Syarat Gabungan

Perjanjian ini (Perjanjian) mengandungi terma dan syarat lengkap antara

Payday Ventures Limited, 86-90 Paul Street, London, EC2A 4NE

dan anda (anda dan anda),

mengenai: (i) permohonan anda untuk menyertai sebagai ahli gabungan dalam program rangkaian gabungan Syarikat (Rangkaian); dan (ii) penyertaan anda dalam Rangkaian dan penyediaan perkhidmatan pemasaran berkenaan dengan Tawaran. Syarikat menguruskan Rangkaian, yang membolehkan Pengiklan mengiklankan Tawaran mereka melalui Rangkaian kepada Penerbit, yang mempromosikan tawaran tersebut kepada bakal Pengguna Akhir. Syarikat akan menerima bayaran Komisen untuk setiap Tindakan yang dilakukan oleh Pengguna Akhir yang dirujuk kepada Pengiklan oleh Penerbit menurut Terma Perjanjian ini. Dengan memasarkan kotak Saya telah membaca dan bersetuju dengan terma dan syarat (atau perkataan yang serupa) anda menerima terma dan syarat perjanjian ini.

1. DEFINISI DAN TAFSIRAN

1.1. Dalam Perjanjian ini (kecuali jika konteksnya menghendaki sebaliknya) perkataan dan ungkapan berhuruf besar hendaklah mempunyai makna yang dinyatakan di bawah:

Tindakan bermaksud pemasangan, klik, jualan, tera, muat turun, pendaftaran, langganan, dsb. seperti yang ditakrifkan dalam Tawaran yang berkenaan oleh Pengiklan, dengan syarat Tindakan tersebut dilakukan oleh Pengguna Akhir manusia sebenar (yang bukan dijana oleh komputer) dalam kursus biasa menggunakan sebarang peranti.

Pengiklan bermaksud seseorang atau entiti yang mengiklankan Tawaran mereka melalui Rangkaian dan menerima Komisen atas Tindakan Pengguna Akhir;

Undang-undang Berkaitan bermaksud semua undang-undang, arahan, peraturan, peraturan, kod amalan mandatori dan/atau kelakuan, penghakiman, perintah kehakiman, ordinan dan dekri yang dikenakan oleh undang-undang atau mana-mana pihak berkuasa atau agensi kerajaan atau kawal selia yang kompeten;

Kesesuaian mempunyai maksud yang diberikan dalam klausa 2.1;

Suruhanjaya mempunyai maksud yang diberikan dalam klausa 5.1;

Maklumat Sulit bermaksud semua maklumat dalam apa jua bentuk (termasuk tanpa had bertulis, lisan, visual dan elektronik) yang telah atau mungkin didedahkan, sebelum dan/atau selepas tarikh Perjanjian ini oleh Syarikat;

Undang-undang Perlindungan Data bermaksud mana-mana dan/atau semua undang-undang, peraturan, arahan dan peraturan domestik dan asing yang terpakai, pada mana-mana peringkat tempatan, wilayah, negeri atau penangguhan atau kebangsaan, yang berkaitan dengan privasi data, keselamatan data dan/atau perlindungan data peribadi, termasuk Data Arahan Perlindungan 95/46/EC dan Arahan Privasi dan Komunikasi Elektronik 2002/58/EC (dan undang-undang pelaksana tempatan masing-masing) berkenaan pemprosesan data peribadi dan perlindungan privasi dalam sektor komunikasi elektronik (Arahan mengenai privasi dan komunikasi elektronik) , termasuk sebarang pindaan atau penggantian kepada mereka, termasuk Peraturan (EU) 2016/679 Parlimen Eropah dan Majlis 27 April 2016 mengenai perlindungan orang asli berkaitan pemprosesan data peribadi dan pergerakan bebas data sedemikian (GDPR);

Pengguna akhir bermaksud mana-mana pengguna akhir yang bukan pelanggan sedia ada Pengiklan dan yang melengkapkan Tindakan mengikut terma klausa 4.1;

Tindakan Penipuan bermaksud sebarang tindakan oleh anda untuk tujuan mencipta Tindakan menggunakan robot, bingkai, iframe, skrip, atau apa-apa cara lain, untuk tujuan mewujudkan Suruhanjaya yang tidak sah;

Syarikat Kumpulan bermaksud mana-mana entiti yang secara langsung atau tidak langsung mengawal, dikawal oleh, atau di bawah kawalan bersama dengan Syarikat. Bagi tujuan takrif ini, kawalan (termasuk, dengan makna korelatif, istilah mengawal, dikawal oleh dan di bawah kawalan bersama) bermaksud kuasa untuk mengurus atau mengarahkan hal ehwal entiti berkenaan, sama ada melalui pemilikan sekuriti mengundi, oleh kontrak atau sebaliknya;

Hak harta Intelek hendaklah bermaksud semua hak undang-undang tidak ketara, tajuk dan kepentingan yang dibuktikan oleh atau terkandung dalam atau berkaitan atau berkaitan dengan yang berikut: (i) semua ciptaan (sama ada boleh dipatenkan atau tidak boleh dipatenkan dan sama ada dikurangkan kepada amalan atau tidak), semua penambahbaikan padanya, paten dan permohonan paten , dan mana-mana bahagian, kesinambungan, kesinambungan sebahagian, lanjutan, pengeluaran semula, pembaharuan atau pemeriksaan semula paten yang dikeluarkan daripadanya (termasuk mana-mana rakan sejawatan asing), (ii) apa-apa karya pengarang, karya berhak cipta (termasuk hak moral); (iii) perisian komputer, termasuk mana-mana dan semua pelaksanaan perisian bagi algoritma, model, metodologi, karya seni dan reka bentuk, sama ada dalam kod sumber atau kod objek, (iv) pangkalan data dan kompilasi, termasuk mana-mana dan semua data dan koleksi data, sama ada mesin boleh dibaca atau sebaliknya, (v) reka bentuk dan sebarang aplikasi serta pendaftarannya , (vi) semua rahsia perdagangan, Maklumat Sulit dan maklumat perniagaan, (vii) tanda dagangan, tanda perkhidmatan, nama dagangan, tanda pensijilan, tanda kolektif, logo, nama jenama, nama perniagaan, nama domain, nama korporat, gaya perdagangan dan pakaian perdagangan, bangun tidur, dan sebutan lain sumber atau asal dan semua dan aplikasi dan pendaftarannya, (viii) semua dokumentasi, termasuk manual pengguna dan bahan latihan yang berkaitan dengan mana-mana di atas dan perihalan, carta alir dan produk kerja lain yang digunakan untuk mereka bentuk, merancang, menyusun dan membangunkan mana-mana perkara di atas, dan (ix) semua hak proprietari lain, hak perindustrian dan sebarang hak lain yang serupa;

Bahan Berlesen mempunyai maksud yang diberikan dalam klausa 6.1;

Penerbit bermaksud orang atau entiti yang mempromosikan Tawaran di Rangkaian Penerbit;
Laman Web Penerbit/(S) bermaksud mana-mana tapak web (termasuk mana-mana versi peranti khusus tapak web tersebut) atau aplikasi yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh anda atau bagi pihak anda dan yang anda kenal pasti kepada kami dan mana-mana kaedah pemasaran lain termasuk tanpa had e-mel dan SMS, yang diluluskan oleh Syarikat untuk digunakan dalam Rangkaian;

Tawaran mempunyai maksud yang diberikan dalam klausa 3.1;

Pengawal Selia bermaksud mana-mana pihak berkuasa kerajaan, kawal selia dan pentadbiran, agensi, komisen, lembaga pengarah, badan dan pegawai atau badan atau agensi kawal selia lain yang mempunyai bidang kuasa ke atas (atau bertanggungjawab untuk atau terlibat dalam pengawalseliaan) Syarikat atau Syarikat Kumpulan dari semasa ke semasa.

3. PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN PENERBIT

2.1. Untuk menjadi Penerbit dalam Rangkaian, anda perlu melengkapkan dan menyerahkan permohonan (yang boleh diakses di sini: https://www.leadstackmedia.com/signup/) (Permohonan). Syarikat mungkin meminta maklumat tambahan daripada anda untuk menilai Permohonan anda. Syarikat boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, menolak Permohonan anda untuk menyertai Rangkaian pada bila-bila masa atas sebarang sebab.

2.2. Tanpa mengehadkan keluasan perkara di atas, Syarikat boleh menafikan atau menamatkan Permohonan anda jika Syarikat percaya:

Laman Web Penerbit termasuk apa-apa kandungan: (a) yang dianggap oleh Syarikat sebagai atau yang mengandungi menyalahi undang-undang, berbahaya, mengancam, memfitnah, lucah, mengganggu, atau perkauman, etnik atau sebaliknya tidak menyenangkan, yang sebagai contoh sahaja, mungkin bermakna bahawa ia mengandungi: (i) kandungan seksual yang eksplisit, lucah atau lucah (sama ada dalam teks atau grafik); (ii) ucapan atau imej yang menyinggung perasaan, tidak senonoh, membenci, mengancam, berbahaya, memfitnah, memfitnah, mengganggu atau mendiskriminasi (sama ada berdasarkan kaum, etnik, kepercayaan, agama, jantina, orientasi seksual, kecacatan fizikal atau sebaliknya); (iii) keganasan grafik; (vi) isu sensitif politik atau kontroversi; atau (v) sebarang kelakuan atau kelakuan yang menyalahi undang-undang, (b) yang direka untuk merayu kepada orang di bawah umur 18 tahun atau di bawah umur undang-undang minimum dalam bidang kuasa yang berkenaan, (c) yang berniat jahat, berbahaya atau perisian mengganggu termasuk mana-mana Perisian Pengintip , Adware, Trojan, Virus, Worms, Spy bots, Key loggers atau sebarang bentuk perisian hasad lain, atau (d) yang melanggar mana-mana privasi pihak ketiga atau hak Harta Intelek, (e) yang menggunakan orang terkenal dan/atau pendapat utama pemimpin dan/atau mana-mana nama, panggilan, gambar atau suara selebriti dalam apa jua cara yang melanggar privasi mereka dan/atau melanggar mana-mana undang-undang yang terpakai, antara lain, dalam halaman pendaratan atau tapak pra; atau anda mungkin melanggar mana-mana Undang-undang Terpakai.

2.3. Syarikat berhak untuk menyemak Permohonan anda dan meminta sebarang dokumentasi yang berkaitan daripada anda dalam menilai Permohonan atas sebarang sebab, termasuk (tetapi tidak terhad kepada) mengesahkan identiti anda, sejarah peribadi, butiran pendaftaran (seperti nama dan alamat syarikat), anda urus niaga kewangan dan kedudukan kewangan.2.4. Jika Syarikat menentukan mengikut budi bicara mutlaknya bahawa anda melanggar klausa 2.2 dalam apa jua cara dan pada bila-bila masa sepanjang tempoh Perjanjian ini, ia boleh: (i) menamatkan Perjanjian ini serta-merta; dan (ii) menahan mana-mana Komisen selainnya yang perlu dibayar kepada anda di bawah Perjanjian ini dan tidak lagi bertanggungjawab untuk membayar Komisen tersebut kepada anda.2.5. Jika anda diterima menyertai Rangkaian, sebagai balasan untuk Suruhanjaya, anda bersetuju untuk memberikan kepada Syarikat perkhidmatan pemasaran berkenaan dengan Tawaran. Anda mesti sentiasa menyediakan perkhidmatan sedemikian mengikut terma Perjanjian ini.

3. MENYEDIAKAN TAWARAN

3.1. Selepas penerimaan anda ke Rangkaian, Syarikat akan membolehkan anda mengakses iklan sepanduk, pautan butang, pautan teks dan kandungan lain seperti yang ditentukan oleh Pengiklan yang akan dikaitkan dengan Pengiklan pada sistem Syarikat, yang kesemuanya berkaitan dan memaut secara khusus kepada Pengiklan (secara kolektif dirujuk selepas ini sebagai Tawaran). Anda boleh memaparkan Tawaran tersebut di Laman Web Penerbit anda dengan syarat anda: (i) hanya berbuat demikian menurut terma Perjanjian ini; dan (ii) memiliki hak undang-undang untuk menggunakan Laman Web Penerbit berhubung dengan Rangkaian.

3.2. Anda tidak boleh mempromosikan Tawaran dalam apa jua cara yang tidak benar, mengelirukan atau tidak mematuhi Undang-undang Terpakai.

3.3. Anda tidak boleh mengubah suai Tawaran, melainkan anda telah menerima kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Pengiklan untuk berbuat demikian. Jika Syarikat menentukan bahawa penggunaan mana-mana Tawaran oleh anda tidak mematuhi terma Perjanjian ini, ia mungkin mengambil langkah untuk menjadikan Tawaran tersebut tidak berfungsi.

3.4. Jika Syarikat meminta sebarang perubahan pada penggunaan dan kedudukan Tawaran dan/atau Bahan Berlesen oleh anda atau berhenti menggunakan Tawaran dan/atau Bahan Berlesen, anda mesti mematuhi permintaan tersebut dengan segera.

3.5. Anda akan segera mematuhi semua arahan Syarikat yang mungkin dimaklumkan kepada anda dari semasa ke semasa mengenai penggunaan dan penempatan Tawaran, Bahan Berlesen dan usaha pemasaran anda secara umum.

3.6. Jika anda melanggar mana-mana peruntukan dalam klausa 3 ini dalam apa jua cara dan pada bila-bila masa, Syarikat boleh: (i) menamatkan Perjanjian ini serta-merta; dan (ii) mengekalkan mana-mana Komisen yang sebaliknya perlu dibayar kepada anda di bawah Perjanjian ini dan tidak lagi bertanggungjawab untuk membayar Komisen tersebut kepada anda.

4. PENGGUNA AKHIR DAN TINDAKAN

4.1. bakal Pengguna Akhir menjadi Pengguna Akhir sebaik sahaja dia melakukan Tindakan dan: (i) disahkan serta-merta dan diluluskan oleh Pengiklan; dan (ii) memenuhi mana-mana kriteria kelayakan lain yang boleh digunakan oleh Pengiklan dari semasa ke semasa bagi setiap wilayah mengikut budi bicaranya.

4.2. Sama ada anda mahupun mana-mana saudara anda (atau jika orang yang menandatangani Perjanjian ini adalah entiti yang sah, pengarah, pegawai mahupun pekerja syarikat tersebut atau saudara-mara individu tersebut) tidak layak untuk mendaftar/menandatangani/mendepositkan kepada Rangkaian dan Tawaran. Sekiranya anda atau mana-mana saudara anda cuba berbuat demikian, Syarikat boleh menamatkan Perjanjian ini dan mengekalkan semua Komisen yang perlu dibayar kepada anda. Untuk tujuan klausa ini, istilah saudara hendaklah bermaksud mana-mana yang berikut: pasangan, pasangan, ibu bapa, anak atau adik beradik.

4.3. Anda mengakui dan menerima bahawa pengiraan Syarikat bagi bilangan Tindakan hendaklah menjadi ukuran tunggal dan berwibawa dan tidak boleh dibuka untuk semakan atau rayuan. Syarikat hendaklah memberitahu anda tentang bilangan Pengguna Akhir dan jumlah Komisen melalui sistem pengurusan pejabat belakang Syarikat. Anda akan diberikan akses kepada sistem pengurusan tersebut setelah permohonan anda diluluskan.

4.4. Untuk memastikan penjejakan, pelaporan dan akruan Komisen yang tepat, anda bertanggungjawab untuk memastikan Tawaran yang dipromosikan di Tapak Web Penerbit anda dan ia diformatkan dengan betul sepanjang tempoh Perjanjian ini.

5. KOMISEN

5.1. Kadar komisen yang perlu dibayar kepada anda di bawah Perjanjian ini adalah berdasarkan Tawaran yang anda promosikan dan akan diberikan kepada anda melalui pautan Akaun Saya, yang boleh anda akses melalui sistem pengurusan pejabat belakang Syarikat (Suruhanjaya). Suruhanjaya boleh diubah suai mengikut terma Perjanjian ini. Pengiklanan berterusan anda bagi Tawaran dan Bahan Berlesen akan membentuk persetujuan anda kepada Suruhanjaya dan sebarang perubahan yang dilaksanakan oleh Syarikat.

5.2. Anda mengakui dan bersetuju bahawa skim pembayaran yang berbeza mungkin dikenakan kepada Penerbit lain yang telah dibayar oleh Syarikat mengikut skim pembayaran alternatif atau dalam kes tertentu lain yang ditentukan mengikut budi bicara mutlak Syarikat dari semasa ke semasa.

5.3. Sebagai pertimbangan penyediaan perkhidmatan pemasaran anda mengikut terma Perjanjian ini, Syarikat hendaklah membayar Komisen kepada anda setiap bulan, dalam masa kira-kira 10 hari selepas akhir setiap bulan kalendar, melainkan dipersetujui sebaliknya oleh pihak-pihak dalam emel. Pembayaran Komisen hendaklah dibuat terus kepada anda mengikut kaedah pembayaran pilihan anda dan ke akaun yang anda perincikan sebagai sebahagian daripada proses permohonan anda (Akaun Ditetapkan). Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa butiran yang anda berikan adalah tepat dan lengkap dan Syarikat tidak akan mempunyai kewajipan apa-apa untuk mengesahkan ketepatan dan kesempurnaan butiran tersebut. Sekiranya anda memberikan butiran yang tidak betul atau tidak lengkap kepada Syarikat atau anda gagal mengemas kini butiran anda dan akibatnya Komisen anda dibayar kepada Akaun Ditetapkan yang salah, Syarikat akan berhenti bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang Komisen tersebut. Tanpa mengurangkan perkara di atas, jika Syarikat tidak dapat memindahkan Komisen kepada anda, Syarikat berhak untuk memotong daripada Suruhanjaya jumlah yang munasabah untuk menggambarkan penyiasatan yang diperlukan dan kerja tambahan termasuk tanpa had beban pentadbiran yang ditimbulkan oleh anda mempunyai memberikan butiran yang salah atau tidak lengkap. Sekiranya Syarikat tidak dapat memindahkan mana-mana Komisen kepada anda akibat daripada sebarang butiran yang tidak lengkap atau tidak betul bagi Akaun Ditetapkan anda, atau atas sebarang sebab lain di luar kawalan Syarikat, Syarikat berhak untuk menahan sebarang Komisen tersebut dan akan tidak lagi bertanggungjawab untuk membayar Komisen tersebut.

5.4. Syarikat berhak meminta anda memberikan kepada Syarikat dokumentasi bertulis yang mengesahkan semua benefisiari anda dan Akaun Ditetapkan anda pada bila-bila masa, termasuk semasa pendaftaran dan apabila anda membuat sebarang perubahan pada Akaun Ditetapkan anda. Syarikat tidak diwajibkan untuk membuat sebarang pembayaran sehingga pengesahan selesai dengan kepuasannya. Jika Syarikat percaya mengikut budi bicara mutlaknya bahawa anda telah gagal memberikannya pengesahan sedemikian, Syarikat mengekalkan hak untuk menamatkan Perjanjian ini serta-merta dan anda tidak berhak menerima sebarang Komisen yang telah terakru untuk manfaat anda sehingga masa atau selepas itu.

5.5. Syarikat berhak untuk mengambil tindakan terhadap anda sekiranya anda atau mana-mana Tawaran yang digunakan oleh anda menunjukkan corak memanipulasi dan/atau menyalahgunakan Rangkaian dalam apa jua cara sekalipun. Jika Syarikat menentukan bahawa kelakuan sedemikian sedang dijalankan, ia mungkin menahan dan menyimpan sebarang bayaran Komisen yang sepatutnya dibayar kepada anda di bawah Perjanjian ini dan menamatkan Perjanjian ini berkuat kuasa serta-merta.

5.6. Syarikat dengan ini mengekalkan hak untuk menukar skim komisen yang anda gunakan, telah atau akan dibayar.

5.7. Syarikat berhak untuk menolak daripada jumlah Komisen yang akan dibayar kepada anda sebarang kos berkaitan yang berkaitan dengan pemindahan Komisen tersebut.

5.8. Jika Komisen yang akan dibayar kepada anda dalam mana-mana bulan kalendar adalah kurang daripada $500 (Amaun Minimum), Syarikat tidak akan diwajibkan untuk membuat pembayaran kepada anda dan boleh menangguhkan pembayaran jumlah ini dan menggabungkannya dengan bayaran untuk bayaran berikutnya. bulan (s) sehingga masa jumlah Komisen adalah sama atau lebih besar daripada Jumlah Minimum.

5.9. Pada bila-bila masa, Syarikat mengekalkan hak untuk menyemak aktiviti anda di bawah Perjanjian ini untuk kemungkinan Tindakan Penipuan, sama ada Tindakan Penipuan tersebut adalah di pihak anda atau pihak Pengguna Akhir. Sebarang tempoh semakan tidak akan melebihi 90 hari. Dalam tempoh semakan ini, Syarikat berhak untuk menahan sebarang Komisen yang akan dibayar kepada anda. Sebarang kejadian Tindakan Penipuan di pihak anda (atau pihak Pengguna Akhir) merupakan pelanggaran Perjanjian ini dan Syarikat mengekalkan hak untuk menamatkan Perjanjian ini serta-merta dan mengekalkan semua Komisen yang sebaliknya perlu dibayar kepada anda dan tidak lagi akan bertanggungjawab untuk membayar. Suruhanjaya sedemikian kepada anda. Syarikat juga mengekalkan hak untuk menolak daripada Komisen masa depan yang perlu dibayar kepada anda apa-apa jumlah yang telah diterima oleh anda yang boleh ditunjukkan telah dijana oleh Tindakan Penipuan.

5.10. Akaun anda adalah semata-mata untuk faedah anda. Anda tidak akan membenarkan mana-mana pihak ketiga menggunakan akaun, kata laluan atau identiti anda untuk mengakses atau menggunakan Rangkaian dan anda akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang aktiviti yang dilakukan pada akaun anda oleh pihak ketiga. Anda tidak akan mendedahkan nama pengguna atau kata laluan akaun anda kepada mana-mana orang dan anda hendaklah mengambil semua langkah untuk memastikan butiran tersebut tidak didedahkan kepada mana-mana orang. Anda hendaklah memaklumkan Syarikat dengan segera jika anda mengesyaki bahawa akaun anda disalahgunakan oleh pihak ketiga dan/atau mana-mana pihak ketiga mempunyai akses kepada nama pengguna atau kata laluan akaun anda. Untuk mengelakkan keraguan, Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang aktiviti yang dilakukan pada akaun anda oleh pihak ketiga atau untuk sebarang kerosakan yang mungkin timbul daripadanya.

5.11. Syarikat berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menghentikan serta-merta mana-mana atau semua usaha pemasaran dalam bidang kuasa tertentu dan anda hendaklah serta-merta menghentikan pemasaran kepada orang dalam bidang kuasa tersebut. Syarikat tidak akan bertanggungjawab untuk membayar anda sebarang Komisen yang sepatutnya dibayar kepada anda di bawah Perjanjian ini berkenaan dengan bidang kuasa tersebut.

5.12. Tanpa mengurangkan klausa 5.11, Syarikat berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk segera menghentikan pembayaran Komisen kepada anda berkenaan dengan Tindakan Pengguna Akhir yang dijana oleh anda daripada bidang kuasa tertentu dan anda hendaklah serta-merta menghentikan pemasaran kepada orang dalam bidang kuasa tersebut.

6. HARTA INTELEK

6.1. Anda diberi lesen yang tidak boleh dipindah milik, tidak eksklusif, boleh dibatalkan untuk meletakkan Tawaran pada Laman Web Penerbit semasa tempoh Perjanjian, dan semata-mata berkaitan dengan Tawaran, untuk menggunakan kandungan dan bahan tertentu seperti yang terkandung dalam Tawaran (secara kolektif , Bahan Berlesen), semata-mata untuk tujuan menjana Pengguna Akhir yang berpotensi.

6.2. Anda tidak dibenarkan mengubah, mengubah suai atau menukar Bahan Berlesen dalam apa cara sekalipun.

6.3. Anda tidak boleh menggunakan mana-mana Bahan Berlesen untuk sebarang tujuan selain daripada menjana potensi oleh Pengguna Akhir.

6.4. Syarikat atau Pengiklan menyimpan semua hak harta inteleknya dalam Bahan Berlesen. Syarikat atau Pengiklan boleh membatalkan lesen anda untuk menggunakan Bahan Berlesen pada bila-bila masa melalui notis bertulis kepada anda, yang mana anda akan segera memusnahkan atau menyerahkan kepada Syarikat atau Pengiklan semua bahan tersebut yang ada dalam simpanan anda. Anda mengakui bahawa, kecuali lesen yang mungkin diberikan kepada anda berkaitan dengan ini, anda tidak memperoleh dan tidak akan memperoleh apa-apa hak, kepentingan atau hak milik kepada Bahan Berlesen atas sebab Perjanjian ini atau aktiviti anda di bawah ini. Lesen yang disebutkan di atas akan ditamatkan apabila Perjanjian ini ditamatkan.

7. KEWAJIPAN MENGENAI LAMAN WEB PENERBIT DAN BAHAN PEMASARAN ANDA

7.1. Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk pengendalian teknikal Tapak Web Penerbit anda dan ketepatan dan kesesuaian bahan yang disiarkan di Tapak Web Penerbit anda.

7.2. Selain daripada penggunaan Tawaran, anda bersetuju bahawa tiada mana-mana Laman Web Penerbit anda akan mengandungi sebarang kandungan laman web mana-mana Syarikat Kumpulan atau mana-mana bahan, yang menjadi hak milik Syarikat atau Syarikat Kumpulannya, kecuali dengan kebenaran bertulis terlebih dahulu. Khususnya, anda tidak dibenarkan untuk mendaftarkan nama domain yang termasuk, menggabungkan atau terdiri daripada tanda dagangan Syarikat, Syarikat Kumpulan atau sekutunya atau mana-mana nama domain yang mengelirukan atau secara material serupa dengan tanda dagangan tersebut.

7.3. Anda tidak akan menggunakan sebarang mesej yang tidak diminta atau spam untuk mempromosikan Tawaran, Bahan Berlesen atau mana-mana tapak web yang dimiliki atau dikendalikan oleh mana-mana Syarikat Kumpulan.

7.4. Jika Syarikat menerima aduan bahawa anda telah terlibat dalam sebarang amalan yang melanggar Undang-undang Terpakai, termasuk, tanpa had, menghantar mesej spam atau mesej yang tidak diminta (Amalan Terlarang), anda dengan ini bersetuju bahawa ia mungkin memberikan kepada pihak yang membuat aduan sebarang butiran yang diperlukan untuk pihak yang mengadu menghubungi anda secara terus bagi membolehkan anda menyelesaikan aduan tersebut. Butiran yang mungkin diberikan oleh Syarikat kepada pihak yang membuat aduan, mungkin termasuk nama, alamat e-mel, alamat pos dan nombor telefon anda. Anda dengan ini menjamin dan mengaku janji bahawa anda akan berhenti serta-merta dalam Amalan Larangan dan melakukan segala usaha untuk menyelesaikan aduan tersebut. Di samping itu, Syarikat menyimpan semua haknya dalam perkara ini termasuk tanpa had hak untuk menamatkan Perjanjian ini serta-merta dan penyertaan anda dalam Rangkaian dan untuk menolak atau mengenakan bayaran kepada anda untuk semua tuntutan, kerosakan, perbelanjaan, kos, atau denda yang ditanggung atau yang dialami oleh Syarikat atau mana-mana Syarikat Kumpulan berhubung dengan perkara ini. Tiada apa-apa yang dinyatakan atau ditinggalkan di sini boleh dalam apa-apa cara menjejaskan mana-mana hak tersebut.

7.5. Anda mengaku janji untuk segera mematuhi semua arahan dan garis panduan yang disediakan oleh Syarikat atau Pengiklan berhubung dengan aktiviti anda dalam memasarkan dan mempromosikan Tawaran termasuk, tanpa had, sebarang arahan yang diterima daripada Syarikat atau Pengiklan yang meminta anda menyiarkan di Laman Web Penerbit. maklumat mengenai ciri dan promosi baharu pada Tawaran. Jika anda melanggar perkara di atas, Syarikat boleh menamatkan Perjanjian ini dan penyertaan anda dalam Rangkaian serta-merta dan/atau menahan sebarang Komisen yang terhutang kepada anda dan tidak lagi bertanggungjawab untuk membayar Komisen tersebut kepada anda.

7.6. Anda hendaklah memberikan maklumat tersebut kepada Syarikat (dan bekerjasama dengan semua permintaan dan penyiasatan) sebagaimana yang dikehendaki oleh Syarikat secara munasabah untuk memenuhi sebarang pelaporan maklumat, pendedahan dan kewajipan lain yang berkaitan kepada mana-mana Pengawal Selia dari semasa ke semasa, dan hendaklah bersama- beroperasi dengan semua Pengawal Selia tersebut secara langsung atau melalui Syarikat, seperti yang dikehendaki oleh Syarikat.

7.7. Anda tidak akan melanggar syarat penggunaan dan sebarang dasar yang terpakai bagi mana-mana enjin carian.

7.8. Sekiranya anda melanggar mana-mana klausa 7.1 hingga 7.8 (termasuk), dalam apa jua cara dan pada bila-bila masa Syarikat boleh: (i) menamatkan Perjanjian ini serta-merta; dan (ii) mengekalkan sebarang Komisen selainnya yang perlu dibayar kepada anda di bawah Perjanjian ini dan tidak lagi bertanggungjawab untuk membayar Komisen tersebut kepada anda.

8. JANGKA MASA

8.1. Tempoh Perjanjian ini akan bermula apabila anda menerima terma dan syarat Perjanjian ini seperti yang dinyatakan di atas dan akan terus berkuat kuasa sehingga ditamatkan mengikut termanya oleh mana-mana pihak.

8.2. Pada bila-bila masa, mana-mana pihak boleh menamatkan Perjanjian ini dengan serta-merta, dengan atau tanpa sebab, dengan memberikan notis penamatan bertulis kepada pihak lain (melalui e-mel).

8.3. Sekiranya anda tidak log masuk ke akaun anda selama 60 hari berturut-turut, kami boleh menamatkan Perjanjian ini tanpa notis kepada anda.

8.4. Selepas penamatan Perjanjian ini, Syarikat boleh menahan pembayaran akhir mana-mana Komisen yang akan dibayar kepada anda untuk masa yang munasabah untuk memastikan bahawa jumlah Komisen yang betul dibayar.

8.5. Selepas penamatan Perjanjian ini atas apa-apa sebab, anda akan segera menghentikan penggunaan, dan mengalih keluar daripada Tapak Web anda, semua Tawaran dan Bahan Berlesen dan sebarang nama, tanda, simbol, hak cipta, logo, reka bentuk, atau sebutan proprietari lain yang lain. atau hartanah yang dimiliki, dibangunkan, dilesenkan atau dicipta oleh Syarikat dan/atau disediakan oleh atau bagi pihak Syarikat kepada anda menurut Perjanjian ini atau berkaitan dengan Rangkaian. Berikutan penamatan Perjanjian ini dan pembayaran Syarikat kepada anda semua Komisen yang perlu dibayar pada masa penamatan tersebut, Syarikat tidak mempunyai kewajipan untuk membuat sebarang pembayaran lanjut kepada anda.

8.6. Peruntukan fasal 6, 8, 10, 12, 14, 15, serta mana-mana peruntukan lain dalam Perjanjian ini yang mempertimbangkan pelaksanaan atau pematuhan selepas penamatan atau tamatnya Perjanjian ini akan kekal dalam tempoh tamat atau penamatan Perjanjian ini dan berterusan sepenuhnya. kekerasan dan kesan untuk tempoh yang ditetapkan di dalamnya, atau jika tiada tempoh ditetapkan di dalamnya, selama-lamanya.

9. UBAHSUAI

9.1. Syarikat boleh mengubah suai mana-mana terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian ini, pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya. Anda bersetuju bahawa menyiarkan notis perubahan terma atau perjanjian baharu di laman web Syarikat dianggap sebagai peruntukan notis yang mencukupi dan pengubahsuaian tersebut akan berkuat kuasa pada tarikh siaran.

9.2. Jika sebarang pengubahsuaian tidak boleh diterima oleh anda, satu-satunya jalan keluar anda adalah untuk menamatkan Perjanjian ini dan penyertaan berterusan anda dalam Rangkaian berikutan penyiaran notis perubahan atau perjanjian baharu di laman web Syarikat akan membentuk penerimaan yang mengikat oleh anda terhadap perubahan tersebut. Disebabkan perkara di atas, anda harus kerap melawati laman web Syarikat dan menyemak terma dan syarat Perjanjian ini.

10. PEMBATASAN LIABILITI

10.1. Tiada apa-apa dalam klausa ini boleh mengecualikan atau mengehadkan liabiliti mana-mana pihak untuk kematian atau kecederaan peribadi akibat daripada kecuaian teruk pihak tersebut atau untuk penipuan, salah nyata palsu atau salah nyata palsu.

10.2. Syarikat tidak akan bertanggungjawab (dalam kontrak, tort (termasuk kecuaian) atau untuk pelanggaran kewajipan berkanun atau dalam apa-apa cara lain) untuk apa-apa: kerugian atau kerosakan tidak langsung atau tidak langsung, khas atau berbangkit;
kehilangan peluang atau kehilangan simpanan yang dijangkakan;
kehilangan kontrak, perniagaan, keuntungan atau hasil;
kehilangan muhibah atau reputasi; atau
kehilangan data.

10.3. Liabiliti agregat Syarikat berkenaan dengan sebarang kerugian atau kerosakan yang anda alami dan timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini, sama ada dalam kontrak, tort (termasuk kecuaian) atau untuk pelanggaran kewajipan berkanun atau dalam apa-apa cara lain, tidak boleh melebihi jumlah Komisen yang dibayar atau perlu dibayar kepada anda di bawah Perjanjian ini dalam tempoh enam (6) bulan sebelum keadaan yang menimbulkan tuntutan.

10.4. Anda mengakui dan bersetuju bahawa had yang terkandung dalam klausa 10 ini adalah munasabah dalam keadaan dan bahawa anda telah mengambil nasihat undang-undang bebas berkenaan perkara yang sama.

11. HUBUNGAN PIHAK

Anda dan Syarikat adalah kontraktor bebas, dan tiada apa-apa dalam Perjanjian ini akan mewujudkan sebarang perkongsian, usaha sama, agensi, francais, wakil jualan atau hubungan pekerjaan antara pihak.

12. PENAFIAN

SYARIKAT TIDAK MEMBUAT WARANTI TERSURAT ATAU TERSIRAT ATAU PERWAKILAN MENGENAI RANGKAIAN (TERMASUK TANPA HAD WARANTI KESESUAIAN, KEBOLEHDAGANGAN, TANPA PELANGGARAN, ATAU SEBARANG WARANTI TERSIRAT YANG TIMBUL DARI LUAR DARI PENGGUNAAN). SELAIN ITU, SYARIKAT TIDAK MEMBUAT PERWAKILAN BAHAWA PENGENDALIAN TAWARAN ATAU RANGKAIAN AKAN TANPA GANGGUAN ATAU TANPA RALAT DAN TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS AKIBAT SEBARANG GANGGUAN ATAU KESILAPAN.

13. PERWAKILAN DAN WARANTI

Anda dengan ini mewakili dan menjamin kepada Syarikat bahawa:

anda telah menerima terma dan syarat Perjanjian ini, yang mewujudkan kewajipan undang-undang, sah dan mengikat ke atas anda, boleh dikuatkuasakan terhadap anda mengikut terma mereka;
semua maklumat yang anda berikan dalam Permohonan anda adalah benar dan tepat;
anda memasuki, dan melaksanakan kewajipan anda di bawah, perjanjian ini tidak akan bercanggah dengan atau melanggar peruntukan mana-mana perjanjian yang mana anda menjadi pihak atau melanggar Undang-undang Terpakai;
anda mempunyai, dan akan mempunyai sepanjang tempoh Perjanjian ini, semua kelulusan, permit dan lesen (yang termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang kelulusan, permit dan lesen yang diperlukan daripada mana-mana Pengawal Selia yang berkenaan) yang diperlukan untuk memasuki Perjanjian ini, mengambil bahagian dalam Rangkaian atau menerima bayaran di bawah Perjanjian ini;
jika anda seorang individu dan bukannya entiti yang sah, anda adalah seorang dewasa yang berumur sekurang-kurangnya 18 tahun; dan
anda telah menilai undang-undang yang berkaitan dengan aktiviti dan kewajipan anda di bawah ini dan anda telah membuat kesimpulan secara bebas bahawa anda boleh memasuki Perjanjian ini dan memenuhi kewajipan anda di bawah ini tanpa melanggar mana-mana Undang-undang Terpakai. Anda hendaklah mematuhi Undang-undang Perlindungan Data yang terpakai, dan setakat anda mengumpul dan/atau berkongsi sebarang data peribadi (sebagaimana istilah ini ditakrifkan di bawah Undang-undang Perlindungan Data) dengan Syarikat, anda dengan ini bersetuju menerima Syarat Pemprosesan Data, yang dilampirkan bersama ini sebagai Lampiran A dan diperbadankan di sini dengan rujukan.

14. KERAHSIAAN

14.1. Syarikat mungkin mendedahkan Maklumat Sulit kepada anda hasil daripada penyertaan anda sebagai Penerbit dalam Rangkaian.

14.2. Anda tidak boleh mendedahkan sebarang Maklumat Sulit kepada mana-mana orang lain. Walau apa pun perkara di atas, anda boleh mendedahkan Maklumat Sulit setakat: (i) dikehendaki oleh undang-undang; atau (ii) maklumat telah masuk ke dalam domain awam bukan kerana kesalahan anda sendiri.

14.3. Anda tidak boleh membuat sebarang pengumuman awam berkenaan dengan mana-mana aspek Perjanjian ini atau hubungan anda dengan Syarikat tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu daripada Syarikat.

15. INDEMNIFIKASI

15.1. Anda dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan tidak memudaratkan Syarikat, pemegang saham, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, Syarikat Kumpulan, pengganti dan penerima serah hak (Pihak yang Ditanggung Rugi), daripada dan terhadap mana-mana dan semua tuntutan dan semua langsung, tidak langsung atau berbangkit. liabiliti (termasuk kehilangan keuntungan, kerugian perniagaan, kehabisan muhibah dan kerugian yang serupa), kos, prosiding, ganti rugi dan perbelanjaan (termasuk yuran dan perbelanjaan profesional dan guaman lain) yang diberikan terhadap, atau ditanggung atau dibayar oleh, mana-mana Pihak Yang Ditanggung Rugi , akibat daripada atau berkaitan dengan pelanggaran kewajipan, waranti dan representasi anda yang terkandung dalam Perjanjian ini.

15.2. Peruntukan fasal 15 ini akan terus wujud dalam penamatan Perjanjian ini walau apa jua pun timbul.

16. SELURUH PERJANJIAN

16.1. Peruntukan yang terkandung dalam Perjanjian ini dan Permohonan anda membentuk keseluruhan perjanjian antara pihak berkenaan dengan perkara Perjanjian ini, dan tiada pernyataan atau dorongan berkenaan dengan perkara tersebut oleh mana-mana pihak yang tidak terkandung dalam Perjanjian ini, atau Permohonan hendaklah sah atau mengikat antara pihak.

16.2. Peruntukan fasal 15 ini akan terus wujud dalam penamatan Perjanjian ini walau apa jua pun timbul.

17. SIASATAN BEBAS

Anda mengakui bahawa anda telah membaca Perjanjian ini, mempunyai peluang untuk berunding dengan penasihat undang-undang anda sendiri jika anda mahu, dan bersetuju dengan semua terma dan syaratnya. Anda telah menilai secara bebas keinginan untuk mengambil bahagian dalam Rangkaian dan tidak bergantung pada sebarang perwakilan, jaminan atau kenyataan selain daripada yang dinyatakan dalam Perjanjian ini.

18. PELBAGAI

18.1. Perjanjian ini dan apa-apa perkara yang berkaitan dengannya akan dikawal oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang England. Mahkamah England, akan mempunyai bidang kuasa eksklusif ke atas sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini dan urus niaga yang difikirkan dengannya.

18.2. Tanpa mengurangkan hak Syarikat di bawah Perjanjian ini dan/atau mengikut undang-undang, Syarikat boleh menolak sebarang jumlah yang anda berhutang kepadanya menurut Perjanjian ini dan/atau mengikut undang-undang daripada sebarang jumlah yang anda berhak terima daripada Syarikat. , dari mana-mana sumber.

18.3. Anda tidak boleh menyerahkan Perjanjian ini, dengan kuat kuasa undang-undang atau sebaliknya, tanpa kebenaran bertulis nyata Syarikat terlebih dahulu. Tertakluk kepada sekatan itu, Perjanjian ini akan mengikat, memberi manfaat kepada, dan boleh dikuatkuasakan terhadap pihak-pihak dan pengganti dan penerima serah hak masing-masing. Anda tidak boleh membuat subkontrak atau membuat sebarang pengaturan di mana orang lain akan melaksanakan mana-mana atau semua kewajipan anda di bawah Perjanjian ini.

18.4. Kegagalan Syarikat untuk menguatkuasakan prestasi ketat anda bagi mana-mana peruntukan Perjanjian ini tidak akan menjadi penepian haknya untuk kemudiannya menguatkuasakan peruntukan tersebut atau mana-mana peruntukan lain Perjanjian ini.

18.5. Syarikat berhak untuk memindahkan, menyerah hak, sublesen atau mencagarkan Perjanjian ini, secara keseluruhan atau sebahagian, tanpa persetujuan anda: (i) kepada mana-mana Syarikat Kumpulan, atau (ii) kepada mana-mana entiti sekiranya berlaku penggabungan, penjualan aset atau transaksi korporat lain yang serupa di mana Syarikat mungkin terlibat. Syarikat akan memberitahu anda tentang sebarang pemindahan, penyerahan hak, sublesen atau ikrar sedemikian dengan menerbitkan versi baharu Perjanjian ini di laman web Syarikat.

18.6. Mana-mana klausa, peruntukan atau bahagian Perjanjian ini secara khusus memutuskan tidak sah, tidak sah, menyalahi undang-undang atau sebaliknya tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah yang berwibawa, akan dipinda setakat yang diperlukan untuk menjadikannya sah, sah dan boleh dikuatkuasakan, atau dipadamkan jika pindaan sedemikian tidak dapat dilaksanakan, dan pindaan atau pemadaman sedemikian tidak akan menjejaskan kebolehkuatkuasaan peruntukan lain di sini.

18.7. Dalam Perjanjian ini, melainkan konteks menghendaki sebaliknya, perkataan yang mengimport tunggal termasuk jamak dan sebaliknya, dan perkataan yang mengimport jantina maskulin termasuk feminin dan neuter dan sebaliknya.

18.8. Mana-mana frasa yang diperkenalkan oleh istilah termasuk, termasuk atau mana-mana ungkapan yang serupa hendaklah ditafsirkan sebagai ilustrasi dan tidak boleh mengehadkan pengertian perkataan sebelum istilah tersebut.

19. UNDANG-UNDANG YANG MENGURUS


Perjanjian ini akan ditadbir, ditafsir dan dikuatkuasakan mengikut undang-undang United Kingdom Great Britain dan Ireland Utara, tanpa mengambil kira peraturan undang-undang yang bercanggah.

LAMPIRAN A SYARAT PEMPROSESAN DATA

Penerbit dan Syarikat bersetuju menerima Syarat Perlindungan Data (DPA) ini. DPA ini dimeterai oleh Penerbit dan Syarikat dan menambah Perjanjian.

1. Pengenalan

1.1. DPA ini menggambarkan persetujuan pihak berkenaan pemprosesan Data Peribadi berkaitan dengan Undang-undang Perlindungan Data.1.2. Sebarang kekaburan dalam DPA ini hendaklah diselesaikan untuk membenarkan pihak-pihak mematuhi semua Undang-undang Perlindungan Data.1.3. Sekiranya dan setakat Undang-undang Perlindungan Data mengenakan kewajipan yang lebih ketat kepada pihak-pihak berbanding di bawah DPA ini, Undang-undang Perlindungan Data akan diguna pakai

2. Definisi dan Tafsiran

2.1. Dalam DPA ini:

Subjek Data bermaksud subjek data yang berkaitan dengan Data Peribadi.
Data peribadi bermaksud sebarang data peribadi yang diproses oleh pihak di bawah Perjanjian berkaitan dengan peruntukan atau penggunaannya (sebagaimana yang berkenaan) perkhidmatan tersebut.
Kejadian Keselamatan bermaksud sebarang kemusnahan, kehilangan, pengubahan, pendedahan tanpa kebenaran, atau akses kepada, Data Peribadi secara tidak sengaja atau menyalahi undang-undang. Untuk mengelakkan keraguan, sebarang Pelanggaran Data Peribadi akan terdiri daripada Insiden Keselamatan.
Istilah pengawal, pemprosesan dan pemproses seperti yang digunakan dalam ini mempunyai makna yang diberikan dalam GDPR.
Sebarang rujukan kepada rangka kerja undang-undang, statut atau enakmen perundangan lain adalah merujuk kepadanya sebagaimana yang dipinda atau digubal semula dari semasa ke semasa.

3. Pemakaian DPA ini

3.1. DPA ini hanya akan digunakan setakat semua syarat berikut dipenuhi:

3.1.1. Syarikat memproses Data Peribadi yang disediakan oleh Penerbit berkaitan dengan Perjanjian.

3.2. DPA ini hanya akan digunakan pada perkhidmatan yang dipersetujui oleh pihak-pihak dalam Perjanjian, yang menggabungkan DPA melalui rujukan.

3.2.1. Undang-undang Perlindungan Data digunakan untuk pemprosesan Data Peribadi.

4. Peranan dan Sekatan terhadap Pemprosesan

4.1 Pengawal Bebas. Setiap pihak adalah pengawal bebas Data Peribadi di bawah Undang-undang Perlindungan Data;
akan menentukan secara individu tujuan dan cara pemprosesan Data Peribadinya; dan
akan mematuhi kewajipan yang terpakai padanya di bawah Undang-undang Perlindungan Data berkenaan dengan pemprosesan Data Peribadi.

4.2. Sekatan ke atas Pemprosesan. Seksyen 4.1 (Pengawal Bebas) tidak akan menjejaskan sebarang sekatan ke atas hak mana-mana pihak untuk menggunakan atau sebaliknya memproses Data Peribadi di bawah Perjanjian.

4.3. Perkongsian Data Peribadi. Dalam melaksanakan kewajipannya di bawah Perjanjian, pihak boleh memberikan Data Peribadi kepada pihak yang satu lagi. Setiap pihak hendaklah memproses Data Peribadi hanya untuk (i) tujuan yang dinyatakan dalam Perjanjian atau sebagaimana (ii) sebaliknya dipersetujui secara bertulis oleh pihak-pihak, dengan syarat pemprosesan sedemikian mematuhi (iii) Undang-undang Perlindungan Data, (ii) Privasi Berkaitan Keperluan dan (iii) kewajipannya di bawah Perjanjian ini (Tujuan yang Dibenarkan). Setiap Pihak tidak boleh berkongsi sebarang Data Peribadi dengan Pihak lain (i) yang mengandungi data sensitif; atau (ii) yang mengandungi Data Peribadi yang berkaitan dengan kanak-kanak di bawah 16 tahun.

4.4. Alasan yang sah dan ketelusan. Setiap Pihak hendaklah mengekalkan dasar privasi yang boleh diakses secara umum pada apl mudah alih dan tapak webnya yang tersedia melalui pautan menonjol yang memenuhi keperluan pendedahan ketelusan Undang-undang Perlindungan Data. Setiap Pihak menjamin dan menyatakan bahawa ia telah menyediakan Subjek Data dengan ketelusan yang sesuai berkenaan pengumpulan dan penggunaan data dan semua notis yang diperlukan dan memperoleh mana-mana dan semua persetujuan atau kebenaran yang diperlukan. Dengan ini dijelaskan bahawa Penerbit ialah Pengawal Awal Data Peribadi. Jika Penerbit bergantung pada persetujuan sebagai asas undang-undangnya untuk Memproses Data Peribadi, ia hendaklah memastikan bahawa ia memperoleh tindakan afirmatif persetujuan yang sewajarnya daripada Subjek Data menurut Undang-undang Perlindungan Data agar dirinya dan Pihak yang satu lagi Memproses Data Peribadi tersebut seperti yang ditetapkan di luar sini. Perkara di atas tidak boleh mengurangkan tanggungjawab Syarikat di bawah Undang-undang Perlindungan Data (seperti keperluan untuk memberikan maklumat kepada subjek data berkaitan dengan pemprosesan Data Peribadi). Kedua-dua pihak akan bekerjasama dengan niat baik untuk mengenal pasti keperluan pendedahan maklumat dan setiap pihak dengan ini membenarkan pihak yang satu lagi mengenal pastinya dalam dasar privasi pihak yang satu lagi, dan untuk menyediakan pautan kepada dasar privasi pihak yang satu lagi dalam dasar privasinya.

4.5. Hak Subjek Data. Adalah dipersetujui bahawa jika mana-mana pihak menerima permintaan daripada Subjek Data berkenaan dengan Data Peribadi yang dikawal oleh Pihak tersebut, maka Pihak tersebut hendaklah bertanggungjawab untuk melaksanakan permintaan itu, mengikut Undang-undang Perlindungan Data.

5. Pemindahan Data Peribadi

5.1. Pemindahan Data Peribadi Keluar dari Kawasan Ekonomi Eropah. Mana-mana pihak boleh memindahkan Data Peribadi di luar Kawasan Ekonomi Eropah jika ia mematuhi peruntukan mengenai pemindahan data peribadi ke negara ketiga dalam Undang-undang Perlindungan Data (seperti melalui klausa model penggunaan atau pemindahan Data Peribadi ke bidang kuasa yang mungkin diluluskan. sebagai mempunyai perlindungan undang-undang yang mencukupi untuk data oleh Suruhanjaya Eropah.

6. Perlindungan Data Peribadi.

Pihak tersebut akan menyediakan tahap perlindungan untuk Data Peribadi yang sekurang-kurangnya setara dengan yang diperlukan di bawah Undang-undang Perlindungan Data. Kedua-dua pihak hendaklah melaksanakan langkah teknikal dan organisasi yang sesuai untuk melindungi Data Peribadi. Sekiranya pihak mengalami Insiden Keselamatan yang disahkan, setiap pihak hendaklah memaklumkan pihak yang satu lagi tanpa kelewatan yang tidak wajar dan pihak-pihak hendaklah bekerjasama dengan suci hati untuk bersetuju dan mengambil langkah-langkah yang mungkin perlu untuk mengurangkan atau membetulkan kesan Insiden Keselamatan. .