Warunki partnerskie

Niniejsza umowa (Umowa) zawiera pełne warunki pomiędzy

Payday Ventures Limited, 86-90 Paul Street, Londyn, EC2A 4NE

i ty (ty i twoje),

dotyczące: (i) Twojego wniosku o uczestnictwo w charakterze partnera w programie sieci afiliacyjnej Spółki (Sieć); oraz (ii) Twoje uczestnictwo w Sieci i świadczenie usług marketingowych w związku z Ofertami. Spółka zarządza Siecią, która umożliwia Reklamodawcom zamieszczanie za pośrednictwem Sieci swoich Ofert wśród Wydawców, którzy promują te oferty wśród potencjalnych Użytkowników Końcowych. Spółka otrzyma Prowizję za każdą Akcję podjętą przez Użytkownika Końcowego, który zostanie skierowany do Reklamodawcy przez Wydawcę zgodnie z Warunkami niniejszej Umowy. Reklamując pole Przeczytałem i zgadzam się z warunkami (lub podobnym sformułowaniem), akceptujesz warunki tej umowy.

1. DEFINICJE I INTERPRETACJE

1.1. W niniejszej Umowie (z wyjątkiem przypadków, gdy kontekst wymaga inaczej) słowa i wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie określone poniżej:

Działania oznacza instalacje, kliknięcia, sprzedaż, wyświetlenia, pobrania, rejestracje, subskrypcje itp. zgodnie z definicją w odpowiedniej Ofercie przez Reklamodawcę, pod warunkiem, że Akcja została wykonana przez rzeczywistego Użytkownika Końcowego (który nie jest wygenerowany komputerowo) w normalnym trybie korzystania z dowolnego urządzenia.

Człowiek ogłaszający oznacza osobę lub podmiot, który ogłasza swoje Oferty za pośrednictwem Sieci i otrzymuje Prowizję od Działania Użytkownika Końcowego;

obowiązującymi przepisami oznacza wszystkie obowiązujące prawa, dyrektywy, rozporządzenia, zasady, obowiązkowe kodeksy postępowania i/lub postępowania, wyroki, nakazy sądowe, zarządzenia i dekrety nałożone przez prawo lub jakikolwiek właściwy organ lub agencję rządową lub regulacyjną;

Zastosowanie ma znaczenie podane w punkcie 2.1;

Prowizje ma znaczenie podane w punkcie 5.1;

Poufna informacja oznacza wszelkie informacje w dowolnej formie (w tym między innymi pisemne, ustne, wizualne i elektroniczne), które zostały lub mogą zostać ujawnione przed i/lub po dacie niniejszej Umowy przez Spółkę;

Przepisy dotyczące ochrony danych oznacza wszelkie i/lub wszystkie mające zastosowanie krajowe i zagraniczne prawa, zasady, dyrektywy i przepisy na poziomie lokalnym, prowincjonalnym, stanowym, odroczonym lub krajowym, odnoszące się do prywatności danych, bezpieczeństwa danych i/lub ochrony danych osobowych, w tym Dane Dyrektywa o ochronie danych 95/46/WE oraz dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej 2002/58/WE (oraz odpowiednie lokalne przepisy wykonawcze) dotyczące przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) , w tym ich zmiany lub zamienniki, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takie dane (RODO);

Użytkownik końcowy oznacza każdego użytkownika końcowego, który nie jest dotychczasowym klientem Reklamodawcy i który wykonuje Akcję zgodnie z warunkami punktu 4.1;

Oszukańcze działanie oznacza dowolne działanie użytkownika w celu stworzenia Akcji przy użyciu robotów, ramek, ramek iframe, skryptów lub jakichkolwiek innych środków w celu stworzenia nielegalnej Prowizji;

Spółka grupy oznacza jakikolwiek podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolujący, kontrolowany przez Spółkę lub znajdujący się pod wspólną kontrolą ze Spółką. Do celów niniejszej definicji kontrola (w tym terminy kontrolujący, kontrolowany przez i pod wspólną kontrolą) oznacza uprawnienie do zarządzania lub kierowania sprawami danego podmiotu, czy to poprzez posiadanie papierów wartościowych z prawem głosu, umowa lub w inny sposób;

Prawa własności intelektualnej oznaczają wszystkie niematerialne prawa, tytuły i interesy potwierdzone lub zawarte w następujących elementach: (i) wszystkie wynalazki (zdolne do opatentowania lub nie, i niezależnie od tego, czy zostały wprowadzone w życie), wszystkie ich ulepszenia, patenty i zgłoszenia patentowe oraz wszelkie podziały, kontynuacje, częściowe kontynuacje, rozszerzenia, wznowienia, odnowienia lub ponowne badania wydanych z nich patentów (w tym wszelkich zagranicznych odpowiedników), (ii) wszelkie prace autorskie, dzieła podlegające prawu autorskiemu (w tym prawa moralne); (iii) oprogramowanie komputerowe, w tym wszelkie implementacje algorytmów, modeli, metodologii, grafiki i projektów, zarówno w kodzie źródłowym, jak i obiektowym, (iv) bazy danych i kompilacje, w tym wszelkie dane i zbiory danych, czy to czytelne lub w inny sposób, (v) projekty i wszelkie ich zastosowania oraz rejestracje, (vi) wszelkie tajemnice handlowe, Informacje poufne i informacje biznesowe, (vii) znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, znaki certyfikacji, znaki wspólne, logo, nazwy marek, nazw firm, nazw domen, nazw firm, stylów handlowych i strojów handlowych, ubioru i innych oznaczeń źródła lub pochodzenia oraz wszystkich ich aplikacji i rejestracji, (viii) wszelkiej dokumentacji, w tym instrukcji obsługi i materiałów szkoleniowych dotyczących któregokolwiek z powyższe oraz opisy, schematy blokowe i inne produkty pracy wykorzystywane do projektowania, planowania, organizowania i rozwijania któregokolwiek z powyższych oraz (ix) wszelkie inne prawa własności, prawa przemysłowe i wszelkie inne podobne prawa;

Licencjonowane materiały ma znaczenie podane w punkcie 6.1;

wydawca oznacza osobę lub podmiot promujący Oferty w Sieci Wydawców;
Witryna/(y) wydawcy oznacza dowolną witrynę internetową (w tym wszelkie wersje takiej witryny dostosowane do urządzeń) lub aplikację posiadaną i/lub obsługiwaną przez Ciebie lub w Twoim imieniu, którą nam identyfikujesz, oraz wszelkie inne metody marketingowe, w tym między innymi wiadomości e-mail i SMS-y, które Spółka zatwierdza do użytku w Sieci;

Oferty ma znaczenie podane w punkcie 3.1;

Regulator oznacza wszelkie organy rządowe, regulacyjne i administracyjne, agencje, komisje, zarządy, organy i urzędników lub inny organ lub agencję regulacyjną, które mają jurysdykcję (lub są odpowiedzialne lub zaangażowane w regulację) Spółki lub Spółek Grupy od czasu do czasu.

3. ZGŁOSZENIE I REJESTRACJA WYDAWCY

2.1. Aby zostać Wydawcą w Sieci, należy wypełnić i złożyć wniosek (dostępny tutaj: https://www.leadstackmedia.com/signup/) (Aplikacja). Firma może zażądać od Ciebie dodatkowych informacji w celu oceny Twojej aplikacji. Firma może, według własnego uznania, odrzucić Twoją aplikację o dołączenie do Sieci w dowolnym momencie z dowolnego powodu.

2.2. Bez ograniczania ogólności powyższego, Firma może odrzucić lub anulować Twoją aplikację, jeśli uzna, że:

Witryny Wydawców zawierają wszelkie treści: (a) uznane przez Spółkę za niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierające groźby, zniesławiające, obsceniczne, napastliwe lub rasistowskie, etniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia, które jedynie tytułem przykładu mogą oznaczać że zawiera: (i) treści o charakterze jednoznacznie seksualnym, pornograficznym lub obscenicznym (w formie tekstowej lub graficznej); (ii) wypowiedzi lub obrazy, które są obraźliwe, bluźniercze, nienawistne, zawierają groźby, są szkodliwe, zniesławiające, oszczercze, napastliwe lub dyskryminujące (oparte na rasie, pochodzeniu etnicznym, wyznaniu, religii, płci, orientacji seksualnej, niepełnosprawności fizycznej lub w inny sposób); (iii) drastyczna przemoc; (vi) drażliwe politycznie lub kontrowersyjne kwestie; lub (v) jakiekolwiek niezgodne z prawem zachowanie lub zachowanie, (b) skierowane do osób poniżej 18 roku życia lub poniżej minimalnego wieku wymaganego prawem w odpowiednich jurysdykcjach, (c) które jest złośliwym, szkodliwym lub natrętnym oprogramowaniem, w tym oprogramowaniem szpiegującym , adware, trojanów, wirusów, robaków, botów szpiegowskich, keyloggerów lub innych form złośliwego oprogramowania lub (d) które naruszają prywatność osób trzecich lub prawa własności intelektualnej, (e) które wykorzystują znane osoby i/lub kluczowe opinie przywódców i/lub nazwisk, nazw, zdjęć lub głosów celebrytów w jakikolwiek sposób, który narusza ich prywatność i/lub obowiązujące prawo, między innymi na stronach lub witrynach poprzedzających lądowanie; lub możesz naruszyć jakiekolwiek Obowiązujące przepisy.

2.3. Firma zastrzega sobie prawo do sprawdzenia Twojej aplikacji i zażądania od ciebie wszelkiej odpowiedniej dokumentacji do oceny aplikacji z dowolnego powodu, w tym (między innymi) weryfikacji twojej tożsamości, historii osobistej, danych rejestracyjnych (takich jak nazwa firmy i adres), twojego transakcje finansowe i sytuacja finansowa.2.4. Jeśli Firma stwierdzi według własnego uznania, że ​​naruszyłeś punkt 2.2 w jakikolwiek sposób iw dowolnym czasie w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, może: (i) rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym; oraz (ii) wstrzymać jakąkolwiek Prowizję należną Ci w inny sposób na mocy niniejszej Umowy i nie będzie już zobowiązany do zapłaty Ci takiej Prowizji.2.5. Jeśli zostaniesz przyjęty do Sieci, w zamian za Prowizję, zgadzasz się świadczyć Firmie usługi marketingowe w odniesieniu do Ofert. Musisz zawsze świadczyć takie usługi zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

3. KONFIGUROWANIE OFERT

3.1. Po zaakceptowaniu przez Ciebie członkostwa w Sieci, Firma umożliwi Ci dostęp do banerów reklamowych, linków do przycisków, linków tekstowych i innych treści określonych przez Reklamodawcę, które będą powiązane z Reklamodawcą w systemie Firmy, z których wszystkie będą odnosić się i łączyć w szczególności Ogłoszeniodawcy (zwane dalej łącznie Ofertami). Możesz wyświetlać takie Oferty w swoich Witrynach internetowych wydawcy, pod warunkiem że: (i) robisz to wyłącznie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy; oraz (ii) posiadać prawo do korzystania ze Stron Internetowych Wydawcy w związku z Siecią.

3.2. Nie możesz promować Ofert w sposób niezgodny z prawdą, wprowadzający w błąd lub niezgodny z Obowiązującymi przepisami.

3.3. Nie możesz modyfikować Oferty, chyba że otrzymałeś na to uprzednią pisemną zgodę Reklamodawcy. Jeśli Firma stwierdzi, że korzystanie z jakichkolwiek Ofert jest niezgodne z warunkami niniejszej Umowy, może podjąć działania w celu uniemożliwienia korzystania z takich Ofert.

3.4. Jeśli Firma zażąda jakiejkolwiek zmiany w korzystaniu i umiejscowieniu Ofert i/lub Materiałów Licencjonowanych lub zaprzestanie korzystania z Ofert i/lub Materiałów Licencjonowanych, należy niezwłocznie zastosować się do tej prośby.

3.5. Użytkownik niezwłocznie zastosuje się do wszystkich instrukcji Firmy, które mogą być mu od czasu do czasu przekazywane, dotyczących korzystania i umieszczania Ofert, Materiałów Licencjonowanych oraz ogólnie działań marketingowych.

3.6. Jeśli naruszysz którekolwiek z postanowień niniejszego punktu 3 w jakikolwiek sposób iw dowolnym czasie, Firma może: (i) rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym; oraz (ii) zatrzymać jakąkolwiek Prowizję należną Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy i nie będzie już zobowiązany do zapłaty Użytkownikowi takiej Prowizji.

4. UŻYTKOWNICY KOŃCOWI I DZIAŁANIA

4.1. potencjalny Użytkownik Końcowy staje się Użytkownikiem Końcowym, gdy wykona Akcję oraz: (i) zostanie niezwłocznie zweryfikowany i zatwierdzony przez Reklamodawcę; oraz (ii) spełnia wszelkie inne kryteria kwalifikacyjne, które Reklamodawca może od czasu do czasu stosować na terytorium według własnego uznania.

4.2. Ani ty, ani żaden z twoich krewnych (lub, jeśli osoba zawierająca niniejszą Umowę jest osobą prawną, ani dyrektorzy, członkowie zarządu, ani pracownicy takiej firmy lub krewni takich osób) nie są uprawnieni do rejestracji/podpisywania/deponowania w Sieci i Oferuje. Jeśli Ty lub którykolwiek z Twoich krewnych spróbuje to zrobić, Firma może rozwiązać niniejszą Umowę i zatrzymać wszystkie należne Ci Prowizje. Dla celów niniejszej klauzuli określenie krewny oznacza jedną z następujących osób: współmałżonka, partnera, rodzica, dziecko lub rodzeństwo.

4.3. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że kalkulacja liczby Działań przez Spółkę będzie jedynym i miarodajnym pomiarem i nie podlega weryfikacji ani odwołaniu. Firma powiadomi Cię o liczbie Użytkowników końcowych i kwocie Prowizji za pośrednictwem systemu zarządzania zapleczem Firmy. Otrzymasz dostęp do takiego systemu zarządzania po zatwierdzeniu Twojej aplikacji.

4.4. Aby zapewnić dokładne śledzenie, raportowanie i naliczanie Prowizji, jesteś odpowiedzialny za upewnienie się, że Oferty promowane na Twoich Witrynach internetowych Wydawców i że są one odpowiednio sformatowane przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy.

5. PROWIZJA

5.1. Stawka prowizji należna Państwu na mocy niniejszej Umowy będzie oparta na Promowanych przez Państwa Ofertach i zostanie Państwu przekazana za pośrednictwem łącza Moje konto, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem systemu zarządzania zapleczem Firmy (Prowizja). Prowizja może zostać zmieniona zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Dalsze reklamowanie Ofert i Materiałów Licencjonowanych będzie stanowić Twoją zgodę na Prowizję i wszelkie zmiany wprowadzone przez Spółkę.

5.2. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że inny system płatności może mieć zastosowanie do innych Wydawców, którzy już otrzymują płatności od Firmy zgodnie z alternatywnym systemem płatności lub w innych szczególnych przypadkach określanych od czasu do czasu według wyłącznego uznania Firmy.

5.3. W zamian za świadczenie przez Ciebie usług marketingowych zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, Spółka będzie wypłacać Ci Prowizję co miesiąc, w ciągu około 10 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, chyba że strony uzgodnią inaczej w umowie e-mail. Wypłaty Prowizji będą dokonywane bezpośrednio do Ciebie zgodnie z preferowaną przez Ciebie metodą płatności i na konto podane przez Ciebie w ramach procesu składania wniosku (Wyznaczone Konto). Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że podane przez Ciebie dane są zarówno dokładne, jak i kompletne, a Firma nie będzie miała żadnego obowiązku weryfikowania dokładności i kompletności takich danych. W przypadku, gdy podasz Spółce nieprawidłowe lub niekompletne dane lub nie zaktualizowałeś swoich danych, w wyniku czego Twoja Prowizja zostanie wypłacona na niewłaściwe Wyznaczone konto, Firma przestanie być odpowiedzialna za taką Prowizję. Bez odstępstwa od powyższego, jeśli Firma nie jest w stanie przekazać Ci Prowizji, Firma zastrzega sobie prawo do potrącenia z Prowizji rozsądnej kwoty, aby odzwierciedlić wymagane dochodzenie i dodatkową pracę, w tym między innymi obciążenie administracyjne wynikające z posiadania przez Ciebie podał nieprawidłowe lub niepełne dane. Jeśli Firma nie będzie w stanie przekazać Ci żadnej Prowizji w wyniku niekompletnych lub nieprawidłowych danych Twojego Wyznaczonego Konta lub z jakiegokolwiek innego powodu poza kontrolą Firmy, Firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania takiej Prowizji i nie będzie już zobowiązany do zapłaty takiej prowizji.

5.4. Firma zastrzega sobie prawo do zażądania od Ciebie pisemnej dokumentacji weryfikującej wszystkich Twoich beneficjentów i Twoje Wyznaczone konto w dowolnym momencie, w tym podczas rejestracji i wprowadzania jakichkolwiek zmian na Wyznaczonym koncie. Firma nie jest zobowiązana do dokonywania jakichkolwiek płatności, dopóki weryfikacja nie zostanie zakończona w sposób zadowalający. Jeśli Firma uzna, według własnego uznania, że ​​nie dostarczyłeś jej takiej weryfikacji, Firma zachowuje prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy, a Ty nie będziesz uprawniony do otrzymywania żadnej Prowizji, która narosła na Twoją korzyść do tego czasu lub odtąd.

5.5. Firma zastrzega sobie prawo do podjęcia działań przeciwko Tobie, jeśli Ty lub jakiekolwiek Oferty, z których korzystasz, wykazują wzorce manipulacji i/lub nadużycia Sieci w jakikolwiek sposób. Jeśli Firma stwierdzi, że takie zachowanie jest podejmowane, może wstrzymać i zatrzymać wszelkie płatności Prowizji, które w innym przypadku byłyby należne użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy i rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

5.6. Firma niniejszym zastrzega sobie prawo do zmiany systemu prowizji, zgodnie z którym jesteś, byłeś lub będziesz opłacany.

5.7. Firma ma prawo do potrącenia z kwoty Prowizji, która ma zostać wypłacona Tobie, wszelkich kosztów związanych z przekazaniem takiej Prowizji.

5.8. Jeżeli Prowizja, która ma zostać Ci wypłacona w dowolnym miesiącu kalendarzowym, jest niższa niż 500 USD (Kwota minimalna), Firma nie jest zobowiązana do dokonania płatności na Twoją rzecz i może odroczyć płatność tej kwoty i połączyć ją z płatnością za kolejną miesięcy, aż łączna prowizja będzie równa lub wyższa od kwoty minimalnej.

5.9. W dowolnym momencie Firma zastrzega sobie prawo do sprawdzenia Twojej aktywności w ramach niniejszej Umowy pod kątem ewentualnych oszukańczych działań, niezależnie od tego, czy takie oszukańcze działanie jest po Twojej stronie, czy po stronie Użytkownika końcowego. Okres przeglądu nie będzie dłuższy niż 90 dni. W okresie przeglądu Firma będzie miała prawo wstrzymać jakąkolwiek Prowizję należną Tobie w inny sposób. Każde wystąpienie Nieuczciwego Działania z Twojej strony (lub ze strony Użytkownika Końcowego) stanowi naruszenie niniejszej Umowy, a Firma zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy i zatrzymania całej prowizji należnej Tobie w przeciwnym razie i nie będzie już zobowiązana do zapłaty taką prowizję dla ciebie. Firma zastrzega sobie również prawo do potrącenia z przyszłych należnych Ci Prowizji wszelkich kwot już otrzymanych przez Ciebie, co do których można wykazać, że zostały wygenerowane w wyniku Nieuczciwego Działania.

5.10. Twoje konto jest wyłącznie dla Twojej korzyści. Nie będziesz pozwalać osobom trzecim na korzystanie z Twojego konta, hasła lub tożsamości w celu uzyskania dostępu do Sieci lub korzystania z niej i ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane na Twoim koncie przez osoby trzecie. Nie ujawnisz nikomu nazwy użytkownika ani hasła do swojego konta i podejmiesz wszelkie kroki, aby takie dane nie zostały ujawnione nikomu. Należy natychmiast poinformować Firmę, jeśli podejrzewasz, że Twoje konto jest niewłaściwie wykorzystywane przez osobę trzecią i/lub jakakolwiek osoba trzecia ma dostęp do nazwy użytkownika lub hasła do Twojego konta. W celu uniknięcia wątpliwości Firma nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane na Twoim koncie przez osoby trzecie ani za jakiekolwiek szkody, które mogą z nich wyniknąć.

5.11. Firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do natychmiastowego zaprzestania jakichkolwiek lub wszystkich działań marketingowych w niektórych jurysdykcjach, a użytkownik powinien natychmiast zaprzestać marketingu skierowanego do osób w takich jurysdykcjach. Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty żadnej Prowizji, która w innym przypadku byłaby należna Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy w odniesieniu do takich jurysdykcji.

5.12. Bez odstępstwa od punktu 5.11 Firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do natychmiastowego zaprzestania wypłacania Ci Prowizji za Działania użytkowników końcowych wygenerowane przez Ciebie z określonej jurysdykcji, a Ty natychmiast zaprzestaniesz marketingu skierowanego do osób w takiej jurysdykcji.

6. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

6.1. Otrzymujesz niezbywalną, niewyłączną, odwołalną licencję na umieszczanie Ofert na Stronach internetowych Wydawców w okresie obowiązywania Umowy i wyłącznie w związku z Ofertami, na korzystanie z określonych treści i materiałów zawartych w Ofertach (łącznie , Materiały Licencjonowane), wyłącznie w celu generowania potencjalnych Użytkowników Końcowych.

6.2. Użytkownikowi nie wolno zmieniać, modyfikować ani zmieniać Materiałów Licencjonowanych w jakikolwiek sposób.

6.3. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać żadnych Materiałów Licencjonowanych do jakichkolwiek celów innych niż generowanie potencjału przez Użytkowników Końcowych.

6.4. Firma lub Reklamodawca zastrzegają sobie wszelkie prawa własności intelektualnej do Materiałów Licencjonowanych. Firma lub Reklamodawca może w dowolnym momencie cofnąć Twoją licencję na korzystanie z Materiałów Licencjonowanych za pisemnym powiadomieniem, po czym niezwłocznie zniszczysz lub dostarczysz Firmie lub Reklamodawcy wszystkie takie materiały, które są w Twoim posiadaniu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z wyjątkiem licencji, która może zostać mu udzielona w związku z niniejszą Umową, nie nabył i nie nabędzie żadnych praw, udziałów ani tytułów do Materiałów Licencjonowanych w związku z niniejszą Umową lub działaniami na jej podstawie. Wspomniana licencja wygasa z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy.

7. OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE STRON INTERNETOWYCH WYDAWCY I MATERIAŁÓW MARKETINGOWYCH

7.1. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za techniczne działanie swoich Witryn internetowych wydawcy oraz dokładność i stosowność materiałów publikowanych w Twoich Witrynach internetowych wydawcy.

7.2. Poza korzystaniem z Ofert, zgadzasz się, że żadna z Twoich Witryn internetowych wydawcy nie będzie zawierać żadnych treści stron internetowych żadnej ze Spółek Grupy ani żadnych materiałów, które są własnością Spółki lub jej Spółek Grupy, z wyjątkiem uprzedniej pisemnej zgody. W szczególności niedozwolona jest rejestracja nazwy domeny, która zawiera, zawiera lub składa się ze znaków towarowych Spółek, Spółek Grupy lub jej podmiotów stowarzyszonych, ani jakiejkolwiek nazwy domeny, która jest łudząco lub zasadniczo podobna do takich znaków towarowych.

7.3. Nie będziesz używać żadnych niezamówionych lub spamowych wiadomości w celu promowania Ofert, Materiałów Licencjonowanych lub jakichkolwiek stron internetowych będących własnością lub obsługiwanych przez którąkolwiek ze Spółek Grupy.

7.4. Jeśli Firma otrzyma skargę, że angażujesz się w jakiekolwiek praktyki, które naruszają Obowiązujące przepisy, w tym między innymi wysyłanie spamu lub niezamówionych wiadomości (Praktyki zabronione), niniejszym zgadzasz się, że może ona zapewnić stronie dokonującej reklamacji wszelkie dane niezbędne stronie składającej reklamację do bezpośredniego kontaktu z Tobą w celu rozwiązania reklamacji. Dane, które Spółka może przekazać składającemu reklamację, mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu. Niniejszym gwarantujesz i zobowiązujesz się, że natychmiast zaprzestaniesz stosowania Zabronionych Praktyk i dołożysz wszelkich starań, aby rozpatrzyć reklamację. Ponadto Firma zastrzega sobie wszystkie swoje prawa w tej sprawie, w tym między innymi prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy i Twojego udziału w Sieci oraz do potrącenia lub obciążenia Cię wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami, kosztami lub grzywnami poniesionymi lub poniesionych przez Spółkę lub Spółki Grupy w związku z tą sprawą. Żadne stwierdzenie lub pominięcie w niniejszym dokumencie w żaden sposób nie narusza takich praw.

7.5. Zobowiązujesz się do niezwłocznego zastosowania się do wszystkich instrukcji i wytycznych dostarczonych przez Firmę lub Reklamodawcę w związku z Twoimi działaniami w zakresie marketingu i promocji Ofert, w tym między innymi wszelkich instrukcji otrzymanych od Firmy lub Reklamodawcy z prośbą o opublikowanie na Stronach internetowych Wydawców informacje o nowych funkcjach i promocjach w Ofertach. Jeśli naruszysz powyższe, Firma może natychmiast rozwiązać niniejszą Umowę i Twój udział w Sieci i/lub wstrzymać jakąkolwiek prowizję należną Ci w inny sposób i nie będzie już zobowiązana do wypłaty takiej prowizji.

7.6. Będziesz przekazywać Spółce takie informacje (i współpracować przy wszystkich wnioskach i dochodzeniach), jakich Firma może rozsądnie wymagać w celu spełnienia wszelkich obowiązków w zakresie zgłaszania informacji, ujawniania i innych powiązanych obowiązków względem dowolnego organu regulacyjnego, a także będziesz współpracować współpracować ze wszystkimi takimi Regulatorami bezpośrednio lub za pośrednictwem Spółki, zgodnie z wymaganiami Spółki.

7.7. Nie będziesz naruszać warunków użytkowania ani żadnych obowiązujących zasad żadnych wyszukiwarek.

7.8. W przypadku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z punktów od 7.1 do 7.8 (włącznie), w jakikolwiek sposób iw dowolnym czasie, Firma może: (i) rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym; oraz (ii) zatrzymać jakąkolwiek Prowizję należną Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy i nie będzie już zobowiązany do zapłaty Użytkownikowi takiej Prowizji.

8. OKRES

8.1. Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpoczyna się w momencie zaakceptowania warunków niniejszej Umowy, jak określono powyżej, i będzie obowiązywał do momentu rozwiązania zgodnie z jej warunkami przez którąkolwiek ze stron.

8.2. W dowolnym momencie każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, z podaniem przyczyny lub bez, przekazując drugiej stronie pisemne wypowiedzenie (pocztą elektroniczną).

8.3. W przypadku, gdy nie zalogujesz się na swoje konto przez 60 kolejnych dni, możemy wypowiedzieć niniejszą Umowę bez powiadomienia.

8.4. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Firma może wstrzymać ostateczną płatność jakiejkolwiek prowizji należnej użytkownikowi przez rozsądny czas, aby zapewnić wypłatę właściwej kwoty prowizji.

8.5. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu natychmiast zaprzestaniesz używania i usuniesz ze swoich Witryn wszystkie Oferty i Materiały Licencjonowane oraz wszelkie inne nazwy, znaki, symbole, prawa autorskie, logo, projekty lub inne zastrzeżone oznaczenia lub nieruchomości posiadanych, rozwijanych, licencjonowanych lub tworzonych przez Firmę i/lub dostarczonych przez Firmę lub w jej imieniu użytkownikowi zgodnie z niniejszą Umową lub w związku z Siecią. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy i wypłacie Ci przez Firmę wszystkich prowizji należnych w momencie rozwiązania, Firma nie będzie zobowiązana do dokonywania żadnych dalszych płatności na Twoją rzecz.

8.6. Postanowienia punktów 6, 8, 10, 12, 14, 15, jak również wszelkie inne postanowienia niniejszej Umowy, które przewidują wykonanie lub przestrzeganie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy, pozostaną w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy i będą nadal w pełni obowiązywać przez okres w niej określony lub, jeśli nie określono w niej żadnego okresu, na czas nieokreślony.

9. MODYFIKACJA

9.1. Firma może w dowolnym czasie i według własnego uznania zmodyfikować dowolne warunki zawarte w niniejszej Umowie. Zgadzasz się, że opublikowanie zawiadomienia o zmianie warunków lub nowej umowy na stronie internetowej Spółki jest uważane za wystarczające zawiadomienie, a takie modyfikacje obowiązują od daty ich opublikowania.

9.2. Jeśli jakakolwiek modyfikacja jest dla Ciebie nie do zaakceptowania, jedynym rozwiązaniem jest rozwiązanie niniejszej Umowy, a dalsze uczestnictwo w Sieci po opublikowaniu zawiadomienia o zmianie lub nowej umowie na stronie internetowej Spółki będzie oznaczać wiążącą akceptację zmiany. W związku z powyższym należy często odwiedzać stronę internetową Spółki i przeglądać warunki niniejszej Umowy.

10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

10.1. Żadne z postanowień niniejszej klauzuli nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności którejkolwiek ze stron za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z rażącego zaniedbania takiej strony lub za oszustwo, oszukańcze zniekształcenie lub oszukańcze wprowadzenie w błąd.

10.2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności (kontraktowej, deliktowej (w tym zaniedbania) ani za naruszenie obowiązku ustawowego lub w jakikolwiek inny sposób) za jakiekolwiek: rzeczywiste lub oczekiwane pośrednie, szczególne lub wtórne straty lub szkody;
utrata możliwości lub utrata przewidywanych oszczędności;
utrata kontraktów, biznesu, zysków lub przychodów;
utrata dobrej woli lub reputacji; Lub
utrata danych.

10.3. Łączna odpowiedzialność Spółki w odniesieniu do wszelkich strat lub szkód poniesionych przez użytkownika i wynikających z niniejszej Umowy lub w związku z nią, niezależnie od tego, czy wynika to z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), czy też z tytułu naruszenia obowiązków ustawowych lub w jakikolwiek inny sposób, nie przekroczy całkowitą Prowizję wypłaconą lub należną użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy w ciągu sześciu (6) miesięcy poprzedzających okoliczności stanowiące podstawę roszczenia.

10.4. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że ograniczenia zawarte w niniejszym punkcie 10 są uzasadnione w danych okolicznościach i że skorzystałeś z niezależnej porady prawnej w tym zakresie.

11. STOSUNEK STRON

Ty i Firma jesteście niezależnymi kontrahentami i żadne z postanowień niniejszej Umowy nie tworzy żadnego partnerstwa, spółki joint venture, agencji, franczyzy, przedstawiciela handlowego ani stosunku pracy między stronami.

12. ZASTRZEŻENIA

FIRMA NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO SIECI (W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZALNOŚCI LUB JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU DZIAŁANIA LUB HANDLU). PONADTO SPÓŁKA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, ŻE DZIAŁANIE OFERT LUB SIECI BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB BEZBŁĘDNE I NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNE ZA KONSEKWENCJE JAKICHKOLWIEK PRZERW LUB BŁĘDÓW.

13. OŚWIADCZENIA I GWARANCJE

Niniejszym oświadczasz i gwarantujesz Spółce, że:

zaakceptowałeś warunki niniejszej Umowy, która nakłada na Ciebie prawne, ważne i wiążące zobowiązania, egzekwowalne wobec Ciebie zgodnie z ich warunkami;
wszystkie informacje podane przez Ciebie w Twojej Aplikacji są prawdziwe i dokładne;
zawarcie i wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy nie będzie sprzeczne z postanowieniami jakiejkolwiek umowy, której jesteś stroną, ani nie naruszy Obowiązujących przepisów;
posiadasz i będziesz posiadał przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy wszelkie zezwolenia, zezwolenia i licencje (w tym między innymi wszelkie zezwolenia, pozwolenia i licencje wymagane od odpowiednich organów regulacyjnych) wymagane do zawarcia niniejszej Umowy, uczestnictwa w Sieci lub otrzymywać płatności na mocy niniejszej Umowy;
jeśli jesteś osobą fizyczną, a nie osobą prawną, jesteś osobą dorosłą w ​​wieku co najmniej 18 lat; I
dokonałeś oceny przepisów prawa dotyczących Twoich działań i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i niezależnie doszedłeś do wniosku, że możesz przystąpić do niniejszej Umowy i wypełnić swoje wynikające z niej zobowiązania bez naruszania Obowiązujących przepisów. Będziesz przestrzegać obowiązujących Przepisów o Ochronie Danych, a w zakresie, w jakim gromadzisz i/lub udostępniasz jakiekolwiek dane osobowe (zgodnie z definicją tego terminu w Przepisach o Ochronie Danych) Spółce, niniejszym wyrażasz zgodę na Warunki Przetwarzania Danych, dołączone jako Załącznik A i włączone tutaj przez odniesienie.

14. POUFNOŚĆ

14.1. Firma może ujawnić Ci Informacje Poufne w wyniku Twojego udziału jako Wydawcy w Sieci.

14.2. Nie możesz ujawniać żadnych Informacji poufnych żadnej innej osobie. Niezależnie od powyższego, możesz ujawnić Informacje Poufne w zakresie: (i) wymaganym przez prawo; lub (ii) informacje weszły do ​​domeny publicznej bez Twojej winy.

14.3. Nie będziesz publikować żadnych publicznych ogłoszeń dotyczących jakiegokolwiek aspektu niniejszej Umowy lub relacji z Firmą bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy.

15. ODSZKODOWANIE

15.1. Niniejszym zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Spółkę, jej akcjonariuszy, funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, agentów, Spółki Grupy, następców prawnych i cesjonariuszy (Strony Zabezpieczone) przed wszelkimi roszczeniami oraz wszelkimi bezpośrednimi, pośrednimi lub wtórnymi zobowiązań (w tym utraty zysków, utraty działalności, uszczuplenia wartości firmy i podobnych strat), kosztów, postępowań, odszkodowań i wydatków (w tym honorariów i wydatków prawnych i innych zawodowych) zasądzonych lub poniesionych lub zapłaconych przez którąkolwiek ze Stron Zabezpieczonych , w wyniku lub w związku z naruszeniem przez Ciebie zobowiązań, gwarancji i oświadczeń zawartych w niniejszej Umowie.

15.2. Postanowienia niniejszego punktu 15 pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy niezależnie od przyczyny.

16. CAŁA UMOWA

16.1. Postanowienia zawarte w niniejszej Umowie i Twojej Aplikacji stanowią całość porozumienia między stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i żadne oświadczenie ani zachęta w odniesieniu do takiego przedmiotu przez którąkolwiek ze stron, które nie są zawarte w niniejszej Umowie lub Zgłoszenie jest ważne lub wiążące między stronami.

16.2. Postanowienia niniejszego punktu 15 pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy niezależnie od przyczyny.

17. NIEZALEŻNE DOCHODZENIE

Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Umowę, miałeś możliwość skonsultowania się z własnymi doradcami prawnymi, jeśli sobie tego życzysz, i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Niezależnie oceniłeś celowość uczestnictwa w Sieci i nie polegasz na żadnym oświadczeniu, gwarancji ani oświadczeniu innym niż określone w niniejszej Umowie.

18. POSTANOWIENIA RÓŻNE

18.1. niniejsza Umowa i wszelkie kwestie z nią związane podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Anglii. Sądy angielskie będą miały wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi sporami wynikającymi z niniejszej Umowy lub z nią związanymi oraz rozważanymi transakcjami.

18.2. Bez uszczerbku dla praw Spółki wynikających z niniejszej Umowy i/lub przepisów prawa, Spółka może potrącić każdą kwotę, którą jesteś jej winien zgodnie z niniejszą Umową i/lub przepisami prawa, z dowolnej kwoty, którą jesteś uprawniony do otrzymania od Spółki , z dowolnego źródła.

18.3. Nie możesz dokonać cesji niniejszej Umowy, z mocy prawa lub w inny sposób, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Z zastrzeżeniem tego ograniczenia, niniejsza Umowa będzie wiążąca dla stron oraz ich odpowiednich następców prawnych i cesjonariuszy oraz będzie obowiązywać z korzyścią dla nich. Nie możesz zlecać podwykonawstwa ani zawierać żadnych umów, na mocy których inna osoba ma wykonać niektóre lub wszystkie Twoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy.

18.4. Brak wyegzekwowania przez Firmę ścisłego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie stanowił zrzeczenia się jej prawa do późniejszego wyegzekwowania takiego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy.

18.5. Firma zastrzega sobie prawo do przeniesienia, cesji, udzielenia sublicencji lub zastawienia niniejszej Umowy, w całości lub w części, bez Twojej zgody: (i) na dowolną Spółkę Grupy lub (ii) na dowolny podmiot w przypadku fuzji, sprzedaży aktywów lub innych podobnych transakcji korporacyjnych, w których Firma może być zaangażowana. Firma powiadomi użytkownika o każdym takim przeniesieniu, cesji, sublicencji lub zastawie, publikując nową wersję niniejszej Umowy na stronie internetowej Firmy.

18.6. Każda klauzula, postanowienie lub część niniejszej Umowy, która zostanie wyraźnie uznana za nieważną, nieważną, niezgodną z prawem lub w inny sposób niewykonalna przez właściwy sąd, zostanie zmieniona w zakresie wymaganym do nadania jej ważności, zgodności z prawem i wykonalności lub usunięta, jeśli taka zmiana nie będzie możliwa, a taka zmiana lub usunięcie nie wpłynie na wykonalność pozostałych postanowień niniejszego dokumentu.

18.7. W niniejszej Umowie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, słowa odnoszące się do liczby pojedynczej obejmują liczbę mnogą i odwrotnie, a słowa odnoszące się do rodzaju męskiego obejmują rodzaj żeński i nijaki i vice versa.

18.8. Wszelkie wyrażenia wprowadzone przez terminy w tym, zawierać lub podobne wyrażenia należy traktować jako ilustracyjne i nie ograniczają znaczenia słów poprzedzających te terminy.

19. PRAWO RZĄDOWE


Niniejsza umowa będzie podlegać, być interpretowana i egzekwowana zgodnie z prawem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, bez względu na jego normy kolizyjne.

ZAŁĄCZNIK A WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH

Wydawca i Firma zgadzają się na niniejsze Warunki ochrony danych (DPA). Niniejsza DPA jest zawierana przez Wydawcę i Spółkę i stanowi uzupełnienie Umowy.

1. Wstęp

1.1. Niniejsza DPA odzwierciedla zgodę strony na przetwarzanie Danych Osobowych w związku z Przepisami o Ochronie Danych.1.2. Wszelkie niejasności w niniejszej umowie dotyczącej ochrony danych zostaną rozwiązane, aby umożliwić stronom przestrzeganie wszystkich przepisów o ochronie danych.1.3. W przypadku i w zakresie, w jakim przepisy o ochronie danych nakładają na strony bardziej rygorystyczne obowiązki niż te określone w niniejszym porozumieniu dotyczącym ochrony danych, przepisy o ochronie danych mają pierwszeństwo

2. Definicje i interpretacje

2.1. W tym DPA:

Przedmiot danych oznacza osobę, której dane dotyczą, której Dane Osobowe dotyczą.
Dane osobowe oznacza wszelkie dane osobowe przetwarzane przez stronę na podstawie Umowy w związku ze świadczeniem lub korzystaniem (w stosownych przypadkach) z usług.
Incydent bezpieczeństwa oznacza przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utratę, zmianę, nieuprawnione ujawnienie lub dostęp do Danych Osobowych. Dla uniknięcia wątpliwości, dowolna Naruszenie danych osobowych będzie stanowić incydent bezpieczeństwa.
Terminy administrator, przetwarzanie i podmiot przetwarzający użyte w tym znaczeniu mają znaczenie nadane w RODO.
Wszelkie odniesienia do ram prawnych, ustaw lub innych aktów prawnych są odniesieniami do tych ram prawnych, które są okresowo zmieniane lub przywracane.

3. Zastosowanie niniejszego DPA

3.1. Niniejsza Umowa dotycząca ochrony danych będzie miała zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:

3.1.1. Spółka przetwarza Dane Osobowe udostępnione przez Wydawcę w związku z Umową.

3.2. Niniejsza DPA będzie miała zastosowanie wyłącznie do usług, na które strony zgodziły się w Umowie, która obejmuje DPA przez odniesienie.

3.2.1. Przepisy o ochronie danych mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych.

4. Role i ograniczenia dotyczące przetwarzania

4.1 Niezależni kontrolerzy. Każda ze stron jest niezależnym administratorem Danych Osobowych zgodnie z Przepisami o Ochronie Danych;
indywidualnie określi cele i sposoby przetwarzania przez siebie Danych Osobowych; I
będzie przestrzegać obowiązków nałożonych na niego na mocy Przepisów o Ochronie Danych w zakresie przetwarzania Danych Osobowych.

4.2. Ograniczenia przetwarzania. Sekcja 4.1 (Niezależni administratorzy) nie będzie miała wpływu na żadne ograniczenia praw którejkolwiek ze stron do wykorzystywania lub innego przetwarzania Danych Osobowych na mocy Umowy.

4.3. Udostępnianie danych osobowych. Wykonując swoje zobowiązania wynikające z Umowy, jedna ze stron może przekazywać Dane Osobowe drugiej stronie. Każda ze stron będzie przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w (i) celach określonych w Umowie lub (ii) w inny sposób uzgodnionych na piśmie przez strony, pod warunkiem, że takie przetwarzanie jest ściśle zgodne z (iii) Przepisami o ochronie danych, (ii) Odpowiednimi przepisami dotyczącymi prywatności Wymagania i (iii) zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy (Dozwolone cele). Żadna ze Stron nie będzie udostępniać drugiej Stronie Danych Osobowych (i), które zawierają dane wrażliwe; lub (ii) które zawierają Dane Osobowe dotyczące dzieci poniżej 16 roku życia.

4.4. Podstawy prawne i przejrzystość. Każda ze Stron prowadzi publicznie dostępną politykę prywatności w swoich aplikacjach mobilnych i witrynach internetowych, która jest dostępna za pośrednictwem widocznego łącza, które spełnia wymogi przepisów o ochronie danych w zakresie ujawniania przejrzystości. Każda ze Stron gwarantuje i oświadcza, że ​​zapewniła Osobom, których dane dotyczą, odpowiednią przejrzystość w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych oraz wszystkich wymaganych powiadomień i uzyskała wszelkie niezbędne zgody lub zezwolenia. Niniejszym wyjaśnia się, że Wydawca jest pierwotnym Administratorem Danych Osobowych. W przypadku, gdy Wydawca opiera się na zgodzie jako podstawie prawnej Przetwarzania Danych Osobowych, zapewni uzyskanie odpowiedniego aktu potwierdzającego zgodę od Podmiotów danych zgodnie z Prawem o ochronie danych, aby on i druga Strona przetwarzały takie Dane osobowe zgodnie z tutaj. Powyższe nie uchyla obowiązków Spółki wynikających z Przepisów o Ochronie Danych (takich jak wymóg udzielenia informacji osobie, której dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych). Obie strony będą współpracować w dobrej wierze w celu określenia wymagań dotyczących ujawniania informacji, a każda ze stron niniejszym zezwala drugiej stronie na wskazanie ich w polityce prywatności drugiej strony oraz na umieszczenie linku do polityki prywatności drugiej strony w jej polityce prywatności.

4.5. Prawa podmiotu danych. Uzgodniono, że w przypadku gdy jedna ze stron otrzyma wniosek od Podmiotu danych w odniesieniu do Danych Osobowych kontrolowanych przez taką Stronę, taka Strona będzie odpowiedzialna za wykonanie wniosku zgodnie z Przepisami o Ochronie Danych.

5. Przekazywanie danych osobowych

5.1. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Każda ze stron może przekazywać Dane Osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeśli przestrzega przepisów dotyczących przekazywania danych osobowych do krajów trzecich w Przepisach o Ochronie Danych (np. jako posiadające odpowiednią ochronę prawną danych przez Komisję Europejską.

6. Ochrona danych osobowych.

Strony zapewnią poziom ochrony Danych Osobowych co najmniej równoważny poziomowi wymaganemu przez Przepisy o Ochronie Danych. Obie strony wdrożą odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy jedna ze stron dozna potwierdzonego incydentu bezpieczeństwa, każda ze stron powiadomi o tym drugą stronę bez zbędnej zwłoki, a strony będą współpracować w dobrej wierze w celu uzgodnienia i podjęcia takich środków, jakie mogą być konieczne do złagodzenia lub zaradzenia skutkom incydentu bezpieczeństwa .