Όροι Συνεργασίας

Αυτή η συμφωνία (η Συμφωνία) περιέχει τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις μεταξύ

Payday Ventures Limited, 86-90 Paul Street, Λονδίνο, EC2A 4NE

και εσύ (εσείς και τα δικά σας),

σχετικά με: (i) την αίτησή σας για συμμετοχή ως θυγατρική στο πρόγραμμα δικτύου συνεργατών της Εταιρείας (το Δίκτυο). και (ii) τη συμμετοχή σας στο Δίκτυο και την παροχή των υπηρεσιών μάρκετινγκ σε σχέση με τις Προσφορές. Η Εταιρεία διαχειρίζεται το Δίκτυο, το οποίο επιτρέπει στους Διαφημιστές να διαφημίζουν τις Προσφορές τους μέσω του Δικτύου σε εκδότες, οι οποίοι προωθούν τέτοιες προσφορές σε πιθανούς Τελικούς χρήστες. Η Εταιρεία λαμβάνει μια πληρωμή προμήθειας για κάθε Ενέργεια που αναλαμβάνει ένας Τελικός Χρήστης που παραπέμπεται στον Διαφημιστή από τον Εκδότη σύμφωνα με τους Όρους της παρούσας Συμφωνίας. Διαθέτοντας το πλαίσιο που έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις (ή παρόμοια διατύπωση) αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1.1. Στην παρούσα Συμφωνία (εκτός εάν το συμφραζόμενο απαιτεί διαφορετικά) οι λέξεις και οι εκφράσεις με κεφαλαία θα έχουν τις έννοιες που ορίζονται παρακάτω:

Ενέργειες σημαίνει εγκαταστάσεις, κλικ, πωλήσεις, εμφανίσεις, λήψεις, εγγραφές, συνδρομές κ.λπ. όπως ορίζονται στην ισχύουσα Προσφορά από τον Διαφημιζόμενο, υπό την προϋπόθεση ότι η Ενέργεια εκτελέστηκε από πραγματικό άνθρωπο Τελικό χρήστη (ο οποίος δεν δημιουργείται από υπολογιστή) στην κανονική πορεία χρήση οποιασδήποτε συσκευής.

Διαφημιστής σημαίνει πρόσωπο ή οντότητα που διαφημίζει τις Προσφορές του μέσω του Δικτύου και λαμβάνει προμήθεια κατόπιν Ενέργειας Τελικού Χρήστη·

εφαρμοστέο Δίκαιο σημαίνει όλους τους ισχύοντες νόμους, οδηγίες, κανονισμούς, κανόνες, υποχρεωτικούς κώδικες πρακτικής και/ή συμπεριφοράς, κρίσεις, δικαστικές εντολές, διατάγματα και διατάγματα που επιβάλλονται από το νόμο ή από οποιαδήποτε αρμόδια κυβερνητική ή ρυθμιστική αρχή ή οργανισμό·

Εφαρμογή έχει την έννοια που δίνεται στην ενότητα 2.1.

Προμήθεια έχει την έννοια που δίνεται στην ενότητα 5.1.

Εμπιστευτικές πληροφορίες σημαίνει όλες τις πληροφορίες σε οποιαδήποτε μορφή (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό γραπτών, προφορικών, οπτικών και ηλεκτρονικών) που έχουν ή ενδέχεται να αποκαλυφθούν, πριν και/ή μετά την ημερομηνία της παρούσας Συμφωνίας από την Εταιρεία·

Νόμοι περί προστασίας δεδομένων σημαίνει οποιονδήποτε και/ή όλους τους ισχύοντες εγχώριους και ξένους νόμους, κανόνες, οδηγίες και κανονισμούς, σε οποιοδήποτε τοπικό, επαρχιακό, πολιτειακό ή αναβολής ή εθνικό επίπεδο, σχετικά με το απόρρητο δεδομένων, την ασφάλεια δεδομένων ή/και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Οδηγία Προστασίας 95/46/ΕΚ και Οδηγία 2002/58/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (και αντίστοιχοι τοπικοί εκτελεστικοί νόμοι) σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) , συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων ή αντικαταστάσεών τους, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των τέτοια δεδομένα (GDPR)·

Τελικός χρήστης σημαίνει οποιονδήποτε τελικό χρήστη που δεν είναι υπάρχων πελάτης του Διαφημιζόμενου και ο οποίος ολοκληρώνει μια Ενέργεια σύμφωνα με τους όρους της ρήτρας 4.1.

Δόλια Δράση σημαίνει οποιαδήποτε ενέργεια από εσάς με σκοπό τη δημιουργία μιας Δράσης χρησιμοποιώντας ρομπότ, πλαίσια, iframes, σενάρια ή οποιοδήποτε άλλο μέσο, ​​με σκοπό τη δημιουργία παράνομης Επιτροπής.

Εταιρεία του Ομίλου σημαίνει κάθε οντότητα που άμεσα ή έμμεσα ελέγχει, ελέγχεται από ή υπό κοινό έλεγχο με την Εταιρεία. Για τους σκοπούς αυτού του ορισμού, έλεγχος (συμπεριλαμβανομένων, με σχετικές έννοιες, των όρων έλεγχος, ελεγχόμενος από και υπό κοινό έλεγχο με) σημαίνει την εξουσία διαχείρισης ή διεύθυνσης των υποθέσεων της εν λόγω οντότητας, είτε από ιδιοκτησία τίτλων ψήφου, από σύμβαση ή με άλλο τρόπο?

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σημαίνει όλα τα άυλα νόμιμα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα που αποδεικνύονται ή ενσωματώνονται ή συνδέονται ή σχετίζονται με τα ακόλουθα: (i) όλες οι εφευρέσεις (είτε κατοχυρώνονται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είτε μη κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και είτε περιορίζονται στην πράξη είτε όχι), όλες οι βελτιώσεις τους, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και κάθε διαίρεση, συνέχιση, εν μέρει συνέχιση, επέκταση, επανέκδοση, ανανέωση ή επανεξέταση διπλώματος ευρεσιτεχνίας που εκδίδεται από αυτό (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ξένων ομολόγων), (ii) οποιοδήποτε έργο δημιουργού, έργα με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των ηθικών δικαιωμάτων). (iii) λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε και όλων των εφαρμογών λογισμικού αλγορίθμων, μοντέλων, μεθοδολογιών, έργων τέχνης και σχεδίων, είτε σε πηγαίο κώδικα είτε σε αντικειμενικό κώδικα, (iv) βάσεις δεδομένων και συλλογές, συμπεριλαμβανομένων όλων των δεδομένων και συλλογών δεδομένων, είτε μηχανών ευανάγνωστα ή διαφορετικά, (v) σχέδια και οποιεσδήποτε εφαρμογές και καταχωρίσεις τους, (vi) όλα τα εμπορικά μυστικά, Εμπιστευτικές πληροφορίες και επιχειρηματικές πληροφορίες, (vii) εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικές ονομασίες, σήματα πιστοποίησης, συλλογικά σήματα, λογότυπα, εμπορικές επωνυμίες, επωνυμίες επιχειρήσεων, ονόματα τομέων, εταιρικές επωνυμίες, εμπορικά στυλ και εμπορικές ενδυμασίες, προέλευση και άλλες ονομασίες πηγής ή προέλευσης και όλα και εφαρμογές και καταχωρίσεις αυτών, (viii) όλη η τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των εγχειριδίων χρήστη και του εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζεται με οποιοδήποτε τα παραπάνω και οι περιγραφές, τα διαγράμματα ροής και άλλα προϊόντα εργασίας που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό, το σχεδιασμό, την οργάνωση και την ανάπτυξη οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα και (ix) όλα τα άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, τα βιομηχανικά δικαιώματα και οποιαδήποτε άλλα παρόμοια δικαιώματα·

Αδειοδοτημένα Υλικά έχει την έννοια που δίνεται στην ενότητα 6.1.

Publisher σημαίνει πρόσωπο ή οντότητα που προωθεί τις Προσφορές στο Δίκτυο εκδοτών·
Ιστότοπος/(οι) εκδότη σημαίνει οποιονδήποτε ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εκδόσεων αυτού του ιστότοπου για συγκεκριμένες συσκευές) ή εφαρμογή που ανήκει ή/και λειτουργεί από εσάς ή για λογαριασμό σας και την οποία προσδιορίζετε σε εμάς και οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό email και SMS, που η Εταιρεία εγκρίνει για χρήση στο Δίκτυο·

προσφορές έχει την έννοια που δίνεται στην ενότητα 3.1.

Ρυθμιστής σημαίνει οποιεσδήποτε κυβερνητικές, ρυθμιστικές και διοικητικές αρχές, υπηρεσίες, επιτροπές, συμβούλια, φορείς και αξιωματούχοι ή άλλος ρυθμιστικός φορέας ή οργανισμός που έχει δικαιοδοσία (ή είναι υπεύθυνος ή εμπλέκεται στη ρύθμιση) της Εταιρείας ή των Εταιρειών του Ομίλου κατά καιρούς.

3. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΚΔΟΤΗ

2.1. Για να γίνετε Εκδότης εντός του Δικτύου, θα πρέπει να συμπληρώσετε και να υποβάλετε μια αίτηση (η οποία είναι προσβάσιμη εδώ: https://www.leadstackmedia.com/signup/) (Αίτηση). Η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από εσάς προκειμένου να αξιολογήσει την Αίτησή σας. Η Εταιρεία μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αρνηθεί την Αίτησή σας για ένταξη στο Δίκτυο ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο.

2.2. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των ανωτέρω, η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί ή να τερματίσει την Αίτησή σας εάν η Εταιρεία πιστεύει:

οι Ιστότοποι του Εκδότη περιλαμβάνουν οποιοδήποτε περιεχόμενο: (α) το οποίο θεωρείται από την Εταιρεία ότι είναι ή περιέχει παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, παρενοχλητικό ή φυλετικά, εθνοτικά ή με άλλο τρόπο απαράδεκτο, το οποίο μόνο ως παράδειγμα μπορεί να σημαίνει ότι περιέχει: (i) άσεμνο σεξουαλικό, πορνογραφικό ή άσεμνο περιεχόμενο (είτε σε κείμενο είτε σε γραφικά)· (ii) ομιλία ή εικόνες που είναι προσβλητικές, βωμολοχίες, μίσος, απειλητικές, επιβλαβείς, δυσφημιστικές, δυσφημιστικές, παρενοχλητικές ή μεροληπτικές (είτε βασίζονται σε φυλή, εθνικότητα, θρησκεία, θρησκεία, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, σωματική αναπηρία ή άλλο) (iii) παραστατική βία. (vi) πολιτικά ευαίσθητα ή αμφιλεγόμενα ζητήματα· ή (v) οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά ή συμπεριφορά, (β) που έχει σχεδιαστεί για να προσφύγει σε άτομα κάτω των 18 ετών ή κάτω από την ελάχιστη νόμιμη ηλικία στις ισχύουσες δικαιοδοσίες, (γ) το οποίο είναι κακόβουλο, επιβλαβές ή παρεμβατικό λογισμικό, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε λογισμικού κατασκοπείας , Adware, Trojans, Ιοί, Worms, Spy bots, Key loggers ή οποιαδήποτε άλλη μορφή κακόβουλου λογισμικού ή (δ) που παραβιάζει το απόρρητο τρίτων ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, (ε) που χρησιμοποιεί διάσημα πρόσωπα ή/και βασική γνώμη ηγέτες και/ή οποιοδήποτε όνομα, ονομασία, εικόνα ή φωνή διασημοτήτων με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει το απόρρητό τους ή/και παραβιάζει οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία, μεταξύ άλλων, σε προκαταρκτικές σελίδες ή ιστότοπους . ή ενδέχεται να παραβιάζετε οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο.

2.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει την Αίτησή σας και να ζητήσει από εσάς οποιαδήποτε σχετική τεκμηρίωση για την αξιολόγηση της Εφαρμογής για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης (ενδεικτικά) επαλήθευσης της ταυτότητάς σας, του προσωπικού ιστορικού, των στοιχείων εγγραφής σας (όπως το όνομα και η διεύθυνση της εταιρείας), οικονομικές συναλλαγές και οικονομική κατάσταση.2.4. Εάν η Εταιρεία κρίνει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ότι παραβιάζετε την ρήτρα 2.2 με οποιονδήποτε τρόπο και ανά πάσα στιγμή καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας, μπορεί: (i) να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία αμέσως. και (ii) να παρακρατήσει οποιαδήποτε Προμήθεια που σας καταβάλλεται διαφορετικά βάσει της παρούσας Συμφωνίας και δεν θα είναι πλέον υπόχρεη να σας καταβάλει τέτοια Προμήθεια.2.5. Εάν γίνετε δεκτοί στο Δίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη την Επιτροπή, συμφωνείτε να παρέχετε στην Εταιρεία τις υπηρεσίες μάρκετινγκ σε σχέση με τις Προσφορές. Πρέπει πάντα να παρέχετε τέτοιες υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας.

3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1. Με την αποδοχή σας στο Δίκτυο, η Εταιρεία θα σας επιτρέψει να αποκτήσετε πρόσβαση σε διαφημίσεις banner, συνδέσμους κουμπιών, συνδέσμους κειμένου και άλλο περιεχόμενο όπως καθορίζεται από τον Διαφημιστή που θα συσχετίζεται με τον Διαφημιζόμενο στο σύστημα της Εταιρείας, τα οποία θα σχετίζονται και θα συνδέονται ειδικά στον Διαφημιστή (συλλογικά στο εξής οι Προσφορές). Μπορείτε να εμφανίσετε αυτές τις Προσφορές στον Ιστότοπο του Εκδότη σας με την προϋπόθεση ότι: (i) το κάνετε μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. και (ii) έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης των Ιστοσελίδων του Εκδότη σε σχέση με το Δίκτυο.

3.2. Δεν επιτρέπεται να προωθήσετε τις Προσφορές με οποιονδήποτε τρόπο που δεν είναι αληθής, παραπλανητικός ή δεν συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία.

3.3. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε μια Προσφορά, εκτός εάν έχετε λάβει προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από τον Διαφημιζόμενο να το κάνετε. Εάν η Εταιρεία κρίνει ότι η από μέρους σας χρήση οποιωνδήποτε Προσφορών δεν συμμορφώνεται με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, μπορεί να λάβει μέτρα ώστε να καταστήσει αυτές τις Προσφορές ανενεργές.

3.4. Εάν η Εταιρεία ζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή στη χρήση και τη θέση των Προσφορών ή/και Εγκεκριμένων Υλικών ή διακόψετε τη χρήση των Προσφορών ή/και των Εγκεκριμένων Υλικών, πρέπει να συμμορφωθείτε αμέσως με αυτό το αίτημα.

3.5. Θα συμμορφωθείτε αμέσως με όλες τις οδηγίες της Εταιρείας που ενδέχεται να σας κοινοποιούνται κατά καιρούς σχετικά με τη χρήση και την τοποθέτηση των Προσφορών, των Εγκεκριμένων Υλικών και των προσπαθειών σας μάρκετινγκ γενικότερα.

3.6. Εάν παραβιάσετε οποιαδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας ρήτρας 3 με οποιονδήποτε τρόπο και ανά πάσα στιγμή, η Εταιρεία μπορεί: (i) να καταγγείλει αμέσως την παρούσα Συμφωνία. και (ii) να διατηρήσει οποιαδήποτε προμήθεια ειδάλλως πληρωτέα σε εσάς δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας και δεν θα είναι πλέον υπόχρεη να σας καταβάλει τέτοια Προμήθεια.

4. ΤΕΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

4.1. Ο δυνητικός Τελικός χρήστης γίνεται Τελικός χρήστης μόλις πραγματοποιήσει μια Ενέργεια και: (i) επαληθευτεί και εγκριθεί άμεσα από τον Διαφημιστή. και (ii) πληροί οποιαδήποτε άλλα κριτήρια πιστοποίησης τα οποία ο Διαφημιστής μπορεί να εφαρμόζει κατά καιρούς ανά περιοχή κατά την κρίση του.

4.2. Ούτε εσείς ούτε οποιοσδήποτε από τους συγγενείς σας (ή όταν το πρόσωπο που συνάπτει την παρούσα Συμφωνία είναι νομική οντότητα, ούτε οι διευθυντές, τα στελέχη ούτε οι υπάλληλοι αυτής της εταιρείας ή οι συγγενείς τέτοιων ατόμων) δικαιούστε εγγραφή/υπογραφή/κατάθεση στο Δίκτυο και Προσφορές. Εάν εσείς ή οποιοσδήποτε από τους συγγενείς σας επιχειρήσει να το πράξει, η Εταιρεία μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία και να διατηρήσει όλες τις Προμήθειες που καταβάλλονται διαφορετικά σε εσάς. Για τους σκοπούς της παρούσας ρήτρας, ο όρος συγγενής σημαίνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: σύζυγος, σύντροφος, γονέας, παιδί ή αδερφός.

4.3. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι ο υπολογισμός του αριθμού των ενεργειών από την Εταιρεία θα είναι η μόνη και έγκυρη μέτρηση και δεν θα υπόκειται σε επανεξέταση ή ένσταση. Η Εταιρεία θα σας ειδοποιήσει για τον αριθμό του Τελικού Χρήστη και το ποσό της προμήθειας μέσω του συστήματος διαχείρισης back-office της Εταιρείας. Θα σας παραχωρηθεί πρόσβαση σε τέτοιο σύστημα διαχείρισης μετά την έγκριση της Αίτησής σας.

4.4. Για να διασφαλίσετε την ακριβή παρακολούθηση, την αναφορά και τη συσσώρευση προμήθειας, είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι οι Προσφορές που προωθούνται στους ιστότοπους των εκδοτών σας και ότι έχουν μορφοποιηθεί σωστά καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας.

5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ

5.1. Το ποσοστό προμήθειας που καταβάλλεται σε εσάς βάσει της παρούσας Συμφωνίας θα βασίζεται στις Προσφορές που προωθείτε και θα σας παρέχεται μέσω του συνδέσμου Ο λογαριασμός μου, στον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του συστήματος διαχείρισης back-office της Εταιρείας (η Επιτροπή). Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας. Η συνέχιση της διαφήμισής σας των Προσφορών και των Εγκεκριμένων Υλικών θα αποτελεί τη συμφωνία σας με την Επιτροπή και τυχόν αλλαγές που εφαρμόζονται από την Εταιρεία.

5.2. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ένα διαφορετικό πρόγραμμα πληρωμής μπορεί να ισχύει για άλλους Εκδότες που πληρώνονται ήδη από την Εταιρεία σύμφωνα με ένα εναλλακτικό σύστημα πληρωμής ή σε άλλες ειδικές περιπτώσεις που καθορίζονται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας από καιρό σε καιρό.

5.3. Λαμβάνοντας υπόψη την παροχή των υπηρεσιών μάρκετινγκ σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, η Εταιρεία θα σας καταβάλει την Επιτροπή σε μηνιαία βάση, εντός περίπου 10 ημερών από το τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. Οι πληρωμές της προμήθειας θα γίνονται απευθείας σε εσάς σύμφωνα με τη μέθοδο πληρωμής που προτιμάτε και στον λογαριασμό που περιγράφεται λεπτομερώς από εσάς ως μέρος της διαδικασίας αίτησής σας (ο Καθορισμένος Λογαριασμός). Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι τα στοιχεία που παρέχονται από εσάς είναι ακριβή και πλήρη και η Εταιρεία δεν θα έχει καμία απολύτως υποχρέωση να επαληθεύσει την ακρίβεια και την πληρότητα αυτών των στοιχείων. Σε περίπτωση που παρέχετε στην Εταιρεία λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία ή δεν έχετε ενημερώσει τα στοιχεία σας και ως αποτέλεσμα η προμήθεια σας καταβάλλεται σε εσφαλμένο καθορισμένο λογαριασμό, η Εταιρεία παύει να είναι υπεύθυνη απέναντί ​​σας για οποιαδήποτε τέτοια προμήθεια. Χωρίς παρέκκλιση από τα παραπάνω, εάν η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να σας μεταβιβάσει την Επιτροπή, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει από την Επιτροπή ένα εύλογο ποσό για να αντικατοπτρίζει την απαιτούμενη έρευνα και πρόσθετη εργασία, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό του διοικητικού φόρτου που δημιουργείται από την παρείχε λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να μεταβιβάσει οποιαδήποτε προμήθεια σε εσάς ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε ελλιπών ή λανθασμένων στοιχείων του καθορισμένου λογαριασμού σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο πέραν του ελέγχου της Εταιρείας, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει οποιαδήποτε τέτοια προμήθεια και θα δεν είναι πλέον υπόχρεος να πληρώσει την εν λόγω Επιτροπή.

5.4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει να παράσχετε στην Εταιρεία γραπτή τεκμηρίωση που να επαληθεύει όλους τους δικαιούχους και τον καθορισμένο λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή, ακόμη και κατά την εγγραφή και όταν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στον καθορισμένο λογαριασμό σας. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να πραγματοποιήσει πληρωμές έως ότου ολοκληρωθεί η επαλήθευση κατά την ικανοποίησή της. Εάν η Εταιρεία πιστεύει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ότι δεν της παρείχατε τέτοια επαλήθευση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αμέσως την παρούσα Συμφωνία και δεν θα δικαιούστε να λάβετε καμία προμήθεια που έχει προκύψει προς όφελός σας έως ότου ή έπειτα.

5.5. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να λάβει μέτρα εναντίον σας σε περίπτωση που εσείς ή οποιεσδήποτε Προσφορές που χρησιμοποιούνται από εσάς δείξετε μοτίβα χειραγώγησης και/ή κατάχρησης του Δικτύου με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν η Εταιρεία αποφασίσει ότι πραγματοποιείται τέτοια συμπεριφορά, μπορεί να παρακρατήσει και να διατηρήσει τυχόν πληρωμές της Επιτροπής που διαφορετικά θα ήταν πληρωτέες σε εσάς βάσει της παρούσας Συμφωνίας και να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία με άμεση ισχύ.

5.6. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μετατρέψει το πρόγραμμα προμηθειών με το οποίο πληρώνεστε, έχετε ή θα πληρωθείτε.

5.7. Η Εταιρεία δικαιούται να συμψηφίσει από το ποσό της Προμήθειας που θα καταβληθεί σε εσάς τυχόν σχετικές δαπάνες που σχετίζονται με τη μεταφορά αυτής της Προμήθειας.

5.8. Εάν η προμήθεια που πρέπει να καταβληθεί σε εσάς σε οποιονδήποτε ημερολογιακό μήνα είναι μικρότερη από 500 $ (το Ελάχιστο Ποσό), η Εταιρεία δεν θα είναι υποχρεωμένη να σας κάνει την πληρωμή και μπορεί να αναβάλει την πληρωμή αυτού του ποσού και να το συνδυάσει με μια πληρωμή για μεταγενέστερη μήνας ή μήνες έως ότου η συνολική προμήθεια είναι ίση ή μεγαλύτερη από το Ελάχιστο Ποσό.

5.9. Ανά πάσα στιγμή, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει τη δραστηριότητά σας βάσει της παρούσας Συμφωνίας για πιθανή Δόλια ενέργεια, είτε αυτή η δόλια ενέργεια είναι από μέρους σας είτε από μέρους ενός Τελικού Χρήστη. Οποιαδήποτε περίοδος επανεξέτασης δεν θα υπερβαίνει τις 90 ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναθεώρησης, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει οποιαδήποτε Προμήθεια που θα καταβληθεί διαφορετικά σε εσάς. Οποιοδήποτε περιστατικό δόλιας ενέργειας από μέρους σας (ή από μέρους ενός Τελικού Χρήστη) συνιστά παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αμέσως την παρούσα Συμφωνία και να διατηρήσει όλη την προμήθεια ειδάλλως πληρωτέα σε εσάς και δεν θα είναι πλέον υπόχρεη να πληρώσει τέτοια Επιτροπή σε εσάς. Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να συμψηφίσει από μελλοντικές Προμήθειες πληρωτέες σε εσάς τυχόν ποσά που έχετε ήδη λάβει και τα οποία μπορεί να αποδειχθεί ότι έχουν δημιουργηθεί από Δόλια Ενέργεια.

5.10. Ο λογαριασμός σας είναι αποκλειστικά προς όφελός σας. Δεν θα επιτρέψετε σε κανένα τρίτο μέρος να χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό, τον κωδικό πρόσβασης ή την ταυτότητά σας για πρόσβαση ή χρήση του Δικτύου και θα είστε πλήρως υπεύθυνοι για τυχόν δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στον λογαριασμό σας από τρίτο μέρος. Δεν θα αποκαλύψετε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας σε κανένα άτομο και θα λάβετε όλα τα μέτρα για να διασφαλίσετε ότι τέτοια στοιχεία δεν αποκαλύπτονται σε κανένα άτομο. Θα ενημερώσετε αμέσως την Εταιρεία εάν υποψιάζεστε ότι ο λογαριασμός σας γίνεται κατάχρηση από τρίτο μέρος ή/και οποιοσδήποτε τρίτος έχει πρόσβαση στο όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν δραστηριότητες που αναλαμβάνονται για λογαριασμό σας από τρίτο μέρος ή για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν από αυτές.

5.11. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να διακόψει αμέσως οποιαδήποτε ή όλες τις προσπάθειες μάρκετινγκ σε ορισμένες δικαιοδοσίες και θα διακόψετε αμέσως την εμπορία σε άτομα σε αυτές τις δικαιοδοσίες. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπόχρεη να σας πληρώσει οποιαδήποτε Προμήθεια που διαφορετικά θα ήταν πληρωτέα σε εσάς βάσει της παρούσας Συμφωνίας σε σχέση με αυτές τις δικαιοδοσίες.

5.12. Χωρίς παρέκκλιση από την ρήτρα 5.11, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να διακόψει αμέσως την πληρωμή Προμήθειας σε σχέση με Ενέργειες Τελικών Χρηστών που δημιουργούνται από εσάς από μια συγκεκριμένη δικαιοδοσία και θα διακόψετε αμέσως την εμπορία σε άτομα αυτής της δικαιοδοσίας.

6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ

6.1. Σας παραχωρείται μια μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική, ανακλητή άδεια για να τοποθετήσετε τις Προσφορές στους ιστότοπους του Εκδότη κατά τη διάρκεια της σύμβασης και αποκλειστικά σε σχέση με τις Προσφορές, για να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένο περιεχόμενο και υλικό όπως περιέχονται στις Προσφορές (συλλογικά , Αδειοδοτημένα Υλικά), αποκλειστικά με σκοπό τη δημιουργία πιθανών Τελικών Χρηστών.

6.2. Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, να τροποποιήσετε ή να αλλάξετε το Εγκεκριμένο Υλικό με οποιονδήποτε τρόπο.

6.3. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό με άδεια χρήσης για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τη δημιουργία δυναμικού από Τελικούς Χρήστες.

6.4. Η Εταιρεία ή ο Διαφημιζόμενος επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της επί του Εγκεκριμένου Υλικού. Η Εταιρεία ή ο Διαφημιστής μπορεί να ανακαλέσει την άδειά σας για χρήση του Εγκεκριμένου Υλικού ανά πάσα στιγμή με γραπτή ειδοποίηση προς εσάς, οπότε θα καταστρέψετε ή θα παραδώσετε αμέσως στην Εταιρεία ή στον Διαφημιστή όλα αυτά τα υλικά που έχετε στην κατοχή σας. Αναγνωρίζετε ότι, εκτός από την άδεια που μπορεί να σας χορηγηθεί σε σχέση με το παρόν, δεν έχετε αποκτήσει και δεν θα αποκτήσετε κανένα δικαίωμα, συμφέρον ή τίτλο επί των Εγκεκριμένων Υλικών λόγω της παρούσας Συμφωνίας ή των δραστηριοτήτων σας βάσει της παρούσας. Η προαναφερθείσα άδεια λήγει με τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

7.1. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τεχνική λειτουργία του ιστότοπού σας του Publisher και για την ακρίβεια και την καταλληλότητα του υλικού που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Publisher σας.

7.2. Εκτός από τη χρήση των Προσφορών, συμφωνείτε ότι κανένας από τους Ιστότοπους του Εκδότη σας δεν θα περιέχει περιεχόμενο των ιστότοπων οποιασδήποτε από τις Εταιρείες του Ομίλου ή οποιοδήποτε υλικό, το οποίο είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας ή των Εταιρειών του Ομίλου της, εκτός από τις προηγούμενη γραπτή άδεια. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται να κατοχυρώσετε ένα όνομα τομέα που περιλαμβάνει, ενσωματώνει ή αποτελείται από τα εμπορικά σήματα των Εταιρειών, των Εταιρειών του Ομίλου ή των θυγατρικών τους ή οποιοδήποτε όνομα τομέα που είναι μπερδεμένα ή ουσιαστικά παρόμοιο με αυτά τα εμπορικά σήματα.

7.3. Δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτόκλητα ή ανεπιθύμητα μηνύματα για την προώθηση των Προσφορών, των Εγκεκριμένων Υλικών ή οποιωνδήποτε ιστότοπων που ανήκουν ή διαχειρίζονται οποιαδήποτε από τις Εταιρείες του Ομίλου.

7.4. Εάν η Εταιρεία λάβει ένα παράπονο ότι έχετε εμπλακεί σε πρακτικές που παραβιάζουν τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, αποστολής ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (απαγορευμένες πρακτικές), συμφωνείτε ότι μπορεί να παρέχει στο μέρος που κάνει την υποβάλετε καταγγελία για τυχόν λεπτομέρειες που απαιτούνται για να επικοινωνήσει απευθείας το καταγγέλλον μέρος μαζί σας προκειμένου να επιλύσετε την καταγγελία. Τα στοιχεία που μπορεί να παρέχει η Εταιρεία στο μέρος που υποβάλλει την καταγγελία, μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ταχυδρομική διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας. Με το παρόν εγγυάστε και αναλαμβάνετε ότι θα σταματήσετε αμέσως να εμπλέκεστε σε Απαγορευμένες Πρακτικές και θα καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση της καταγγελίας. Επιπλέον, η Εταιρεία επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων της σε αυτό το θέμα, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό του δικαιώματος να τερματίσει αμέσως την παρούσα Συμφωνία και τη συμμετοχή σας στο Δίκτυο και να συμψηφίσει ή να σας χρεώσει για όλες τις αξιώσεις, ζημιές, έξοδα, έξοδα ή πρόστιμα που προκύπτουν ή που υφίσταται η Εταιρεία ή οποιαδήποτε Εταιρία του Ομίλου σε σχέση με αυτό το θέμα. Τίποτα που αναφέρεται ή παραλείπεται στο παρόν δεν θίγει με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε τέτοια δικαιώματα.

7.5. Αναλαμβάνετε να συμμορφώνεστε αμέσως με όλες τις οδηγίες και οδηγίες που παρέχονται από την Εταιρεία ή τον Διαφημιστή σε σχέση με τις δραστηριότητές σας στο μάρκετινγκ και την προώθηση των Προσφορών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε εντολής που λάβατε από την Εταιρεία ή τον Διαφημιστή που σας ζητά να δημοσιεύσετε στους ιστότοπους του Εκδότη πληροφορίες σχετικά με νέες δυνατότητες και προωθήσεις στις Προσφορές. Εάν παραβιάζετε τα προαναφερθέντα, η Εταιρεία μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία και τη συμμετοχή σας στο Δίκτυο αμέσως ή/και να παρακρατήσει οποιαδήποτε Προμήθεια που σας οφείλει διαφορετικά και δεν θα είναι πλέον υπόχρεη να καταβάλει αυτήν την Προμήθεια σε εσάς.

7.6. Θα παρέχετε τέτοιες πληροφορίες στην Εταιρεία (και θα συνεργάζεστε με όλα τα αιτήματα και τις έρευνες) που μπορεί εύλογα να ζητήσει η Εταιρεία προκειμένου να ικανοποιήσει οποιαδήποτε αναφορά πληροφοριών, αποκάλυψη και άλλες σχετικές υποχρεώσεις σε οποιονδήποτε Ρυθμιστή κατά καιρούς, και θα συνεργαστείτε συνεργάζονται με όλες αυτές τις Ρυθμιστικές Αρχές απευθείας ή μέσω της Εταιρείας, όπως απαιτείται από την Εταιρεία.

7.7. Δεν θα παραβιάσετε τους όρους χρήσης και τυχόν ισχύουσες πολιτικές οποιωνδήποτε μηχανών αναζήτησης.

7.8. Σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιαδήποτε από τις ρήτρες 7.1 έως 7.8 (συμπεριλαμβανομένων), με οποιονδήποτε τρόπο και ανά πάσα στιγμή, η Εταιρεία μπορεί: (i) να καταγγείλει αμέσως την παρούσα Συμφωνία. και (ii) να διατηρήσει οποιαδήποτε προμήθεια ειδάλλως πληρωτέα σε εσάς δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας και δεν θα είναι πλέον υπόχρεη να σας καταβάλει τέτοια Προμήθεια.

8. ΟΡΟΣ

8.1. Η διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας θα ξεκινήσει από την αποδοχή εκ μέρους σας των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας όπως ορίζονται παραπάνω και θα συνεχίσει να ισχύει έως ότου καταγγελθεί σύμφωνα με τους όρους της από οποιοδήποτε μέρος.

8.2. Ανά πάσα στιγμή, κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει αμέσως την παρούσα Συμφωνία, με ή χωρίς αιτία, δίνοντας στο άλλο μέρος γραπτή ειδοποίηση καταγγελίας (μέσω e-mail).

8.3. Σε περίπτωση που δεν συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για 60 συνεχόμενες ημέρες, ενδέχεται να τερματίσουμε την παρούσα Συμφωνία χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

8.4. Μετά την καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας, η Εταιρεία μπορεί να παρακρατήσει την τελική πληρωμή οποιασδήποτε Προμήθειας που διαφορετικά θα καταβληθεί σε εσάς για εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να διασφαλιστεί ότι καταβάλλεται το σωστό ποσό προμήθειας.

8.5. Με τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας για οποιονδήποτε λόγο, θα σταματήσετε αμέσως τη χρήση και θα αφαιρέσετε από τον Ιστότοπό σας όλες τις Προσφορές και το Εγκεκριμένο Υλικό και οποιαδήποτε άλλα ονόματα, σήματα, σύμβολα, πνευματικά δικαιώματα, λογότυπα, σχέδια ή άλλες ιδιόκτητες ονομασίες ή ακίνητα που ανήκουν, αναπτύσσονται, αδειοδοτούνται ή δημιουργούνται από την Εταιρεία και/ή παρέχονται από ή για λογαριασμό της Εταιρείας σε εσάς σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία ή σε σχέση με το Δίκτυο. Μετά τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας και την πληρωμή από την Εταιρεία σε εσάς όλων των προμηθειών που οφείλονται κατά τη στιγμή της καταγγελίας, η Εταιρεία δεν θα έχει καμία υποχρέωση να προβεί σε περαιτέρω πληρωμές σε εσάς.

8.6. Οι διατάξεις των άρθρων 6, 8, 10, 12, 14, 15, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διάταξη της παρούσας Συμφωνίας που προβλέπει την εκτέλεση ή την τήρηση μετά τον τερματισμό ή τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας θα επιβιώσουν από τη λήξη ή τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας και θα συνεχιστούν πλήρως ισχύ και αποτέλεσμα για την περίοδο που ορίζεται σε αυτήν ή εάν δεν ορίζεται περίοδος σε αυτήν, επ' αόριστον.

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

9.1. Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία, ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Συμφωνείτε ότι η ανάρτηση ειδοποίησης αλλαγής όρων ή νέας συμφωνίας στον ιστότοπο της Εταιρείας θεωρείται επαρκής παροχή ειδοποίησης και οι τροποποιήσεις αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης.

9.2. Εάν οποιαδήποτε τροποποίηση δεν είναι αποδεκτή για εσάς, η μόνη σας δυνατότητα είναι να τερματίσετε την παρούσα Συμφωνία και η συνεχιζόμενη συμμετοχή σας στο Δίκτυο μετά τη δημοσίευση μιας ειδοποίησης αλλαγής ή νέας συμφωνίας στον ιστότοπο της Εταιρείας θα συνιστά δεσμευτική αποδοχή της αλλαγής από εσάς. Λόγω των παραπάνω, θα πρέπει να επισκέπτεστε συχνά τον ιστότοπο της Εταιρείας και να εξετάζετε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας.

10. ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ

10.1. Τίποτα σε αυτή τη ρήτρα δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη οποιουδήποτε από τα μέρη για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από βαριά αμέλεια ή για απάτη, δόλια ανακρίβεια ή δόλια ψευδή δήλωση.

10.2. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται (σε ​​σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή για παράβαση του εκ του νόμου καθήκοντος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο) για οποιαδήποτε: πραγματική ή αναμενόμενη έμμεση, ειδική ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία.
απώλεια ευκαιρίας ή απώλεια αναμενόμενων αποταμιεύσεων·
απώλεια συμβολαίων, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, κερδών ή εσόδων·
απώλεια καλής θέλησης ή φήμης· ή
απώλεια δεδομένων.

10.3. Η συνολική ευθύνη της Εταιρείας σε σχέση με οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που έχετε υποστεί και προκύψει από ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία, είτε σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας) είτε για παράβαση του εκ του νόμου καθήκοντος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν θα υπερβαίνει το συνολική Προμήθεια που καταβλήθηκε ή καταβάλλεται σε εσάς βάσει της παρούσας Σύμβασης κατά τη διάρκεια των έξι (6) μηνών που προηγούνται των περιστάσεων που οδήγησαν στην αξίωση.

10.4. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι περιορισμοί που περιέχονται στην παρούσα ρήτρα 10 είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις και ότι έχετε λάβει ανεξάρτητες νομικές συμβουλές σχετικά με το ίδιο.

11. ΣΧΕΣΗ ΜΕΡΩΝ

Εσείς και η Εταιρεία είστε ανεξάρτητοι εργολάβοι και τίποτα σε αυτή τη Συμφωνία δεν θα δημιουργήσει οποιαδήποτε εταιρική σχέση, κοινοπραξία, αντιπροσωπεία, franchise, αντιπρόσωπος πωλήσεων ή σχέση εργασίας μεταξύ των μερών.

12. ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΣΗ ΜΑΝΤΙΑΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ Ή ΕΜΠΟΡΙΑΣ). ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ή ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΤΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Ή ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ.

13. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Με το παρόν δηλώνετε και εγγυάστε στην Εταιρεία ότι:

έχετε αποδεχτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, η οποία δημιουργεί νομικές, έγκυρες και δεσμευτικές υποχρεώσεις για εσάς, εκτελεστές εναντίον σας σύμφωνα με τους όρους τους·
όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς στην Αίτησή σας είναι αληθείς και ακριβείς.
η σύναψη και η εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας βάσει αυτής της συμφωνίας δεν θα έρχεται σε αντίθεση με ή θα παραβιάζει τις διατάξεις οποιασδήποτε συμφωνίας στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή παραβιάζετε την ισχύουσα νομοθεσία.
έχετε, και θα έχετε καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας, όλες τις εγκρίσεις, τις άδειες και τις άδειες (που περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τυχόν εγκρίσεις, άδειες και άδειες που απαιτούνται από οποιονδήποτε αρμόδιο Ρυθμιστή) που απαιτούνται για την είσοδο στην παρούσα Συμφωνία, τη συμμετοχή στο Δίκτυο ή να λάβει πληρωμή βάσει της παρούσας συμφωνίας·
εάν είστε φυσικό πρόσωπο και όχι νομικό πρόσωπο, είστε ενήλικας ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών. και
έχετε αξιολογήσει τους νόμους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις υποχρεώσεις σας βάσει του παρόντος και έχετε καταλήξει ανεξάρτητα στο συμπέρασμα ότι μπορείτε να συνάψετε αυτήν τη Συμφωνία και να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας βάσει της παρούσας χωρίς να παραβιάσετε τους ισχύοντες νόμους. Θα συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων και στο βαθμό που συλλέγετε ή/και μοιράζεστε προσωπικά δεδομένα (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στους νόμους περί προστασίας δεδομένων) με την Εταιρεία, συμφωνείτε με τους Όρους Επεξεργασίας Δεδομένων, που επισυνάπτονται στο παρόν ως παράρτημα Α και ενσωματώνεται εδώ με αναφορά.

14. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

14.1. Η Εταιρεία ενδέχεται να σας αποκαλύψει Εμπιστευτικές Πληροφορίες ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σας ως Εκδότης στο Δίκτυο.

14.2. Δεν μπορείτε να αποκαλύψετε εμπιστευτικές πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Παρά τα παραπάνω, μπορείτε να αποκαλύψετε Εμπιστευτικές Πληροφορίες στο βαθμό που: (i) απαιτείται από το νόμο. ή (ii) οι πληροφορίες έχουν περιέλθει σε δημόσιο τομέα χωρίς δική σας υπαιτιότητα.

14.3. Δεν θα προβείτε σε καμία δημόσια ανακοίνωση σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή της παρούσας Συμφωνίας ή της σχέσης σας με την Εταιρεία χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Εταιρείας.

15. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

15.1. Συμφωνείτε με το παρόν να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε αβλαβή την Εταιρεία, τους μετόχους, στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, εταιρείες του Ομίλου, διαδόχους και εκχωρητές (τα Αποζημιωμένα Μέρη), από και έναντι οποιωνδήποτε και όλων των αξιώσεων και όλων των άμεσων, έμμεσων ή επακόλουθων υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών, της απώλειας επιχειρηματικής δραστηριότητας, της εξάντλησης της υπεραξίας και παρόμοιων ζημιών), των εξόδων, των διαδικασιών, των ζημιών και των εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των νομικών και άλλων επαγγελματικών αμοιβών και εξόδων) που επιδικάστηκαν ή πραγματοποιήθηκαν ή πληρώθηκαν από οποιοδήποτε από τα Αποζημιωμένα Μέρη , ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με την παράβαση των υποχρεώσεών σας, των εγγυήσεων και των δηλώσεων που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία.

15.2. Οι διατάξεις της παρούσας ρήτρας 15 ισχύουν και μετά τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας με όποιον τρόπο και αν προκύψει.

16. ΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

16.1. Οι διατάξεις που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία και στην Αίτησή σας αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας και καμία δήλωση ή κίνητρο σχετικά με αυτό το θέμα από οποιοδήποτε μέρος που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα Συμφωνία ή Η αίτηση είναι έγκυρη ή δεσμευτική μεταξύ των μερών.

16.2. Οι διατάξεις της παρούσας ρήτρας 15 ισχύουν και μετά τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας με όποιον τρόπο και αν προκύψει.

17. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΡΕΥΝΑ

Αναγνωρίζετε ότι διαβάσατε την παρούσα Συμφωνία, είχατε την ευκαιρία να συμβουλευτείτε τους νομικούς σας συμβούλους εάν το επιθυμείτε και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Έχετε αξιολογήσει ανεξάρτητα τη σκοπιμότητα της συμμετοχής στο Δίκτυο και δεν βασίζεστε σε καμία εκπροσώπηση, εγγύηση ή δήλωση εκτός από όσα ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία.

18. ΔΙΑΦΟΡΑ

18.1. η παρούσα Συμφωνία και τυχόν θέματα που σχετίζονται με αυτήν θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας. Τα δικαστήρια της Αγγλίας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία και τις συναλλαγές που προβλέπονται από αυτήν.

18.2. Χωρίς παρέκκλιση από τα δικαιώματα της Εταιρείας βάσει της παρούσας Συμφωνίας ή/και βάσει νόμου, η Εταιρεία μπορεί να συμψηφίσει οποιοδήποτε ποσό της οφείλετε σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία ή/και από το νόμο από οποιοδήποτε ποσό που δικαιούστε να λάβετε από την Εταιρεία , από οποιαδήποτε πηγή.

18.3. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε την παρούσα Συμφωνία, βάσει νόμου ή με άλλο τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Με την επιφύλαξη αυτού του περιορισμού, η παρούσα Συμφωνία θα είναι δεσμευτική, θα είναι προς όφελος και θα είναι εκτελεστή έναντι των μερών και των αντίστοιχων διαδόχων και εκδοχέων τους. Δεν μπορείτε να αναθέσετε υπεργολαβία ή να συνάψετε καμία ρύθμιση βάσει της οποίας άλλο πρόσωπο θα εκπληρώσει οποιεσδήποτε ή όλες τις υποχρεώσεις σας βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

18.4. Η αποτυχία της Εταιρείας να επιβάλει την αυστηρή εκ μέρους σας εκτέλεση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας δεν θα συνιστά παραίτηση από το δικαίωμά της να επιβάλει στη συνέχεια αυτή τη διάταξη ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη της παρούσας Συμφωνίας.

18.5. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μεταβιβάσει, εκχωρήσει, εκχωρήσει υπό αδειοδότηση ή δεσμεύσει την παρούσα Συμφωνία, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς τη συγκατάθεσή σας: (i) σε οποιαδήποτε Εταιρεία του Ομίλου, ή (ii) σε οποιαδήποτε οντότητα σε περίπτωση συγχώνευσης, πώλησης περιουσιακά στοιχεία ή άλλη παρόμοια εταιρική συναλλαγή στην οποία ενδέχεται να εμπλέκεται η Εταιρεία. Η Εταιρεία θα σας ειδοποιήσει για οποιαδήποτε τέτοια μεταβίβαση, εκχώρηση, υποάδεια ή δέσμευση δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση της παρούσας Συμφωνίας στον ιστότοπο της Εταιρείας.

18.6. Οποιαδήποτε ρήτρα, διάταξη ή τμήμα της παρούσας Συμφωνίας κρίνεται ρητά άκυρη, άκυρη, παράνομη ή άλλως ανεφάρμοστη από αρμόδιο δικαστήριο, θα τροποποιηθεί στο βαθμό που απαιτείται για να καταστήσει έγκυρη, νόμιμη και εκτελεστή, ή θα διαγραφεί εάν δεν είναι εφικτή τέτοια τροποποίηση, και η εν λόγω τροποποίηση ή διαγραφή δεν θα επηρεάσει την εκτελεστότητα των λοιπών διατάξεων του παρόντος.

18.7. Στην παρούσα Συμφωνία, εκτός εάν το συμφραζόμενο απαιτεί διαφορετικά, οι λέξεις που εισάγουν τον ενικό περιλαμβάνουν τον πληθυντικό και το αντίστροφο, και οι λέξεις που εισάγουν το αρσενικό γένος περιλαμβάνουν το θηλυκό και το ουδέτερο και το αντίστροφο.

18.8. Οποιαδήποτε φράση εισάγεται από τους όρους που περιλαμβάνει, περιλαμβάνει ή οποιαδήποτε παρόμοια έκφραση θα ερμηνεύεται ως ενδεικτική και δεν θα περιορίζει την έννοια των λέξεων που προηγούνται αυτών των όρων.

19. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ


Αυτή η συμφωνία θα διέπεται, θα ερμηνεύεται και θα επιβάλλεται σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσης νόμων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο εκδότης και η Εταιρεία συμφωνούν με αυτούς τους Όρους Προστασίας Δεδομένων (DPA). Αυτή η DPA συνάπτεται από τον Publisher and Company και συμπληρώνει τη Συμφωνία.

1. Εισαγωγή

1.1. Αυτή η DPA αντικατοπτρίζει τη συμφωνία του συμβαλλόμενου μέρους σχετικά με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σε σχέση με τους Νόμους για την Προστασία Δεδομένων.1.2. Οποιαδήποτε ασάφεια σε αυτήν την DPA θα επιλυθεί για να επιτραπεί στα μέρη να συμμορφωθούν με όλους τους Νόμους για την Προστασία Δεδομένων.1.3. Σε περίπτωση και στον βαθμό που οι Νόμοι για την Προστασία Δεδομένων επιβάλλουν αυστηρότερες υποχρεώσεις στα μέρη από ό,τι βάσει της παρούσας ΑΠΔ, υπερισχύουν οι Νόμοι για την Προστασία Δεδομένων

2. Ορισμοί και ερμηνεία

2.1. Σε αυτό το DPA:

Υποκείμενο δεδομένων σημαίνει υποκείμενο δεδομένων με το οποίο σχετίζονται τα Προσωπικά Δεδομένα.
Προσωπικά Δεδομένα σημαίνει οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από ένα συμβαλλόμενο μέρος βάσει της Συμφωνίας σε σχέση με την παροχή ή τη χρήση (κατά περίπτωση) των υπηρεσιών.
Περιστατικό ασφαλείας σημαίνει οποιαδήποτε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα. Προς αποφυγή αμφιβολιών, οποιαδήποτε Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων θα περιλαμβάνει ένα περιστατικό ασφαλείας.
Οι όροι ελεγκτής, επεξεργασία και επεξεργαστής όπως χρησιμοποιείται σε αυτό έχουν τις έννοιες που δίνονται στον GDPR.
Οποιαδήποτε αναφορά σε νομικό πλαίσιο, καταστατικό ή άλλη νομοθετική ρύθμιση είναι αναφορά σε αυτό όπως τροποποιείται ή αναθεωρείται κατά καιρούς.

3. Εφαρμογή της παρούσας ΑΠΔ

3.1. Αυτή η DPA θα ισχύει μόνο στο βαθμό που πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

3.1.1. Η Εταιρεία επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα που καθίστανται διαθέσιμα από τον Εκδότη σε σχέση με τη Συμφωνία.

3.2. Αυτή η ΑΠΔ θα ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες για τις οποίες συμφώνησαν τα μέρη στη Συμφωνία, η οποία ενσωματώνει την ΑΠΔ με αναφορά.

3.2.1. Οι Νόμοι για την Προστασία Δεδομένων ισχύουν για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

4. Ρόλοι και περιορισμοί στην επεξεργασία

4.1 Ανεξάρτητοι ελεγκτές. Κάθε μέρος είναι ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τους Νόμους για την Προστασία Δεδομένων.
θα καθορίζει μεμονωμένα τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων του· και
θα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που ισχύουν για αυτήν σύμφωνα με τους Νόμους για την Προστασία Δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

4.2. Περιορισμοί στην επεξεργασία. Η Ενότητα 4.1 (Ανεξάρτητοι Ελεγκτές) δεν θα επηρεάσει τυχόν περιορισμούς στα δικαιώματα κανενός από τα μέρη για χρήση ή με άλλο τρόπο επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων βάσει της Συμφωνίας.

4.3. Κοινή χρήση Προσωπικών Δεδομένων. Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της Συμφωνίας, ένα μέρος μπορεί να παρέχει Προσωπικά Δεδομένα στο άλλο μέρος. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα μόνο για (i) τους σκοπούς που ορίζονται στη Συμφωνία ή όπως (ii) έχει συμφωνηθεί με άλλο τρόπο γραπτώς από τα μέρη, υπό τον όρο ότι αυτή η επεξεργασία συμμορφώνεται αυστηρά με (iii) Νόμους για την Προστασία Δεδομένων, (ii) Σχετικό Απόρρητο Απαιτήσεις και (iii) τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Συμφωνίας (οι Επιτρεπόμενοι Σκοποί). Κάθε Μέρος δεν κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα με το άλλο Μέρος (i) που περιέχει ευαίσθητα δεδομένα· ή (ii) που περιέχει Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με παιδιά κάτω των 16 ετών.

4.4. Νόμιμοι λόγοι και διαφάνεια. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος διατηρεί μια δημόσια προσβάσιμη πολιτική απορρήτου στις εφαρμογές και τους ιστότοπους για κινητά, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω εμφανούς συνδέσμου που ικανοποιεί τις απαιτήσεις αποκάλυψης διαφάνειας των Νόμων περί Προστασίας Δεδομένων. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εγγυάται και δηλώνει ότι έχει παράσχει στα Υποκείμενα των Δεδομένων την κατάλληλη διαφάνεια σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων και όλες τις απαιτούμενες ειδοποιήσεις και έχει λάβει όλες τις απαραίτητες συναινέσεις ή άδειες. Διευκρινίζεται ότι ο Εκδότης είναι ο αρχικός Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων. Όταν ο Εκδότης βασίζεται στη συναίνεση ως νομική βάση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, θα διασφαλίζει ότι λαμβάνει μια κατάλληλη θετική πράξη συγκατάθεσης από τα Υποκείμενα των Δεδομένων σύμφωνα με το Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων, προκειμένου ο ίδιος και το άλλο Μέρος να Επεξεργάζονται αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα όπως ορίζεται εδώ έξω. Τα ανωτέρω δεν θα παρεκκλίνουν από τις ευθύνες της Εταιρείας σύμφωνα με τους Νόμους περί Προστασίας Δεδομένων (όπως η απαίτηση παροχής πληροφοριών στο υποκείμενο των δεδομένων σε σχέση με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων). Και τα δύο μέρη θα συνεργαστούν καλή τη πίστη προκειμένου να προσδιορίσουν τις απαιτήσεις αποκάλυψης πληροφοριών και κάθε συμβαλλόμενο μέρος επιτρέπει με το παρόν στο άλλο μέρος να τις προσδιορίσει στην πολιτική απορρήτου του άλλου μέρους και να παρέχει σύνδεσμο με την πολιτική απορρήτου του άλλου μέρους στην πολιτική απορρήτου του.

4.5. Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων. Συμφωνείται ότι όταν ένα από τα μέρη λάβει αίτημα από ένα Υποκείμενο Δεδομένων σχετικά με Προσωπικά Δεδομένα που ελέγχονται από αυτό το Μέρος, τότε αυτό το Μέρος θα είναι υπεύθυνο να ασκήσει το αίτημα, σύμφωνα με τους Νόμους περί Προστασίας Δεδομένων.

5. Μεταφορές Προσωπικών Δεδομένων

5.1. Μεταφορές Προσωπικών Δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Οποιοδήποτε μέρος μπορεί να μεταφέρει Προσωπικά Δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εάν συμμορφώνεται με τις διατάξεις σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες στους Νόμους περί Προστασίας Δεδομένων (όπως μέσω των ρητρών του υποδείγματος χρήσης ή μεταφοράς προσωπικών δεδομένων σε δικαιοδοσίες που μπορεί να εγκριθούν ότι διαθέτει επαρκή νομική προστασία δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Τα μέρη θα παρέχουν ένα επίπεδο προστασίας για τα Προσωπικά Δεδομένα που είναι τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτό που απαιτείται από τους Νόμους για την Προστασία Δεδομένων. Και τα δύο μέρη θα εφαρμόσουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση που ένα μέρος υποστεί επιβεβαιωμένο περιστατικό ασφαλείας, κάθε μέρος θα ειδοποιήσει το άλλο μέρος χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και τα μέρη θα συνεργαστούν καλή τη πίστη για να συμφωνήσουν και να λάβουν μέτρα που μπορεί να είναι απαραίτητα για τον μετριασμό ή την αποκατάσταση των επιπτώσεων του Συμβάντος Ασφάλειας .