Termini Affiljat

Dan il-ftehim (il-Ftehim) fih it-termini u l-kundizzjonijiet sħaħ bejn

Payday Ventures Limited, 86-90 Paul Street, Londra, EC2A 4NE

u int (int u tiegħek),

rigward: (i) l-applikazzjoni tiegħek biex tipparteċipa bħala affiljat fil-programm tan-netwerk tal-affiljati tal-Kumpanija (in-Netwerk); u (ii) il-parteċipazzjoni tiegħek fin-Netwerk u l-provvista tas-servizzi ta' kummerċjalizzazzjoni fir-rigward tal-Offerti. Il-Kumpanija tmexxi n-Netwerk, li jippermetti lil Min Jirreklama jirreklama l-Offerti tagħhom permezz tan-Netwerk lill-Pubblikaturi, li jippromwovu tali offerti lill-Utenti finali potenzjali. Il-Kumpanija għandha tirċievi ħlas tal-Kummissjoni għal kull Azzjoni meħuda minn Utent Aħħar li jiġi riferut lil Min Jirreklama mill-Pubblikatur skont it-Termini ta’ dan il-Ftehim. Billi tikkummerċjalizza l-Qrajt u naqbel mal-kaxxa tat-termini u l-kundizzjonijiet (jew kliem simili) inti taċċetta t-termini u l-kundizzjonijiet ta’ dan il-ftehim.

1. DEFINIZZJONIJIET U INTERPRETAZZJONI

1.1. F'dan il-Ftehim (ħlief fejn il-kuntest jeħtieġ mod ieħor) kliem u espressjonijiet b'kapitali għandu jkollhom it-tifsiriet stabbiliti hawn taħt:

azzjoni tfisser installazzjonijiet, klikks, bejgħ, impressjonijiet, downloads, reġistrazzjonijiet, abbonamenti, eċċ. kif definit fl-Offerta applikabbli minn Min Jirreklama, sakemm l-Azzjoni twettqet minn Utent Aħħar uman attwali (li mhux iġġenerat mill-kompjuter) fil-kors normali li tuża kwalunkwe apparat.

Min jirreklama tfisser persuna jew entità li tirreklama l-Offerti tagħha permezz tan-Netwerk u tirċievi Kummissjoni fuq Azzjoni minn Utent Aħħar;

Liġijiet applikabbli tfisser il-liġijiet, direttivi, regolamenti, regoli, kodiċi ta’ prattika u/jew kondotta obbligatorji kollha applikabbli, sentenzi, ordnijiet ġudizzjarji, ordinanzi u digrieti imposti bil-liġi jew kwalunkwe awtorità jew aġenzija governattiva jew regolatorja kompetenti;

applikazzjoni għandu t-tifsira mogħtija fil-klawżola 2.1;

Kummissjoni għandu t-tifsira mogħtija fil-klawżola 5.1;

Informazzjoni Kunfidenzjali tfisser l-informazzjoni kollha fi kwalunkwe forma (inkluż mingħajr limitazzjoni miktuba, orali, viżwali u elettronika) li ġiet jew tista’ tiġi żvelata, qabel u/jew wara d-data ta’ dan il-Ftehim mill-Kumpanija;

Liġijiet dwar il-Protezzjoni tad-Data tfisser kwalunkwe u/jew kull liġi, regoli, direttivi u regolamenti domestiċi u barranin applikabbli, fuq kwalunkwe livell lokali, provinċjali, statali jew differiment jew nazzjonali, li jappartjenu għall-privatezza tad-dejta, is-sigurtà tad-dejta u/jew il-protezzjoni tad-dejta personali, inkluża d-Data Id-Direttiva dwar il-Protezzjoni 95/46/KE u d-Direttiva dwar il-Privatezza u l-Komunikazzjoni Elettronika 2002/58/KE (u l-liġijiet ta’ implimentazzjoni lokali rispettivi) dwar l-ipproċessar ta’ data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjonijiet elettroniċi (Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjonijiet elettroniċi) , inkluż kwalunkwe emenda jew sostituzzjoni tagħhom, inkluż ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data (GDPR);

tmiem Utent tfisser kwalunkwe utent aħħari li mhuwiex klijent eżistenti ta' Min Jirreklama u li jlesti Azzjoni skont it-termini tal-klawżola 4.1;

Azzjoni Frawdolenti tfisser kwalunkwe azzjoni minnek bl-iskop li toħloq Azzjoni bl-użu ta' robots, frames, iframes, skripts, jew kwalunkwe mezz ieħor, bl-iskop li toħloq Kummissjoni illeġittima;

Kumpanija tal-Grupp tfisser kwalunkwe entità li direttament jew indirettament tikkontrolla, ikkontrollata minn, jew taħt kontroll komuni mal-Kumpanija. Għall-fini ta’ din id-definizzjoni, kontroll (inkluż, b’tifsiriet korrelattivi, it-termini li jikkontrollaw, ikkontrollati minn u taħt kontroll komuni ma’) tfisser is-setgħa li tmexxi jew tidderieġi l-affarijiet tal-entità inkwistjoni, kemm jekk bi sjieda ta’ titoli b’vot, billi kuntratt jew mod ieħor;

Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali għandha tfisser id-drittijiet, it-titli u l-interessi legali intanġibbli kollha evidenzjati minn jew inkorporati fi jew konnessi jew relatati ma’ dan li ġej: (i) l-invenzjonijiet kollha (sew jekk jistgħu jiġu privattivati ​​jew mhux privattiva u kemm jekk imnaqqsa għall-prattika jew le), it-titjib kollu tagħhom, privattivi u applikazzjonijiet għal privattivi , u kwalunkwe diviżjoni, kontinwazzjoni, kontinwazzjoni parzjali, estensjoni, ħruġ mill-ġdid, tiġdid jew eżami mill-ġdid ta 'privattiva ħruġ minnha (inklużi kwalunkwe kontropartijiet barranin), (ii) kwalunkwe xogħol ta' awtur, xogħlijiet awtur (inklużi drittijiet morali); (iii) softwer tal-kompjuter, inklużi kwalunkwe u kull implimentazzjoni ta' softwer ta' algoritmi, mudelli, metodoloġiji, xogħol ta' l-arti u disinni, kemm jekk f'kodiċi sors jew kodiċi ta' oġġetti, (iv) databases u kompilazzjonijiet, inkluż kull data u kollezzjonijiet ta' data, kemm jekk magni jinqara jew mod ieħor, (v) disinni u kwalunkwe applikazzjoni u reġistrazzjoni tagħhom, (vi) is-sigrieti kummerċjali kollha, Informazzjoni Kunfidenzjali u informazzjoni kummerċjali, (vii) trademarks, marki ta’ servizz, ismijiet kummerċjali, marki ta’ ċertifikazzjoni, marki kollettivi, logos, ismijiet ta’ ditti, ismijiet tan-negozju, ismijiet tad-dominju, ismijiet korporattivi, stili kummerċjali u ilbies kummerċjali, ilbies, u denominazzjonijiet oħra tas-sors jew tal-oriġini u kollha u l-applikazzjonijiet u r-reġistrazzjonijiet tagħhom, (viii) id-dokumentazzjoni kollha, inklużi manwali tal-utent u materjali ta’ taħriġ relatati ma’ xi wieħed minn dak ta' qabel u d-deskrizzjonijiet, flow-charts u prodott ieħor tax-xogħol użat biex jiddisinja, jippjana, jorganizza u jiżviluppa xi wieħed minn dawk ta' hawn fuq, u (ix) id-drittijiet ta' proprjetà l-oħra kollha, drittijiet industrijali u kwalunkwe dritt ieħor simili;

Materjali Liċenzjati għandu t-tifsira mogħtija fil-klawżola 6.1;

Yayımcı,en tfisser persuna jew entità li tippromwovi l-Offerti fuq in-Netwerk tal-Pubblikaturi;
Websajt/(I) tal-Pubblikatur tfisser kwalunkwe websajt (inkluża kwalunkwe verżjonijiet speċifiċi ta' apparat ta' tali websajt) jew applikazzjoni li tkun proprjetà ta' u/jew operata minnek jew f'ismek u li tidentifika lilna u kwalunkwe metodu ieħor ta' kummerċjalizzazzjoni inklużi mingħajr limitazzjoni emails u SMS, li l-Kumpanija tapprova għall-użu fin-Netwerk;

Offerti għandu t-tifsira mogħtija fil-klawżola 3.1;

Regolatur tfisser kwalunkwe awtorità governattiva, regolatorja u amministrattiva, aġenziji, kummissjonijiet, bordijiet, korpi u uffiċjali jew korp jew aġenzija regolatorja oħra li għandha ġurisdizzjoni fuq (jew hija responsabbli għal jew involuta fir-regolamentazzjoni ta') il-Kumpanija jew il-Kumpaniji tal-Grupp minn żmien għal żmien.

3. APPLIKAZZJONI U REĠISTRAZZJONI PUBBLIKATUR

2.1. Biex issir Pubblikatur fi ħdan in-Netwerk, ser ikollok timla u tissottometti applikazzjoni (li tista' tiġi aċċessata hawn: https://www.leadstackmedia.com/signup/) (Applikazzjoni). Il-Kumpanija tista' titlob informazzjoni addizzjonali mingħandek sabiex tevalwa l-Applikazzjoni tiegħek. Il-Kumpanija tista', fid-diskrezzjoni unika tagħha, tiċħad l-Applikazzjoni tiegħek biex tissieħeb man-Netwerk fi kwalunkwe ħin għal kwalunkwe raġuni.

2.2. Mingħajr ma tillimita l-ġeneralità ta’ hawn fuq, il-Kumpanija tista’ tiċħad jew ittemm l-Applikazzjoni tiegħek jekk il-Kumpanija temmen:

il-Websajts tal-Pubblikatur jinkludu kwalunkwe kontenut: (a) li huwa meqjus mill-Kumpanija bħala jew li jkun fih illegali, ta' ħsara, ta' theddid, malafamanti, oxxen, ta' fastidju, jew razzjali, etnikament jew oġġezzjonabbli b'xi mod ieħor, li bħala eżempju biss, jista' jfisser li fih: (i) kontenut sesswalment espliċitu, pornografiku jew oxxen (kemm jekk f'test jew grafika); (ii) diskors jew immaġini li huma offensivi, profani, ta’ mibegħda, ta’ theddid, ta’ ħsara, malafamanti, libellous, ta’ fastidju jew diskriminatorji (kemm jekk ibbażati fuq razza, etniċità, twemmin, reliġjon, sess, orjentazzjoni sesswali, diżabilità fiżika jew mod ieħor); (iii) vjolenza grafika; (vi) kwistjonijiet politikament sensittivi jew kontroversjali; jew (v) kwalunkwe imġieba jew kondotta illegali, (b) li hija mfassla biex tappella lil persuni taħt it-18-il sena jew taħt l-età legali minima fil-ġurisdizzjonijiet applikabbli, (c) li hija softwer malizzjuż, ta' ħsara jew intrużiv inkluż kwalunkwe Spyware , Adware, Trojans, Viruses, Worms, Spy bots, Key loggers jew kwalunkwe forma oħra ta’ malware, jew (d) li qed jikser kwalunkwe privatezza ta’ parti terza jew drittijiet ta’ Proprjetà Intellettwali, (e) li qed juża persuni famużi u/jew opinjoni ewlenija il-mexxejja u/jew l-isem, l-isem, l-istampa jew il-vuċi ta’ ċelebs b’xi mod li jiksru l-privatezza tagħhom u/jew jiksru kwalunkwe liġi applikabbli, fost affarijiet oħra, f’paġni ta’ destinazzjoni jew siti ta’ qabel ; jew tista' tkun qed tikser xi Liġi Applikabbli.

2.3. Il-Kumpanija tirriżerva d-dritt li tirrevedi l-Applikazzjoni tiegħek u titlob kwalunkwe dokumentazzjoni rilevanti mingħandek fl-evalwazzjoni tal-Applikazzjoni għal kwalunkwe raġuni, inkluż (iżda mhux limitata għal) il-verifika tal-identità tiegħek, l-istorja personali, id-dettalji tar-reġistrazzjoni (bħal isem u indirizz tal-kumpanija), transazzjonijiet finanzjarji u pożizzjoni finanzjarja.2.4. Jekk il-Kumpanija tiddetermina fid-diskrezzjoni unika tagħha li inti qed tikser il-klawżola 2.2 b'xi mod u fi kwalunkwe ħin matul it-terminu ta' dan il-Ftehim, tista': (i) ttemm dan il-Ftehim immedjatament; u (ii) iżżomm kwalunkwe Kummissjoni li xort'oħra titħallas lilek taħt dan il-Ftehim u ma tibqax responsabbli li tħallas dik il-Kummissjoni lilek.2.5. Jekk tkun aċċettat fin-Netwerk, bħala konsiderazzjoni għall-Kummissjoni, taqbel li tipprovdi lill-Kumpanija s-servizzi ta' kummerċjalizzazzjoni fir-rigward tal-Offerti. Int trid dejjem tipprovdi tali servizzi skont it-termini ta’ dan il-Ftehim.

3. TWAQQIF L-OFFERTI

3.1. Mal-aċċettazzjoni tiegħek man-Netwerk, il-Kumpanija se tippermettilek li taċċessa reklami tal-banners, links tal-buttuni, links tat-test u kontenut ieħor kif determinat mir-Reklamant li se jkun assoċjat mar-Reklamant fis-sistema tal-Kumpanija, li kollha għandhom jirrelataw u jgħaqqdu speċifikament. lil Min Jirreklama (kollettivament imsejħa minn hawn 'il quddiem bħala l-Offerti). Tista' turi tali Offerti fuq il-Websajt(i) tal-Pubblikatur tiegħek sakemm int: (i) tagħmel hekk biss skont it-termini ta' dan il-Ftehim; u (ii) jippossjedu d-dritt legali li juża l-Websajts tal-Pubblikatur fir-rigward tan-Netwerk.

3.2. Inti ma tistax tippromwovi l-Offerti b'xi mod li ma jkunx veritier, qarrieqi jew mhux konformi mal-Liġijiet Applikabbli.

3.3. Inti ma tistax timmodifika Offerta, sakemm ma rċevejtx kunsens bil-miktub minn qabel mingħand min jirreklama biex tagħmel dan. Jekk il-Kumpanija tiddetermina li l-użu tiegħek ta' kwalunkwe Offerta ma jkunx konformi mat-termini ta' dan il-Ftehim, tista' tieħu miżuri biex tirrendi tali Offerti inoperattivi.

3.4. Jekk il-Kumpanija titlob xi bidla fl-użu u l-pożizzjonament tiegħek tal-Offerti u/jew il-Materjali Liċenzjati jew tieqaf tuża l-Offerti u/jew il-Materjali Liċenzjati, trid tikkonforma ma’ dik it-talba minnufih.

3.5. Int se tikkonforma immedjatament mal-istruzzjonijiet kollha tal-Kumpanija li jistgħu jiġu nnotifikati lilek minn żmien għal żmien rigward l-użu u t-tqegħid tal-Offerti, Materjali Liċenzjati u l-isforzi tal-kummerċjalizzazzjoni tiegħek b'mod ġenerali.

3.6. Jekk tikser xi waħda mid-dispożizzjonijiet f'din il-klawżola 3 b'xi mod u fi kwalunkwe ħin, il-Kumpanija tista': (i) ttemm dan il-Ftehim immedjatament; u (ii) iżomm kwalunkwe Kummissjoni li xort'oħra titħallas lilek taħt dan il-Ftehim u ma tibqax responsabbli li tħallas dik il-Kummissjoni lilek.

4. UTENTI AĦĦARIEN U AZZJONIJIET

4.1. Utent Aħħar potenzjali jsir Utent Aħħar ladarba hu jew hi jwettaq Azzjoni u: (i) jiġi vverifikat u approvat fil-pront minn Min Jirreklama; u (ii) tissodisfa kwalunkwe kriterju ieħor ta' kwalifika li r-Reklamant jista' japplika minn żmien għal żmien għal kull territorju fid-diskrezzjoni tiegħu.

4.2. La int u lanqas xi wieħed mill-qraba tiegħek (jew fejn il-persuna li tidħol f'dan il-Ftehim hija entità legali, la d-diretturi, l-uffiċjali u lanqas l-impjegati ta' tali kumpanija jew il-qraba ta' tali individwi) m'huma eliġibbli biex jirreġistraw/tiffirma/depożita fin-Netwerk u Offerti. Jekk inti jew xi wieħed mill-qraba tiegħek tipprova tagħmel dan, il-Kumpanija tista’ ttemm dan il-Ftehim u żżomm il-Kummissjonijiet kollha li għandhom jitħallsu lilek mod ieħor. Għall-finijiet ta’ din il-klawsola, it-terminu relattiv għandu jfisser xi wieħed minn dawn li ġejjin: konjuġi, sieħeb, ġenitur, wild jew aħwa.

4.3. Inti tirrikonoxxi u taċċetta li l-kalkolu tal-Kumpanija tan-numru ta' Azzjonijiet għandu jkun il-kejl uniku u awtorevoli u m'għandux ikun miftuħ għal reviżjoni jew appell. Il-Kumpanija għandha tinnotifikak bin-numru ta' Utent Aħħar u l-ammont ta' Kummissjoni permezz tas-sistema ta' ġestjoni tal-back-office tal-Kumpanija. Inti ser tingħata aċċess għal tali sistema ta' ġestjoni mal-approvazzjoni tal-Applikazzjoni tiegħek.

4.4. Biex tiżgura traċċar preċiż, rappurtar u akkumulazzjoni tal-Kummissjoni, inti responsabbli biex tiżgura li l-Offerti promossi fuq il-Websajts tal-Pubblikatur tiegħek u jkunu fformattjati kif suppost matul it-terminu ta’ dan il-Ftehim.

5. KUMMISSJONI

5.1. Ir-rata tal-kummissjoni pagabbli lilek taħt dan il-Ftehim għandha tkun ibbażata fuq l-Offerti li qed tippromwovi u għandha tiġi pprovduta lilek permezz tal-link tal-Kont Tiegħi, li tista’ taċċessa għaliha permezz tas-sistema ta’ ġestjoni tal-back-office tal-Kumpanija (il-Kummissjoni). Il-Kummissjoni tista' tiġi modifikata skond it-termini ta' dan il-Ftehim. Ir-reklamar kontinwu tiegħek tal-Offerti u l-Materjali Liċenzjati jikkostitwixxi l-qbil tiegħek mal-Kummissjoni u kwalunkwe tibdil implimentat mill-Kumpanija.

5.2. Inti tirrikonoxxi u taqbel li skema ta' ħlas differenti tista' tapplika għal Pubblikaturi oħra li diġà qed jitħallsu mill-Kumpanija skont skema ta' ħlas alternattiva jew f'każijiet partikolari oħra kif determinat fid-diskrezzjoni unika tal-Kumpanija minn żmien għal żmien.

5.3. B'konsiderazzjoni tal-provvista tiegħek tas-servizzi ta' kummerċjalizzazzjoni skont it-termini ta' dan il-Ftehim, il-Kumpanija għandha tħallaslek lill-Kummissjoni kull xahar, fi żmien madwar 10 ijiem wara t-tmiem ta' kull xahar kalendarju, sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor mill-partijiet fi żmien. email. Il-ħlasijiet tal-Kummissjoni għandhom isiru direttament lilek skont il-metodu ta’ ħlas preferut tiegħek u lill-kont iddettaljat minnek bħala parti mill-proċess tal-applikazzjoni tiegħek (il-Kont Maħtur). Hija r-responsabbiltà tiegħek li tiżgura li d-dettalji pprovduti minnek huma kemm preċiżi kif ukoll kompluti u l-Kumpanija ma jkollha ebda obbligu li tivverifika l-eżattezza u l-kompletezza ta’ tali dettalji. Fil-każ li tipprovdi lill-Kumpanija b'dettalji skorretti jew mhux kompluti jew li tkun naqas milli taġġorna d-dettalji tiegħek u bħala riżultat il-Kummissjoni tiegħek titħallas f'Kont Maħtur inkorrett, il-Kumpanija ma tibqax responsabbli lejk għal kwalunkwe Kummissjoni bħal din. Mingħajr ma tidderoga minn dak li ntqal hawn fuq, jekk il-Kumpanija ma tkunx tista’ tittrasferixxi l-Kummissjoni lilek, il-Kumpanija tirriżerva d-dritt li tnaqqas mill-Kummissjoni ammont raġonevoli biex tirrifletti l-investigazzjoni meħtieġa u xogħol addizzjonali inkluż mingħajr limitazzjoni l-piż amministrattiv maħluq mill-fatt li għandek ipprovda dettalji skorretti jew mhux kompluti. Jekk il-Kumpanija ma tkunx tista’ tittrasferixxilek xi Kummissjoni bħala riżultat ta’ xi dettalji mhux kompluti jew żbaljati tal-Kont Maħtur tiegħek, jew għal kwalunkwe raġuni oħra lil hinn mill-kontroll tal-Kumpanija, il-Kumpanija tirriżerva d-dritt li żżomm kwalunkwe Kummissjoni bħal din u se ma jibqax obbligat iħallas tali Kummissjoni.

5.4. Il-Kumpanija tirriserva d-dritt li titlob li tipprovdi lill-Kumpanija dokumentazzjoni bil-miktub li tivverifika l-benefiċjarji kollha tiegħek u l-Kont Maħtur tiegħek fi kwalunkwe ħin, inkluż mar-reġistrazzjoni u meta tagħmel xi bidla fil-Kont Maħtur tiegħek. Il-Kumpanija mhix obbligata li tagħmel xi pagamenti sakemm il-verifika titlesta għas-sodisfazzjon tagħha. Jekk il-Kumpanija temmen fid-diskrezzjoni tagħha biss li inti naqset milli tipprovdiha b'tali verifika, il-Kumpanija żżomm id-dritt li ttemm dan il-Ftehim immedjatament u m'għandekx tkun intitolat li tirċievi xi Kummissjoni li tkun akkumulat għall-benefiċċju tiegħek sa dak iż-żmien jew minn dakinhar.

5.5. Il-Kumpanija tirriżerva d-dritt li tieħu azzjoni kontrik jekk int jew kwalunkwe Offerta użata minnek turi mudelli ta’ manipulazzjoni u/jew abbuż tan-Netwerk b’xi mod ikun. Jekk il-Kumpanija tiddetermina li din l-imġieba qed titwettaq, tista' żżomm u żżomm kwalunkwe ħlas tal-Kummissjoni li kieku kienet titħallas lilek taħt dan il-Ftehim u ttemm dan il-Ftehim b'effett immedjat.

5.6. Il-Kumpanija b'dan iżżomm id-dritt li tikkonverti l-iskema tal-kummissjoni li biha inti, kont jew se titħallas.

5.7. Il-Kumpanija għandha tkun intitolata li tpaċi mill-ammont ta' Kummissjoni li trid titħallas lilek kwalunkwe spiża assoċjata relatata mat-trasferiment ta' tali Kummissjoni.

5.8. Jekk il-Kummissjoni li trid titħallas lilek fi kwalunkwe xahar kalendarju hija inqas minn $500 (l-Ammont Minimu), il-Kumpanija m'għandhiex tkun obbligata li tagħmel il-ħlas lilek u tista' tipposponi l-ħlas ta' dan l-ammont u tgħaqqad dan ma' ħlas għal ħlas sussegwenti. xahar(i) sa dak iż-żmien li l-Kummissjoni totali tkun daqs jew akbar mill-Ammont Minimu.

5.9. Fi kwalunkwe ħin, il-Kumpanija żżomm id-dritt li tirrevedi l-attività tiegħek taħt dan il-Ftehim għal Azzjoni Frawdolenti possibbli, kemm jekk tali Azzjoni Frawdolenti tkun min-naħa tiegħek jew min-naħa ta 'Utent Aħħar. Kwalunkwe perjodu ta' reviżjoni ma jaqbiżx id-90 jum. Matul dan il-perjodu ta' reviżjoni, il-Kumpanija għandu jkollha d-dritt li żżomm kwalunkwe Kummissjoni pagabbli lilek mod ieħor. Kwalunkwe inċidenza ta' Azzjoni Frawdolenti min-naħa tiegħek (jew il-parti ta' Utent Aħħar) tikkostitwixxi ksur ta' dan il-Ftehim u l-Kumpanija żżomm id-dritt li ttemm dan il-Ftehim immedjatament u żżomm il-Kummissjoni kollha li tkun pagabbli lilek u mhux se tibqa' responsabbli li tħallas. Kummissjoni bħal din lilek. Il-Kumpanija żżomm ukoll id-dritt li tpaċi mill-Kummissjonijiet futuri pagabbli lilek kwalunkwe ammonti diġà riċevuti minnek li jistgħu jintwerew li ġew iġġenerati minn Azzjoni Frawdolenti.

5.10. Il-kont tiegħek huwa biss għall-benefiċċju tiegħek. M'għandek tħalli lil ebda parti terza tuża l-kont, il-password jew l-identità tiegħek biex taċċessa jew tuża n-Netwerk u inti tkun kompletament responsabbli għal kwalunkwe attività mwettqa fil-kont tiegħek minn parti terza. M'intix ser tiżvela l-username jew il-password tal-kont tiegħek lil ebda persuna u għandek tieħu l-passi kollha biex tiżgura li tali dettalji ma jiġu żvelati lil ebda persuna. Għandek tinforma lill-Kumpanija immedjatament jekk tissuspetta li l-kont tiegħek qed jintuża ħażin minn parti terza u/jew kwalunkwe parti terza għandha aċċess għall-username jew il-password tal-kont tiegħek. Biex jiġi evitat id-dubju, il-Kumpanija m'għandhiex tkun responsabbli għal kwalunkwe attività mwettqa f'kont tiegħek minn parti terza jew għal kwalunkwe danni li jistgħu jirriżultaw minnha.

5.11. Il-Kumpannija tirriżerva d-dritt, fid-diskrezzjoni unika tagħha, li twaqqaf immedjatament kull sforz ta’ kummerċjalizzazzjoni jew kull sforz ta’ kummerċjalizzazzjoni f’ċerti ġurisdizzjonijiet u inti għandek tieqaf immedjatament tikkummerċjalizza lil persuni f’tali ġurisdizzjonijiet. Il-Kumpanija mhux se tkun responsabbli li tħallaslek xi Kummissjoni li kieku kienet titħallas lilek taħt dan il-Ftehim fir-rigward ta' tali ġurisdizzjonijiet.

5.12. Mingħajr ma tidderoga mill-klawżola 5.11, il-Kumpanija tirriżerva d-dritt, fid-diskrezzjoni unika tagħha, li immedjatament tieqaf tħallaslek il-Kummissjoni fir-rigward tal-Azzjonijiet tal-Utenti finali ġġenerati minnek minn ġurisdizzjoni speċifika u għandek tieqaf immedjatament tikkummerċjalizza lil persuni f'tali ġurisdizzjoni.

6. PROPRJETÀ INTELLETTWALI

6.1. Int tingħata liċenzja mhux trasferibbli, mhux esklussiva u revokabbli biex tpoġġi l-Offerti fuq il-Websajts tal-Pubblikatur matul it-terminu tal-Ftehim, u biss b’rabta mal-Offerti, biex tuża ċertu kontenut u materjal kif jinsabu fl-Offerti (kollettivament , Materjali Liċenzjati), biss għall-iskop li jiġġeneraw Utenti Aħħar potenzjali.

6.2. M'intix permess li tbiddel, timmodifika jew tibdel il-Materjali Liċenzjati bl-ebda mod.

6.3. Inti ma tistax tuża l-ebda Materjal Liċenzjat għal kwalunkwe skop għajr biex tiġġenera potenzjal mill-Utenti finali.

6.4. Il-Kumpanija jew ir-Reklamatur jirriżervaw id-drittijiet kollha tal-proprjetà intellettwali tiegħu fil-Materjali Liċenzjati. Il-Kumpanija jew ir-Reklamant jistgħu jirrevokaw il-liċenzja tiegħek biex tuża l-Materjali Liċenzjati fi kwalunkwe ħin permezz ta’ avviż bil-miktub lilek, u b’hekk għandek immedjatament teqred jew twassal lill-Kumpanija jew lil Min Jirreklama l-materjali kollha bħal dawn li huma fil-pussess tiegħek. Inti tirrikonoxxi li, ħlief għal-liċenzja li tista' tingħata lilek b'rabta ma' dan, int ma akkwistajtx u mhux se takkwista ebda dritt, interess jew titolu għall-Materjali Liċenzjati minħabba dan il-Ftehim jew l-attivitajiet tiegħek hawn taħt. Il-liċenzja msemmija hawn fuq għandha tintemm mat-terminazzjoni ta' dan il-Ftehim.

7. OBBLIGAZZJONIJIET DWAR IL-SITI WEB TAL-PUBLIKATUR TIEGĦEK U MATERJALI TA’ TQEGĦID FIS-SUQ

7.1. Int tkun unikament responsabbli għall-operat tekniku tal-Websajt(i) tal-Pubblikatur tiegħek u l-eżattezza u l-adegwatezza tal-materjali mibgħuta fuq il-Websajt(i) tal-Pubblikatur tiegħek.

7.2. Minbarra l-użu tal-Offerti, inti taqbel li l-ebda wieħed mill-Websajt(i) tal-Pubblikatur tiegħek ma jkun fih xi kontenut tal-websajts ta’ xi waħda mill-Kumpaniji tal-Grupp jew kwalunkwe materjal, li huma proprjetarji tal-Kumpanija jew tal-Kumpaniji tal-Grupp tagħha, ħlief mal-Kumpanija tal-Kumpaniji. permess bil-miktub minn qabel. B'mod partikolari, m'intix permess li tirreġistra isem ta' dominju li jinkludi, jinkorpora jew jikkonsisti fil-Kumpaniji, il-Kumpaniji tal-Grupp jew it-trademarks tal-affiljati tiegħu jew kwalunkwe isem ta' dominju li jkun simili b'mod konfuż jew materjali għal tali trademarks.

7.3. M'għandekx tuża xi messaġġi mhux mitluba jew spam biex tippromwovi l-Offerti, Materjali Liċenzjati jew kwalunkwe websajt li tkun proprjetà ta' jew imħaddma minn xi waħda mill-Kumpaniji tal-Grupp.

7.4. Jekk il-Kumpanija tirċievi ilment li inti kont involut fi kwalunkwe prattika li tikser il-Liġijiet Applikabbli, inkluż, mingħajr limitazzjoni, li tibgħat messaġġi spam jew messaġġi mhux mitluba (Prattiċi Projbiti), b'dan taqbel li tista' tipprovdi lill-parti li tagħmel il- ilmenta kwalunkwe dettalji meħtieġa biex il-parti li qed tagħmel l-ilment tikkuntattjak direttament sabiex issolvi l-ilment. Id-dettalji li l-Kumpanija tista’ tipprovdi lill-parti li tagħmel l-ilment, jistgħu jinkludu ismek, indirizz elettroniku, indirizz postali u numru tat-telefon. Inti b'dan tiggarantixxi u timpenja ruħek li immedjatament tieqaf tidħol fi Prattiċi Projbiti u tagħmel kull sforz biex issolvi l-ilment. Barra minn hekk, il-Kumpanija tirriżerva d-drittijiet kollha tagħha f’din il-kwistjoni inkluż mingħajr limitazzjoni d-dritt li ttemm immedjatament dan il-Ftehim u l-parteċipazzjoni tiegħek fin-Netwerk u li tpaċi jew tiċċarġjak għall-pretensjonijiet, danni, spejjeż, spejjeż jew multi kollha mġarrba jew sofra mill-Kumpanija jew kwalunkwe Kumpaniji tal-Grupp fir-rigward ta’ din il-kwistjoni. Xejn iddikjarat jew barra minn hawn m'għandu bl-ebda mod jippreġudika kwalunkwe tali drittijiet.

7.5. Int timpenja ruħek li tikkonforma immedjatament mal-istruzzjonijiet u l-linji gwida kollha pprovduti mill-Kumpanija jew ir-Reklamant fir-rigward tal-attivitajiet tiegħek fil-marketing u l-promozzjoni tal-Offerti inkluż, mingħajr limitazzjoni, kwalunkwe istruzzjoni li tirċievi mill-Kumpanija jew mir-Reklamant li titlobek tippubblika fuq il-Websajts tal-Pubblikatur. informazzjoni dwar karatteristiċi ġodda u promozzjonijiet fuq l-Offerti. Jekk qed tikser dak ta' hawn fuq, il-Kumpanija tista' ttemm dan il-Ftehim u l-parteċipazzjoni tiegħek fin-Netwerk immedjatament u/jew iżżomm kwalunkwe Kummissjoni li tkun dovuta lilek b'mod ieħor u m'għandhiex tibqa' responsabbli li tħallas dik il-Kummissjoni lilek.

7.6. Għandek tipprovdi tali informazzjoni lill-Kumpanija (u tikkoopera mat-talbiet u l-investigazzjonijiet kollha) kif il-Kumpanija tista' raġonevolment teħtieġ sabiex tissodisfa kwalunkwe rappurtar ta' informazzjoni, żvelar u obbligi oħra relatati lil kwalunkwe Regolatur minn żmien għal żmien, u għandha tikkoopera. topera ma’ dawn ir-Regolaturi kollha direttament jew permezz tal-Kumpanija, kif meħtieġ mill-Kumpanija.

7.7. Inti mhux se tikser it-termini ta 'użu u kwalunkwe politika applikabbli ta' kwalunkwe magni tat-tiftix.

7.8. Fil-każ li tikser xi waħda mill-klawżoli 7.1 sa 7.8 (inklużi), bi kwalunkwe mod u fi kwalunkwe ħin il-Kumpanija tista’: (i) ttemm dan il-Ftehim immedjatament; u (ii) iżomm kwalunkwe Kummissjoni li xort'oħra titħallas lilek taħt dan il-Ftehim u ma tibqax responsabbli li tħallas dik il-Kummissjoni lilek.

8. TERM

8.1. It-terminu ta' dan il-Ftehim għandu jibda malli taċċetta t-termini u l-kundizzjonijiet ta' dan il-Ftehim kif stipulat hawn fuq u se jkompli fis-seħħ sakemm jintemm skond it-termini tiegħu minn kwalunkwe parti.

8.2. Fi kwalunkwe ħin, kwalunkwe parti tista’ tittermina dan il-Ftehim immedjatament, bi jew mingħajr raġuni, billi tagħti lill-parti l-oħra avviż bil-miktub tat-terminazzjoni (permezz ta’ e-mail).

8.3. Fil-każ li ma tidħolx fil-kont tiegħek għal 60 jum konsekuttiv, nistgħu ntemmu dan il-Ftehim mingħajr avviż lilek.

8.4. Wara t-terminazzjoni ta' dan il-Ftehim, il-Kumpanija tista' żżomm il-ħlas finali ta' kwalunkwe Kummissjoni li kieku titħallas lilek għal żmien raġonevoli biex tiżgura li jitħallas l-ammont korrett ta' Kummissjoni.

8.5. Mat-terminazzjoni ta’ dan il-Ftehim għal kwalunkwe raġuni, immedjatament tieqaf tuża, u tneħħi mill-Websajt(i), l-Offerti u l-Materjali Liċenzjati kollha u kwalunkwe ismijiet, marki, simboli, drittijiet tal-awtur, logos, disinni, jew denominazzjonijiet proprjetarji oħra. jew proprjetajiet proprjetà, żviluppati, liċenzjati jew maħluqa mill-Kumpanija u/jew ipprovduti minn jew f'isem il-Kumpanija lilek skont dan il-Ftehim jew b'konnessjoni man-Netwerk. Wara t-terminazzjoni ta' dan il-Ftehim u l-ħlas tal-Kumpanija lilek tal-Kummissjonijiet kollha dovuti f'dak il-ħin tat-terminazzjoni, il-Kumpanija m'għandu jkollha l-ebda obbligu li tagħmel aktar pagamenti lilek.

8.6. Id-dispożizzjonijiet tal-klawsoli 6, 8, 10, 12, 14, 15, kif ukoll kwalunkwe dispożizzjoni oħra ta’ dan il-Ftehim li tikkontempla l-eżekuzzjoni jew l-osservanza wara t-terminazzjoni jew l-iskadenza ta’ dan il-Ftehim jibqgħu ħajjin wara l-iskadenza jew it-terminazzjoni ta’ dan il-Ftehim u jkomplu bis-sħiħ. seħħ u effett għall-perjodu stipulat hemmhekk, jew jekk l-ebda perijodu mhu stabbilit fih, għal żmien indefinit.

9. MODIFIKA

9.1. Il-Kumpanija tista' timmodifika kwalunkwe mit-termini u l-kundizzjonijiet li jinsabu f'dan il-Ftehim, fi kwalunkwe ħin fid-diskrezzjoni unika tagħha. Inti taqbel li l-istazzjonar ta' avviż ta' bidla fit-termini jew ftehim ġdid fuq il-websajt tal-Kumpanija huwa meqjus bħala dispożizzjoni suffiċjenti ta' avviż u tali modifiki għandhom ikunu effettivi mid-data tal-istazzjonar.

9.2. Jekk xi modifika hija inaċċettabbli għalik, l-uniku rikors tiegħek huwa li ttemm dan il-Ftehim u l-parteċipazzjoni kontinwa tiegħek fin-Netwerk wara l-istazzjonar ta 'avviż ta' bidla jew ftehim ġdid fuq il-websajt tal-Kumpanija tikkostitwixxi aċċettazzjoni vinkolanti minnek tal-bidla. Minħabba dan ta 'hawn fuq, għandek iżżur ta' spiss il-websajt tal-Kumpanija u tirrevedi t-termini u l-kundizzjonijiet ta 'dan il-Ftehim.

10. LIMITAZZJONI TA 'RESPONSABBILTÀ

10.1. Xejn f'din il-klawżola m'għandu jeskludi jew jillimita r-responsabbiltà ta' kwalunkwe parti għal mewt jew korriment personali li jirriżulta minn negliġenza kbira ta' dik il-parti jew għal frodi, dikjarazzjoni ħażina frawdolenti jew rappreżentazzjoni ħażina frawdolenti.

10.2. Il-Kumpanija m'għandhiex tkun responsabbli (b'kuntratt, tort (inkluża negliġenza) jew għal ksur ta 'dmir statutorju jew b'xi mod ieħor) għal xi: telf jew ħsara indiretta, speċjali jew konsegwenzjali attwali jew mistennija;
telf ta' opportunità jew telf ta' tfaddil antiċipat;
telf ta' kuntratti, negozju, profitti jew dħul;
telf ta' rieda tajba jew reputazzjoni; jew
telf ta' data.

10.3. Ir-responsabbiltà aggregata tal-Kumpanija fir-rigward ta’ kwalunkwe telf jew ħsara mġarrba minnek u li tirriżulta minn jew b’rabta ma’ dan il-Ftehim, kemm jekk f’kuntratt, tort (inkluża negliġenza) jew għal ksur ta’ dmir statutorju jew b’xi mod ieħor, m’għandhiex teċċedi l- Kummissjoni totali mħallsa jew pagabbli lilek taħt dan il-Ftehim matul is-sitt (6) xhur ta’ qabel iċ-ċirkostanzi li jagħtu lok għat-talba.

10.4. Inti tirrikonoxxi u taqbel li l-limitazzjonijiet li jinsabu f'din il-klawżola 10 huma raġonevoli fiċ-ċirkostanzi u li ħadt parir legali indipendenti dwar l-istess.

11. RELAZZJONI TAL-PARTIJIET

Int u l-Kumpanija huma kuntratturi indipendenti, u xejn f'dan il-Ftehim ma joħloq xi sħubija, joint venture, aġenzija, franchise, rappreżentant tal-bejgħ, jew relazzjoni ta' impjieg bejn il-partijiet.

12. Ċaħdiet ta’ responsabbiltà

IL-KUMPANIJA MA TAGĦMEL L-EBDA GARANZIJI JEW RAPPREŻENTAZZJONIJIET ESPRESSI JEW IPLICITI FIR-RIGWARD GĦAN-NETWERK (INKLUŻI MINGĦAJR LIMITITAZZJONI GARANZIJI TA’ ADATTITÀ, KUMMERĊJABBILTÀ, NUQQAS TA’ Ksur, JEW KWALUNKUN GARANZIJI IMPLICITI LI JIRRIĠĠAW MINN KORRS TA’ KUMMERĊ, UŻU). Barra minn hekk, IL-KUMPANIJA MA TAGĦMEL L-EBDA RAPPREŻENTAZZJONI LI L-OPERAZZJONI TA’ L-OFFERTI JEW IN-NETWERK SE JIĠI MHUX INTERRUTT JEW MINGĦAJR ŻBLI U MHUX SE JKUN RESPONSABBLI GĦALL-KONSEGWENZI TA’ KWALUNKWE INTERRUZZJONI JEW ŻBALLI.

13. RAPPREŻENTAZZJONIJIET U GARANZIJI

Inti b'dan tirrappreżenta u tiggarantixxi lill-Kumpanija li:

inti aċċettajt it-termini u l-kundizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim, li joħloq obbligi legali, validi u vinkolanti fuqek, infurzabbli kontrik skont it-termini tagħhom;
l-informazzjoni kollha pprovduta minnek fl-Applikazzjoni tiegħek hija vera u preċiża;
id-dħul tiegħek fi, u t-twettiq tal-obbligi tiegħek taħt, dan il-ftehim mhux se jkun f'kunflitt ma' jew jikser id-dispożizzjonijiet ta' kwalunkwe ftehim li għalih inti parti jew jikser il-Liġijiet Applikabbli;
għandek, u ser ikollok matul it-terminu ta’ dan il-Ftehim, l-approvazzjonijiet, il-permessi u l-liċenzji kollha (li jinkludu iżda mhux limitati għal kwalunkwe approvazzjoni, permess u liċenzji meħtieġa minn kwalunkwe Regolatur applikabbli) meħtieġa biex tidħol f’dan il-Ftehim, tipparteċipa fin-Netwerk jew jirċievi ħlas taħt dan il-Ftehim;
jekk inti individwu aktar milli entità legali, inti adult ta' mill-inqas 18-il sena; u
int evalwajt il-liġijiet relatati mal-attivitajiet u l-obbligi tiegħek hawn taħt u kkonkludejt b'mod indipendenti li tista' tidħol f'dan il-Ftehim u tissodisfa l-obbligi tiegħek taħt dan mingħajr ma tikser xi Liġi Applikabbli. Int għandek tikkonforma mal-Liġijiet applikabbli dwar il-Protezzjoni tad-Data, u sal-punt li tiġbor u/jew taqsam kwalunkwe data personali (kif dan it-terminu huwa definit taħt il-Liġijiet dwar il-Protezzjoni tad-Data) mal-Kumpanija, b’dan taqbel mat-Termini tal-Ipproċessar tad-Data, mehmuża hawnhekk bħala Anness A u inkorporat hawnhekk b'referenza.

14. KONFIDDENZJALITÀ

14.1. Il-Kumpanija tista' tiżvelalek Informazzjoni Kunfidenzjali bħala riżultat tal-parteċipazzjoni tiegħek bħala Pubblikatur fi ħdan in-Netwerk.

14.2. Inti ma tistax tiżvela xi Informazzjoni Kunfidenzjali lil xi persuna oħra. Minkejja dan ta' hawn fuq, tista' tiżvela Informazzjoni Kunfidenzjali sal-punt: (i) meħtieġ mil-liġi; jew (ii) l-informazzjoni daħlet fid-dominju pubbliku mingħajr ebda tort tiegħek.

14.3. M'għandek tagħmel ebda avviż pubbliku fir-rigward ta' kwalunkwe aspett ta' dan il-Ftehim jew ir-relazzjoni tiegħek mal-Kumpanija mingħajr l-approvazzjoni bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija.

15 INDEMNIFIKAZZJONI

15.1. Inti b'dan taqbel li tindennizza, tiddefendi u żżomm bla ħsara lill-Kumpanija, lill-azzjonisti, uffiċjali, diretturi, impjegati, aġenti, Kumpaniji tal-Grupp, suċċessuri u assenjati (il-Partijiet Indennizzati), minn u kontra kull pretensjoni u kull pretensjoni diretta, indiretta jew konsegwenzjali. obbligazzjonijiet (inkluż telf ta’ profitti, telf ta’ negozju, tnaqqis fl-avvjament u telf simili), spejjeż, proċedimenti, danni u spejjeż (inklużi drittijiet u spejjeż legali u professjonali oħra) mogħtija kontra, jew imġarrba jew imħallsa minn, kwalunkwe waħda mill-Partijiet Indennizzati , bħala riżultat ta' jew b'rabta mal-ksur tiegħek tal-obbligi, il-garanziji u r-rappreżentazzjonijiet tiegħek li jinsabu f'dan il-Ftehim.

15.2. Id-dispożizzjonijiet ta' din il-klawżola 15 għandhom jibqgħu ħajjin mit-terminazzjoni ta' dan il-Ftehim ikun x'ikun.

16. FTEHIM KOLLU

16.1. Id-dispożizzjonijiet li jinsabu f'dan il-Ftehim u l-Applikazzjoni tiegħek jikkostitwixxu l-ftehim kollu bejn il-partijiet fir-rigward tas-suġġett ta 'dan il-Ftehim, u l-ebda dikjarazzjoni jew inċentiv fir-rigward ta' tali suġġett minn xi parti li ma jkunx jinsab f'dan il-Ftehim, jew il- L-applikazzjoni għandha tkun valida jew vinkolanti bejn il-partijiet.

16.2. Id-dispożizzjonijiet ta' din il-klawżola 15 għandhom jibqgħu ħajjin mit-terminazzjoni ta' dan il-Ftehim ikun x'ikun.

17. INVESTIGAZZJONI INDIPENDENTI

Inti tirrikonoxxi li qrajt dan il-Ftehim, kellek l-opportunità li tikkonsulta mal-konsulenti legali tiegħek jekk tixtieq hekk, u taqbel mat-termini u l-kundizzjonijiet kollha tiegħu. Inti evalwajt b'mod indipendenti x-xewqa li tipparteċipa fin-Netwerk u m'intix tiddependi fuq ebda rappreżentazzjoni, garanzija jew dikjarazzjoni għajr kif stipulat f'dan il-Ftehim.

18. MIXXELLANJI

18.1. dan il-Ftehim u kwalunkwe materja relatata miegħu għandhom ikunu rregolati minn u interpretati skont il-liġijiet tal-Ingilterra. Il-qrati tal-Ingilterra, se jkollhom ġurisdizzjoni esklussiva fuq kwalunkwe tilwima li tirriżulta minn jew relatata ma' dan il-Ftehim u t-tranżazzjonijiet ikkontemplati fih.

18.2. Mingħajr ma tidderoga mid-drittijiet tal-Kumpanija taħt dan il-Ftehim u/jew bil-liġi, il-Kumpanija tista’ tpaċi kwalunkwe ammont li inti dovut lilha skont dan il-Ftehim u/jew bil-liġi minn kwalunkwe somma li inti intitolat li tirċievi mill-Kumpanija. , minn kwalunkwe sors.

18.3. Inti ma tistax tassenja dan il-Ftehim, bl-operat tal-liġi jew mod ieħor, mingħajr il-kunsens espress bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija. Suġġett għal dik ir-restrizzjoni, dan il-Ftehim se jkun jorbot fuq il-partijiet u s-suċċessuri u l-assenjaturi rispettivi tagħhom, jaġixxi għall-benefiċċju ta', u jkun infurzabbli kontra. Inti ma tistax tissottokuntratta jew tidħol f'xi arranġament li bih persuna oħra għandha twettaq xi obbligi tiegħek jew kollha taħt dan il-Ftehim.

18.4. In-nuqqas tal-Kumpanija li tinforza l-eżekuzzjoni stretta tiegħek ta 'kwalunkwe dispożizzjoni ta' dan il-Ftehim mhux se jikkostitwixxi rinunzja tad-dritt tagħha li sussegwentement tinforza tali dispożizzjoni jew kwalunkwe dispożizzjoni oħra ta 'dan il-Ftehim.

18.5. Il-Kumpannija tirriżerva d-dritt li tittrasferixxi, tassenja, tissottoliċenzja jew tirrahan dan il-Ftehim, kollu jew parzjalment, mingħajr il-kunsens tiegħek: (i) lil kwalunkwe Kumpanija tal-Grupp, jew (ii) lil kwalunkwe entità fil-każ ta’ għaqda, bejgħ ta’ assi jew tranżazzjoni korporattiva simili oħra li fiha tista' tkun involuta l-Kumpanija. Il-Kumpanija tinnotifikak bi kwalunkwe tali trasferiment, assenjazzjoni, subliċenzja jew rahan billi tippubblika l-verżjoni l-ġdida ta' dan il-Ftehim fuq il-websajt tal-Kumpanija.

18.6. Kwalunkwe klawżola, dispożizzjoni, jew porzjon ta' dan il-Ftehim speċifikament iddeċidiet invalida, nulla, illegali jew b'xi mod ieħor mhux infurzabbli minn qorti kompetenti, se tiġi emendata sal-punt meħtieġ biex tagħmilha valida, legali u infurzabbli, jew titħassar jekk l-ebda emenda bħal din ma tkun fattibbli, u tali emenda jew tħassir ma jaffettwawx l-infurzabbiltà tad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan.

18.7. F'dan il-Ftehim, sakemm il-kuntest ma jeħtieġx mod ieħor, kliem li jimporta s-singular jinkludi l-plural u viċi versa, u kliem li jimporta s-sess maskil jinkludi l-femminil u newter u viċi versa.

18.8. Kwalunkwe frażi introdotta mit-termini inkluża, tinkludi jew kwalunkwe espressjoni simili għandha tiġi interpretata bħala illustrattiva u m'għandhiex tillimita s-sens tal-kliem ta' qabel dawk it-termini.

19. IL-LIĠI TIGOBBLI


Dan il-ftehim se jiġi rregolat, interpretat u infurzat skont il-liġijiet tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq, mingħajr ma jitqiesu r-regoli tal-kunflitt tal-liġijiet tiegħu.

ANNESS A TERMINI TA' PROĊESSAR TA' DEJTA

Il-pubblikatur u l-Kumpanija qed jaqblu ma’ dawn it-Termini tal-Protezzjoni tad-Dejta (DPA). Dan id-DPA jidħol fih mill-Pubblikatur u l-Kumpanija u jissupplimenta l-Ftehim.

1. Introduzzjoni

1.1. Dan id-DPA jirrifletti l-ftehim tal-parti dwar l-ipproċessar tad-Data Personali b'rabta mal-Liġijiet dwar il-Protezzjoni tad-Data.1.2. Kwalunkwe ambigwità f'dan id-DPA għandha tiġi solvuta biex tippermetti lill-partijiet jikkonformaw mal-Liġijiet kollha dwar il-Protezzjoni tad-Data.1.3. Fil-każ u sal-punt li l-Liġijiet dwar il-Protezzjoni tad-Data jimponu obbligi aktar stretti fuq il-partijiet milli taħt dan id-DPA, il-Liġijiet dwar il-Protezzjoni tad-Data għandhom jipprevalu.

2. Definizzjonijiet u Interpretazzjoni

2.1. F'dan id-DPA:

Suġġett tad-Dejta tfisser suġġett tad-dejta li miegħu tirrelata d-Data Personali.
Data Personali tfisser kwalunkwe data personali li tiġi pproċessata minn parti taħt il-Ftehim b'rabta mal-forniment jew l-użu tagħha (kif applikabbli) tas-servizzi.
Inċident tas-Sigurtà għandha tfisser kwalunkwe qerda aċċidentali jew illegali, telf, tibdil, żvelar mhux awtorizzat ta', jew aċċess għal, Data Personali. Biex jiġi evitat id-dubju, kwalunkwe Ksur tad-Data Personali se jinkludi Inċident tas-Sigurtà.
It-termini kontrollur, ipproċessar u proċessur kif użat f'dan għandu t-tifsiriet mogħtija fil-GDPR.
Kwalunkwe referenza għal qafas legali, statut jew promulgazzjoni leġiżlattiva oħra hija referenza għaliha kif emendata jew promulgata mill-ġdid minn żmien għal żmien.

3. Applikazzjoni ta' dan id-DPA

3.1. Din id-DPA se tapplika biss sal-punt li jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

3.1.1. Kumpanija tipproċessa Data Personali li ssir disponibbli mill-Pubblikatur b'rabta mal-Ftehim.

3.2. Din id-DPA se tapplika biss għas-servizzi li għalihom il-partijiet qablu dwarhom fil-Ftehim, li jinkorpora d-DPA b’referenza.

3.2.1. Il-Liġijiet dwar il-Protezzjoni tad-Data japplikaw għall-ipproċessar tad-Data Personali.

4. Rwoli u Restrizzjonijiet fuq l-Ipproċessar

4.1 Kontrolluri Indipendenti. Kull parti hija kontrollur indipendenti tad-Data Personali taħt il-Liġijiet dwar il-Protezzjoni tad-Data;
se tiddetermina individwalment l-għanijiet u l-mezzi tal-ipproċessar tagħha tad-Data Personali; u
se jikkonforma mal-obbligi applikabbli għaliha taħt il-Liġijiet dwar il-Protezzjoni tad-Data fir-rigward tal-ipproċessar tad-Data Personali.

4.2. Restrizzjonijiet fuq Ipproċessar. It-Taqsima 4.1 (Kontrolluri Indipendenti) ma taffettwa l-ebda restrizzjoni fuq id-drittijiet ta’ kwalunkwe parti li tuża jew tipproċessa b’xi mod ieħor id-Data Personali taħt il-Ftehim.

4.3. Qsim ta' Data Personali. Fit-twettiq tal-obbligi tagħha taħt il-Ftehim, parti tista' tipprovdi Data Personali lill-parti l-oħra. Kull parti għandha tipproċessa Data Personali biss għal (i) l-iskopijiet stabbiliti fil-Ftehim jew kif (ii) miftiehem mod ieħor bil-miktub mill-partijiet, sakemm tali proċessar jikkonforma strettament ma (iii) Liġijiet dwar il-Protezzjoni tad-Dejta, (ii) Privatezza Rilevanti. Rekwiżiti u (iii) l-obbligi tagħha taħt dan il-Ftehim (l-Għanijiet Permessi). Kull Parti m'għandha taqsam ebda Data Personali mal-Parti l-oħra (i) li fiha data sensittiva; jew (ii) li jkun fih Data Personali relatata ma’ tfal taħt is-16-il sena.

4.4. Raġunijiet legali u trasparenza. Kull Parti għandha żżomm politika ta’ privatezza aċċessibbli għall-pubbliku fuq l-apps mobbli u l-websajts tagħha li tkun disponibbli permezz ta’ link prominenti li tissodisfa r-rekwiżiti ta’ żvelar ta’ trasparenza tal-Liġijiet dwar il-Protezzjoni tad-Dejta. Kull Parti tiggarantixxi u tirrappreżenta li pprovdiet lis-Suġġetti tad-Data bi trasparenza xierqa rigward il-ġbir u l-użu tad-dejta u l-avviżi kollha meħtieġa u kisbet kull u kull kunsens jew permess meħtieġ. Huwa hawnhekk iċċarat li l-Pubblikatur huwa l-Kontrollur inizjali tad-Dejta Personali. Fejn il-Pubblikatur jiddependi fuq il-kunsens bħala l-bażi legali tiegħu biex Jipproċessa Data Personali, għandu jiżgura li jikseb att affermattiv xieraq ta’ kunsens mis-Suġġetti tad-Data skont il-Liġi dwar il-Protezzjoni tad-Data sabiex għalih innifsu u l-Parti l-oħra jipproċessa tali Data Personali kif stabbilit. barra hawn. Dan ta' hawn fuq m'għandux jidderoga mir-responsabbiltajiet tal-Kumpanija taħt il-Liġijiet dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (bħar-rekwiżit li tingħata informazzjoni lis-suġġett tad-data b'rabta mal-ipproċessar tad-Data Personali). Iż-żewġ partijiet se jikkooperaw in bona fede sabiex jidentifikaw ir-rekwiżiti ta 'żvelar ta' informazzjoni u kull parti b'dan tippermetti lill-parti l-oħra biex tidentifikaha fil-politika ta 'privatezza tal-parti l-oħra, u biex tipprovdi link għall-politika ta' privatezza tal-parti l-oħra fil-politika ta 'privatezza tagħha.

4.5. Drittijiet tas-Suġġett tad-Data. Huwa miftiehem li fejn kwalunkwe parti tirċievi talba minn Suġġett tad-Data fir-rigward ta’ Data Personali kkontrollata minn dik il-Parti, allura dik il-Parti għandha tkun responsabbli li teżerċita t-talba, skont il-Liġijiet dwar il-Protezzjoni tad-Data.

5. Trasferimenti ta' Data Personali

5.1. Trasferimenti ta' Data Personali Barra miż-Żona Ekonomika Ewropea. Kwalunkwe parti tista’ tittrasferixxi Data Personali barra ż-Żona Ekonomika Ewropea jekk tikkonforma mad-dispożizzjonijiet dwar it-trasferiment ta’ data personali lil pajjiżi terzi fil-Liġijiet dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (bħal permezz ta’ klawsoli ta’ mudell ta’ użu jew trasferiment ta’ Data Personali għal ġurisdizzjonijiet kif jista’ jiġi approvat bħala li għandu protezzjoni legali adegwata għad-data mill-Kummissjoni Ewropea.

6. Protezzjoni ta' Data Personali.

Il-partijiet se jipprovdu livell ta’ protezzjoni għad-Dejta Personali li jkun mill-inqas ekwivalenti għal dak meħtieġ taħt il-Liġijiet dwar il-Protezzjoni tad-Data. Iż-żewġ partijiet għandhom jimplimentaw miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa biex jipproteġu d-Dejta Personali. Fil-każ li parti ssofri Inċident ta’ Sigurtà ikkonfermat, kull parti għandha tinnotifika lill-parti l-oħra mingħajr dewmien żejjed u l-partijiet għandhom jikkoperaw in bona fede biex jaqblu u jieħdu azzjoni dawk il-miżuri li jistgħu jkunu meħtieġa biex itaffu jew jirrimedjaw l-effetti tal-Inċident ta’ Sigurtà. .