Affilierede vilkår

Denne aftale (Aftalen) indeholder de fuldstændige vilkår og betingelser mellem

Payday Ventures Limited, 86-90 Paul Street, London, EC2A 4NE

og dig (dig og din),

vedrørende: (i) din ansøgning om at deltage som affilieret i virksomhedens affilierede netværksprogram (netværket); og (ii) din deltagelse i netværket og levering af marketingtjenester i forbindelse med tilbuddene. Virksomheden administrerer netværket, som gør det muligt for annoncører at annoncere deres tilbud via netværket til udgivere, som promoverer sådanne tilbud til potentielle slutbrugere. Virksomheden modtager en provisionsbetaling for hver handling, der udføres af en slutbruger, som henvises til annoncøren af ​​udgiveren i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale. Ved at markedsføre boksen Jeg har læst og accepterer vilkår og betingelser (eller lignende ordlyd), accepterer du vilkårene og betingelserne i denne aftale.

1. DEFINITIONER OG FORTOLKNING

1.1. I denne aftale (medmindre sammenhængen kræver andet) skal ord og udtryk med store bogstaver have nedenstående betydninger:

Handling betyder installationer, klik, salg, visninger, downloads, registreringer, abonnementer osv. som defineret i det gældende tilbud fra annoncøren, forudsat at handlingen blev udført af en faktisk menneskelig slutbruger (som ikke er computergenereret) i det normale forløb at bruge enhver enhed.

Annoncør betyder en person eller enhed, der annoncerer for deres tilbud via netværket og modtager en kommission ved en handling fra en slutbruger;

gældende love betyder alle gældende love, direktiver, forordninger, regler, obligatoriske kodekser for praksis og/eller adfærd, domme, retskendelser, bekendtgørelser og dekreter pålagt af loven eller enhver kompetent statslig eller regulerende myndighed eller agentur;

Anvendelse har betydningen givet i paragraf 2.1;

Kommissionen har betydningen givet i paragraf 5.1;

Fortrolige oplysninger betyder al information uanset form (herunder uden begrænsning skriftlig, mundtlig, visuel og elektronisk), som er blevet eller kan blive afsløret, før på og/eller efter datoen for denne aftale af virksomheden;

Lov om databeskyttelse betyder enhver og/eller alle gældende indenlandske og udenlandske love, regler, direktiver og forordninger på ethvert lokalt, provinsielt, statsligt eller nationalt plan vedrørende databeskyttelse, datasikkerhed og/eller beskyttelse af personlige data, herunder dataene Beskyttelsesdirektivet 95/46/EF og direktivet om privatlivets fred og elektronisk kommunikation 2002/58/EF (og de respektive lokale gennemførelseslove) vedrørende behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktiv om privatliv og elektronisk kommunikation) , herunder eventuelle ændringer eller erstatninger heraf, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri bevægelighed for sådanne data (GDPR);

Slutbruger betyder enhver slutbruger, som ikke er en eksisterende kunde hos annoncøren, og som fuldfører en handling i overensstemmelse med vilkårene i paragraf 4.1;

Svigagtig handling betyder enhver handling fra dig med det formål at oprette en handling ved hjælp af robotter, frames, iframes, scripts eller andre midler med det formål at skabe illegitim kommission;

Koncernvirksomhed betyder enhver enhed, der direkte eller indirekte kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med virksomheden. Med henblik på denne definition betyder kontrol (herunder, med korrelative betydninger, begreberne kontrollerende, kontrolleret af og under fælles kontrol med) beføjelsen til at forvalte eller lede den pågældende enheds anliggender, hvad enten det er ved ejerskab af stemmeberettigede værdipapirer, ved kontrakt eller andet;

Intellektuelle ejendomsrettigheder skal betyde alle immaterielle juridiske rettigheder, titler og interesser bevist af eller inkorporeret i eller forbundet med eller relateret til følgende: (i) alle opfindelser (uanset om patenterbare eller ikke-patenterbare, og uanset om de er reduceret til praksis), alle forbedringer heraf, patenter og patentansøgninger , og enhver opdeling, fortsættelse, delvis fortsættelse, forlængelse, genudstedelse, fornyelse eller genbehandling af patentudstedelse derfra (inklusive udenlandske modparter), (ii) ethvert forfatterskab, ophavsretligt beskyttede værker (herunder moralske rettigheder); (iii) computersoftware, inklusive enhver og alle softwareimplementeringer af algoritmer, modeller, metoder, illustrationer og design, hvad enten det er i kildekode eller objektkode, (iv) databaser og kompileringer, herunder alle data og datasamlinger, uanset om det er maskine læsbare eller på anden måde, (v) designs og eventuelle applikationer og registreringer heraf, (vi) alle forretningshemmeligheder, fortrolige oplysninger og forretningsoplysninger, (vii) varemærker, servicemærker, handelsnavne, certificeringsmærker, kollektive mærker, logoer, mærkenavne, virksomhedsnavne, domænenavne, firmanavne, handelsstile og tøjstile, get-up og andre kilde- eller oprindelsesbetegnelser og alt samt applikationer og registreringer heraf, (viii) al dokumentation, herunder brugermanualer og træningsmateriale vedrørende enhver af ovenstående og beskrivelser, flowdiagrammer og andre arbejdsprodukter, der bruges til at designe, planlægge, organisere og udvikle noget af det foregående, og (ix) alle andre ejendomsrettigheder, industrielle rettigheder og andre lignende rettigheder;

Licenseret materialer har betydningen givet i paragraf 6.1;

Forlægger betyder en person eller enhed, der promoverer tilbuddene på udgivernetværket;
Udgiverwebsted/(S) betyder ethvert websted (herunder enhver enhedsspecifikke version af et sådant websted) eller applikation, der ejes og/eller drives af dig eller på dine vegne, og som du identificerer over for os og enhver anden markedsføringsmetoder, herunder uden begrænsning e-mails og SMS, som virksomheden godkender til brug i netværket;

Tilbud har betydningen givet i paragraf 3.1;

Regulator betyder statslige, regulerende og administrative myndigheder, agenturer, kommissioner, bestyrelser, organer og embedsmænd eller andre regulerende organer eller agenturer, der fra tid til anden har jurisdiktion over (eller er ansvarlig for eller involveret i reguleringen af) virksomheden eller koncernvirksomhederne.

3. UDGIVERANSØGNING OG REGISTRERING

2.1. For at blive udgiver i netværket skal du udfylde og indsende en ansøgning (som kan tilgås her: https://www.leadstackmedia.com/signup/) (ansøgning). Virksomheden kan anmode om yderligere oplysninger fra dig for at vurdere din ansøgning. Virksomheden kan, efter eget skøn, afvise din ansøgning om at blive medlem af netværket til enhver tid uanset årsag.

2.2. Uden at begrænse det generelle af ovenstående, kan virksomheden afvise eller afslutte din ansøgning, hvis virksomheden mener:

Udgiverwebstederne omfatter ethvert indhold: (a) som af virksomheden anses for at være eller som indeholder ulovligt, skadeligt, truende, ærekrænkende, obskønt, chikanerende eller racemæssigt, etnisk eller på anden måde stødende, hvilket kun som eksempel kan betyde at det indeholder: (i) seksuelt eksplicit, pornografisk eller obskønt indhold (uanset om det er i tekst eller grafik); (ii) tale eller billeder, der er stødende, profane, hadefulde, truende, skadelige, ærekrænkende, injurierende, chikanerende eller diskriminerende (uanset om de er baseret på race, etnicitet, tro, religion, køn, seksuel orientering, fysisk handicap eller andet); (iii) grafisk vold; (vi) politisk følsomme eller kontroversielle spørgsmål; eller (v) enhver ulovlig adfærd eller adfærd, (b) som er designet til at appellere til personer under 18 år eller under den lovlige minimumsalder i de relevante jurisdiktioner, (c) som er ondsindet, skadelig eller påtrængende software, herunder spyware , adware, trojanske heste, vira, orme, spionrobotter, nøgleloggere eller enhver anden form for malware, eller (d) som krænker tredjeparts privatliv eller intellektuel ejendomsret, (e) som bruger kendte personer og/eller nøgleopinioner ledere og/eller berømtheders navn, betegnelse, billede eller stemme på nogen måde, der krænker deres privatliv og/eller overtræder enhver gældende lovgivning, blandt andet på forhåndslandingssider eller websteder; eller du kan være i strid med gældende love.

2.3. Virksomheden forbeholder sig retten til at gennemgå din ansøgning og anmode om relevant dokumentation fra dig i forbindelse med evalueringen af ​​ansøgningen uanset årsag, herunder (men ikke begrænset til) bekræftelse af din identitet, personlige historie, registreringsoplysninger (såsom firmanavn og adresse), din finansielle transaktioner og finansiel formåen.2.4. Hvis Virksomheden efter eget skøn fastslår, at du er i strid med paragraf 2.2 på nogen måde og til enhver tid i løbet af denne aftales løbetid, kan den: (i) opsige denne aftale øjeblikkeligt; og (ii) tilbageholde enhver provision, der på anden måde skal betales til dig i henhold til denne aftale, og vil ikke længere være forpligtet til at betale en sådan provision til dig.2.5. Hvis du accepteres på netværket, accepterer du som modydelse for Kommissionen at levere markedsføringstjenesterne til virksomheden i forbindelse med tilbuddene. Du skal altid levere sådanne tjenester i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale.

3. OPSÆTNING AF TILBUD

3.1. Efter din accept til netværket, vil virksomheden give dig adgang til bannerreklamer, knaplinks, tekstlinks og andet indhold som bestemt af annoncøren, som vil være knyttet til annoncøren på virksomhedens system, som alle skal relatere og linke specifikt til annoncøren (samlet benævnt i det følgende som tilbuddene). Du må vise sådanne tilbud på dine udgiverwebsteder, forudsat at du: (i) kun gør det i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale; og (ii) besidder den juridiske ret til at bruge udgiverens websteder i forhold til netværket.

3.2. Du må ikke promovere tilbuddene på nogen måde, der ikke er sandfærdig, vildledende eller ikke i overensstemmelse med gældende love.

3.3. Du må ikke ændre et tilbud, medmindre du har modtaget forudgående skriftligt samtykke fra annoncøren til at gøre det. Hvis virksomheden fastslår, at din brug af et tilbud ikke er i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale, kan det træffe foranstaltninger for at gøre sådanne tilbud uvirksomme.

3.4. Hvis virksomheden anmoder om en ændring af din brug og placering af tilbuddene og/eller det licenserede materiale eller ophører med at bruge tilbuddene og/eller det licenserede materiale, skal du straks efterkomme denne anmodning.

3.5. Du vil straks efterkomme alle Virksomhedens instruktioner, som kan blive meddelt dig fra tid til anden vedrørende brug og placering af Tilbuddene, Licenserede Materialer og din markedsføringsindsats generelt.

3.6. Hvis du overtræder nogen af ​​bestemmelserne i denne paragraf 3 på nogen måde og til enhver tid, kan virksomheden: (i) opsige denne aftale øjeblikkeligt; og (ii) beholde enhver kommission, der ellers skal betales til dig i henhold til denne aftale, og vil ikke længere være forpligtet til at betale en sådan provision til dig.

4. SLUTBRUGER OG HANDLINGER

4.1. potentiel slutbruger bliver en slutbruger, når han eller hun udfører en handling og: (i) er omgående verificeret og godkendt af annoncøren; og (ii) opfylder alle andre kvalifikationskriterier, som annoncøren måtte anvende fra tid til anden pr. område efter eget skøn.

4.2. Hverken du eller nogen af ​​dine slægtninge (eller hvor den person, der indgår denne aftale er en juridisk enhed, hverken direktører, embedsmænd eller ansatte i et sådant selskab eller slægtninge til sådanne personer) er berettiget til at registrere/underskrive/deponere til netværket og Tilbud. Hvis du eller nogen af ​​dine slægtninge forsøger at gøre det, kan virksomheden opsige denne aftale og beholde alle provisioner, der ellers skal betales til dig. I denne paragraf skal udtrykket pårørende betyde en af ​​følgende: ægtefælle, partner, forælder, barn eller søskende.

4.3. Du anerkender og accepterer, at virksomhedens beregning af antallet af handlinger skal være den eneste og autoritative måling og ikke er åben for gennemgang eller appel. Virksomheden skal underrette dig om antallet af slutbrugere og provisionsbeløbet gennem virksomhedens backoffice-styringssystem. Du vil få adgang til et sådant administrationssystem efter godkendelse af din ansøgning.

4.4. For at sikre nøjagtig sporing, rapportering og provisionsakkumulering er du ansvarlig for at sikre, at de tilbud, der promoveres på dine udgiverwebsteder, og at de er korrekt formateret i hele denne aftales løbetid.

5. KOMMISSIONEN

5.1. Den kommissionssats, der skal betales til dig i henhold til denne aftale, skal være baseret på de tilbud, du promoverer, og skal leveres til dig via linket Min konto, som du kan få adgang til via virksomhedens backoffice-administrationssystem (kommissionen). Kommissionen kan ændres i overensstemmelse med betingelserne i denne aftale. Din fortsatte annoncering af Tilbuddene og det Licenserede Materiale vil udgøre din accept af Kommissionen og eventuelle ændringer implementeret af Virksomheden.

5.2. Du anerkender og accepterer, at en anden betalingsordning kan gælde for andre Udgivere, som allerede bliver betalt af Virksomheden i overensstemmelse med en alternativ betalingsordning eller i andre særlige tilfælde som bestemt efter Selskabets eget skøn fra tid til anden.

5.3. I betragtning af din levering af markedsføringstjenesterne i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale, skal virksomheden betale dig Kommissionen på månedsbasis inden for ca. 10 dage efter udgangen af ​​hver kalendermåned, medmindre andet er aftalt af parterne i en e-mail. Provisionsbetalinger foretages direkte til dig i henhold til din foretrukne betalingsmetode og til den konto, du har angivet som en del af din ansøgningsproces (den udpegede konto). Det er dit ansvar at sikre, at de oplysninger, du har angivet, er både nøjagtige og fuldstændige, og virksomheden har ingen som helst forpligtelse til at verificere nøjagtigheden og fuldstændigheden af ​​sådanne detaljer. I tilfælde af at du giver virksomheden ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, eller du har undladt at opdatere dine oplysninger, og som følge heraf din provision bliver udbetalt til en forkert udpeget konto, ophører virksomheden med at være ansvarlig over for dig for en sådan kommission. Uden at afvige fra ovenstående, hvis virksomheden ikke er i stand til at overføre Kommissionen til dig, forbeholder virksomheden sig retten til at fratrække Kommissionen et rimeligt beløb for at afspejle den påkrævede undersøgelse og yderligere arbejde, herunder uden begrænsning den administrative byrde, som du har skabt ved at have angivet forkerte eller ufuldstændige detaljer. Skulle virksomheden ikke være i stand til at overføre nogen provision til dig som følge af ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger om din udpegede konto, eller af andre årsager uden for virksomhedens kontrol, forbeholder virksomheden sig retten til at tilbageholde en sådan provision og vil ikke længere være forpligtet til at betale en sådan provision.

5.4. Virksomheden forbeholder sig retten til at anmode om, at du giver virksomheden skriftlig dokumentation, der bekræfter alle dine begunstigede og din udpegede konto til enhver tid, herunder ved registrering, og når du foretager ændringer på din udpegede konto. Virksomheden er ikke forpligtet til at foretage nogen betalinger, før verifikationen er gennemført til dens tilfredshed. Hvis virksomheden efter eget skøn mener, at du har undladt at give den en sådan bekræftelse, forbeholder virksomheden sig retten til straks at opsige denne aftale, og du er ikke berettiget til at modtage nogen provision, som er tilfaldet til din fordel indtil dette tidspunkt eller derefter.

5.5. Virksomheden forbeholder sig retten til at skride til handling mod dig, hvis du eller ethvert tilbud, du bruger, viser mønstre for manipulation og/eller misbrug af netværket på nogen som helst måde. Hvis virksomheden fastslår, at en sådan adfærd udføres, kan den tilbageholde og beholde eventuelle provisionsbetalinger, som ellers ville have været udbetalt til dig i henhold til denne aftale, og opsige denne aftale med øjeblikkelig virkning.

5.6. Selskabet forbeholder sig hermed retten til at konvertere den kommissionsordning, som du er, har fået eller vil få udbetalt.

5.7. Virksomheden er berettiget til at modregne i det provisionsbeløb, der skal betales til dig, for eventuelle tilknyttede omkostninger i forbindelse med overførslen af ​​en sådan provision.

5.8. Hvis den provision, der skal betales til dig i en kalendermåned, er mindre end 500 USD (minimumsbeløbet), er virksomheden ikke forpligtet til at foretage betalingen til dig og kan udskyde betalingen af ​​dette beløb og kombinere dette med en betaling for en efterfølgende betaling. måned(er) indtil det tidspunkt, hvor den samlede provision er lig med eller større end minimumsbeløbet.

5.9. Virksomheden forbeholder sig til enhver tid retten til at gennemgå din aktivitet i henhold til denne aftale for mulig svigagtig handling, uanset om en sådan svigagtig handling er fra din side eller en slutbrugers side. Enhver revisionsperiode vil ikke overstige 90 dage. I løbet af denne gennemgangsperiode har virksomheden ret til at tilbageholde enhver provision, der på anden måde skal betales til dig. Enhver forekomst af svigagtig handling fra din side (eller en slutbrugers side) udgør et brud på denne aftale, og virksomheden bevarer retten til at opsige denne aftale med det samme og tilbageholde al provision, der ellers skal betales til dig, og vil ikke længere være forpligtet til at betale sådan kommission til dig. Virksomheden bevarer også retten til at modregne i fremtidige provisioner, der skal betales til dig, for beløb, som du allerede har modtaget, og som kan påvises at være genereret af svigagtig handling.

5.10. Din konto er udelukkende til din fordel. Du må ikke tillade nogen tredjepart at bruge din konto, adgangskode eller identitet til at få adgang til eller bruge netværket, og du er fuldt ud ansvarlig for enhver aktivitet, der udføres på din konto af en tredjepart. Du vil ikke afsløre dit brugernavn eller din adgangskode til nogen person, og du skal tage alle skridt for at sikre, at sådanne detaljer ikke afsløres til nogen person. Du skal straks informere virksomheden, hvis du har mistanke om, at din konto bliver misbrugt af en tredjepart, og/eller en tredjepart har adgang til dit brugernavn eller din adgangskode. For at undgå tvivl er virksomheden ikke ansvarlig for aktiviteter, der udføres på din konto af en tredjepart, eller for eventuelle skader, der måtte opstå deraf.

5.11. Virksomheden forbeholder sig ret til efter eget skøn øjeblikkeligt at standse enhver eller alle markedsføringstiltag i visse jurisdiktioner, og du skal øjeblikkeligt ophøre med markedsføringen til personer i sådanne jurisdiktioner. Virksomheden er ikke forpligtet til at betale dig nogen provision, som ellers ville have været udbetalt til dig i henhold til denne aftale med hensyn til sådanne jurisdiktioner.

5.12. Uden at afvige fra paragraf 5.11, forbeholder virksomheden sig retten til efter eget skøn straks at ophøre med at betale dig provision med hensyn til slutbrugerhandlinger genereret af dig fra en specifik jurisdiktion, og du skal øjeblikkeligt ophøre med markedsføringen til personer i en sådan jurisdiktion.

6. IMMATERIELLE

6.1. Du får en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv, tilbagekaldelig licens til at placere tilbuddene på udgivernes websteder i løbet af aftalens løbetid, og udelukkende i forbindelse med tilbuddene, til at bruge bestemt indhold og materiale som indeholdt i tilbuddene (samlet , Licenseret Materiale), udelukkende med det formål at generere potentielle Slutbrugere.

6.2. Du har ikke tilladelse til at ændre, modificere eller ændre det Licenserede Materiale på nogen som helst måde.

6.3. Du må ikke bruge licenseret materiale til andre formål end at generere potentiale af slutbrugere.

6.4. Virksomheden eller annoncøren forbeholder sig alle sine intellektuelle ejendomsrettigheder til det Licenserede Materiale. Virksomheden eller annoncøren kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til at bruge det licenserede materiale ved skriftlig meddelelse til dig, hvorefter du straks skal destruere eller levere til virksomheden eller annoncøren alt sådant materiale, som er i din besiddelse. Du anerkender, at du, bortset fra den licens, som måtte blive tildelt dig i forbindelse hermed, ikke har erhvervet og ikke vil erhverve nogen ret, interesse eller ejendomsret til det licenserede materiale på grund af denne aftale eller dine aktiviteter herunder. Ovennævnte licens ophører ved ophør af denne aftale.

7. FORPLIGTELSER VEDRØRENDE DINE UDGIVER-WEBSTEDER OG MARKEDSFØRINGSMATERIALER

7.1. Du vil være eneansvarlig for den tekniske drift af dine udgiverwebsteder og nøjagtigheden og hensigtsmæssigheden af ​​materialer, der er opslået på dine udgiverwebsteder.

7.2. Bortset fra brugen af ​​tilbuddene accepterer du, at ingen af ​​dine udgiverwebsteder vil indeholde noget indhold på nogen af ​​koncernselskabernes websteder eller noget materiale, som tilhører selskabet eller dets koncernselskaber, undtagen med selskabets forudgående skriftlig tilladelse. Især har du ikke tilladelse til at registrere et domænenavn, der inkluderer, inkorporerer eller består af varemærkerne fra firmaerne, koncernvirksomhederne eller dets tilknyttede virksomheder eller et domænenavn, der til forveksling eller væsentligt ligner sådanne varemærker.

7.3. Du vil ikke bruge nogen uopfordrede meddelelser eller spam-meddelelser til at promovere tilbuddene, det licenserede materiale eller nogen hjemmesider, der ejes eller drives af nogen af ​​koncernselskaberne.

7.4. Hvis virksomheden modtager en klage over, at du har deltaget i praksis, der er i strid med gældende love, herunder, uden begrænsning, afsendelse af spam-beskeder eller uopfordrede beskeder (forbudte praksisser), accepterer du hermed, at den kan give den part, der foretager klage alle detaljer, der kræves for, at den klagende part kan kontakte dig direkte, for at du kan løse klagen. De oplysninger, som virksomheden måtte give til den part, der klager, kan omfatte dit navn, e-mailadresse, postadresse og telefonnummer. Du garanterer og forpligter dig hermed til, at du straks vil ophøre med at deltage i forbudte praksisser og gøre alt for at løse klagen. Derudover forbeholder virksomheden sig alle sine rettigheder i denne sag, herunder uden begrænsning retten til øjeblikkeligt at opsige denne aftale og din deltagelse i netværket og til at modregne eller debitere dig for alle krav, skader, udgifter, omkostninger eller bøder, eller pådraget af selskabet eller koncernselskaber i forbindelse med denne sag. Intet angivet eller udeladt heri skal på nogen måde forringe sådanne rettigheder.

7.5. Du forpligter dig til øjeblikkeligt at overholde alle instruktioner og retningslinjer givet af virksomheden eller annoncøren i forbindelse med dine aktiviteter i markedsføring og promovering af tilbuddene, herunder, uden begrænsning, enhver instruktion modtaget fra virksomheden eller annoncøren, der anmoder dig om at poste på udgiverens websteder oplysninger om nye funktioner og kampagner på tilbuddene. Hvis du misligholder ovenstående, kan virksomheden opsige denne aftale og din deltagelse i netværket øjeblikkeligt og/eller tilbageholde enhver kommission, som du på anden måde skylder dig, og er ikke længere forpligtet til at betale en sådan provision til dig.

7.6. Du skal give sådanne oplysninger til virksomheden (og samarbejde med alle anmodninger og undersøgelser), som virksomheden med rimelighed måtte kræve for at opfylde enhver informationsrapportering, offentliggørelse og andre relaterede forpligtelser over for en regulator fra tid til anden, og skal samarbejde- samarbejde med alle sådanne tilsynsmyndigheder direkte eller gennem virksomheden, som krævet af virksomheden.

7.7. Du vil ikke overtræde vilkårene for brug og eventuelle gældende politikker for nogen søgemaskiner.

7.8. I tilfælde af at du overtræder nogen af ​​paragraf 7.1 til 7.8 (inklusive), kan virksomheden på enhver måde og til enhver tid: (i) opsige denne aftale øjeblikkeligt; og (ii) beholde enhver kommission, der ellers skal betales til dig i henhold til denne aftale, og vil ikke længere være forpligtet til at betale en sådan provision til dig.

8. VILKÅR

8.1. Aftalens gyldighedsperiode begynder ved din accept af denne aftales vilkår og betingelser som angivet ovenfor og vil fortsætte i kraft, indtil den opsiges i overensstemmelse med dens vilkår af en af ​​parterne.

8.2. Hver af parterne kan til enhver tid straks opsige denne aftale, med eller uden grund, ved at give den anden part skriftlig meddelelse om opsigelse (via e-mail).

8.3. I tilfælde af at du ikke logger ind på din konto i 60 på hinanden følgende dage, kan vi opsige denne aftale uden varsel til dig.

8.4. Efter opsigelse af denne aftale kan virksomheden tilbageholde den endelige betaling af enhver provision, der ellers skal betales til dig, i en rimelig tid for at sikre, at det korrekte kommissionsbeløb betales.

8.5. Ved opsigelse af denne aftale uanset årsag, vil du øjeblikkeligt ophøre med at bruge og fjerne fra dit(e) websted(er), alle tilbud og licenseret materiale og alle andre navne, mærker, symboler, ophavsrettigheder, logoer, designs eller andre proprietære betegnelser eller ejendomme, der ejes, udvikles, licenseres eller er skabt af virksomheden og/eller leveret af eller på vegne af virksomheden til dig i henhold til denne aftale eller i forbindelse med netværket. Efter opsigelsen af ​​denne aftale og virksomhedens betaling til dig af alle provisioner, der skal betales på et sådant opsigelsestidspunkt, er virksomheden ikke forpligtet til at foretage yderligere betalinger til dig.

8.6. Bestemmelserne i paragraf 6, 8, 10, 12, 14, 15 samt enhver anden bestemmelse i denne aftale, der påtænker opfyldelse eller overholdelse efter opsigelse eller udløb af denne aftale, vil overleve udløbet eller opsigelsen af ​​denne aftale og fortsætte fuldt ud kraft og virkning for den deri anførte periode, eller hvis der ikke er angivet nogen frist deri, på ubestemt tid.

9. ÆNDRING

9.1. Virksomheden kan til enhver tid efter eget skøn ændre enhver af vilkårene og betingelserne i denne aftale. Du accepterer, at offentliggørelse af en meddelelse om vilkårsændringer eller en ny aftale på virksomhedens hjemmeside anses for tilstrækkelig meddelelse, og sådanne ændringer træder i kraft fra datoen for offentliggørelsen.

9.2. Hvis en ændring er uacceptabel for dig, er din eneste mulighed at opsige denne aftale, og din fortsatte deltagelse i netværket efter offentliggørelsen af ​​en ændringsmeddelelse eller en ny aftale på virksomhedens hjemmeside vil udgøre en bindende accept fra dig af ændringen. På grund af ovenstående bør du ofte besøge virksomhedens hjemmeside og gennemgå vilkårene og betingelserne i denne aftale.

10. ANSVARSBEGRÆNSNING

10.1. Intet i denne klausul skal udelukke eller begrænse nogen af ​​parternes ansvar for død eller personskade som følge af en sådan parts grov uagtsomhed eller for bedrageri, svigagtig fejlinformation eller svigagtig urigtig fremstilling.

10.2. Virksomheden er ikke ansvarlig (i kontrakt, erstatningsansvar (herunder uagtsomhed) eller for brud på lovbestemt pligt eller på anden måde) for nogen: faktiske eller forventede indirekte, særlige eller følgeskader;
tab af mulighed eller tab af forventede besparelser;
tab af kontrakter, forretning, overskud eller indtægter;
tab af goodwill eller omdømme; eller
tab af data.

10.3. Virksomhedens samlede ansvar med hensyn til ethvert tab eller skade, som du har lidt, og som opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, uanset om det er kontraktmæssigt, erstatningsansvar (herunder uagtsomhed) eller brud på lovbestemt pligt eller på anden måde, skal ikke overstige Samlet kommission betalt eller skal betales til dig i henhold til denne aftale i løbet af de seks (6) måneder forud for de omstændigheder, der giver anledning til kravet.

10.4. Du anerkender og accepterer, at begrænsningerne i denne paragraf 10 er rimelige under omstændighederne, og at du har modtaget uafhængig juridisk rådgivning vedrørende samme.

11. FORHOLDET MELLEM PARTER

Du og virksomheden er uafhængige kontrahenter, og intet i denne aftale vil skabe et partnerskab, joint venture, agentur, franchise, salgsrepræsentant eller ansættelsesforhold mellem parterne.

12. ANSVARSFRASKRIVELSER

VIRKSOMHEDEN GIVER INGEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER REPRÆSENTATIONER MED HENSYN TIL NETVÆRKET (HERKLÆRER UDEN BEGRÆNSNING GARANTIER OM EGNETHED, SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE ELLER ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI OM EN UNDERFORSTÅET GARANTI. HANDELSBRUG). VIRKSOMHEDEN ER DERUDOVER INGEN ERKLÆRING OM, AT DRIFT AF TILBUDENE ELLER NETVÆRKET VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, OG IKKE ER ANSVARLIG FOR KONSEKVENSERNE AF NOGEN AFBRYDELSE ELLER FEJL.

13. REPRÆSENTATIONER OG GARANTIER

Du repræsenterer og garanterer hermed over for virksomheden, at:

du har accepteret vilkårene og betingelserne i denne aftale, som skaber juridiske, gyldige og bindende forpligtelser for dig, som kan håndhæves over for dig i overensstemmelse med deres vilkår;
alle de oplysninger, du har angivet i din ansøgning, er sande og nøjagtige;
din indgåelse og opfyldelse af dine forpligtelser i henhold til denne aftale vil ikke være i konflikt med eller overtræde bestemmelserne i nogen aftale, som du er part i, eller bryder gældende love;
du har, og vil have i hele denne aftales løbetid, alle godkendelser, tilladelser og licenser (som inkluderer, men ikke er begrænset til, godkendelser, tilladelser og licenser, der er nødvendige fra enhver relevant regulator), der kræves for at indgå denne aftale, deltage i netværket eller modtage betaling i henhold til denne aftale;
hvis du er en person snarere end en juridisk enhed, er du en voksen på mindst 18 år; og
du har evalueret lovene vedrørende dine aktiviteter og forpligtelser i henhold hertil, og du har selvstændigt konkluderet, at du kan indgå denne aftale og opfylde dine forpligtelser i henhold hertil uden at overtræde nogen gældende love. Du skal overholde gældende databeskyttelseslove, og i det omfang du indsamler og/eller deler personlige data (som dette udtryk er defineret under databeskyttelseslovene) med virksomheden, accepterer du hermed vilkårene for databehandling, der er vedhæftet hermed som bilag. A og inkorporeret heri som reference.

14. FORTROLIGHED

14.1. Virksomheden kan videregive fortrolige oplysninger til dig som følge af din deltagelse som udgiver i netværket.

14.2. Du må ikke videregive nogen fortrolige oplysninger til nogen anden person. Uanset ovenstående kan du videregive fortrolige oplysninger i det omfang: (i) det er påkrævet ved lov; eller (ii) oplysningerne er blevet offentligt tilgængelige uden din egen skyld.

14.3. Du må ikke udsende nogen offentlig meddelelse med hensyn til noget aspekt af denne aftale eller dit forhold til virksomheden uden forudgående skriftlig godkendelse fra virksomheden.

15. SKADESLØSHOLDELSE

15.1. Du accepterer hermed at skadesløs, forsvare og holde virksomheden, dets aktionærer, embedsmænd, direktører, ansatte, agenter, koncernvirksomheder, efterfølgere og overdragere (de skadesløsholdte parter) skadesløs fra og imod ethvert og alle krav og alle direkte, indirekte eller følgeskabende forpligtelser (herunder tab af fortjeneste, tab af forretning, udtømning af goodwill og lignende tab), omkostninger, retssager, skader og udgifter (herunder juridiske og andre professionelle honorarer og udgifter) tilkendt eller pådraget eller betalt af nogen af ​​de skadesløsholdte parter , som et resultat af eller i forbindelse med dit brud på dine forpligtelser, garantier og erklæringer indeholdt i denne aftale.

15.2. Bestemmelserne i denne paragraf 15 skal overleve opsigelse af denne aftale, uanset hvordan den måtte opstå.

16. HELE AFTALE

16.1. Bestemmelserne indeholdt i denne aftale og din ansøgning udgør hele aftalen mellem parterne med hensyn til emnet for denne aftale, og ingen erklæring eller tilskyndelse med hensyn til sådanne emner fra nogen part, som ikke er indeholdt i denne aftale, eller Ansøgningen er gyldig eller bindende mellem parterne.

16.2. Bestemmelserne i denne paragraf 15 skal overleve opsigelse af denne aftale, uanset hvordan den måtte opstå.

17. UAFHÆNGIG UNDERSØGELSE

Du anerkender, at du har læst denne aftale, har haft mulighed for at rådføre dig med dine egne juridiske rådgivere, hvis du ønsker det, og accepterer alle dens vilkår og betingelser. Du har uafhængigt vurderet ønskværdigheden af ​​at deltage i netværket og er ikke afhængig af nogen repræsentation, garanti eller erklæring ud over som angivet i denne aftale.

18. DIVERSE

18.1. denne aftale og ethvert forhold i forbindelse hermed skal være underlagt og fortolket i overensstemmelse med lovene i England. Englands domstole vil have eksklusiv jurisdiktion over enhver tvist, der opstår som følge af eller relateret til denne aftale og de transaktioner, der er påtænkt derved.

18.2. Uden at fravige virksomhedens rettigheder i henhold til denne aftale og/eller ved lov, kan virksomheden modregne ethvert beløb, som du skylder det i henhold til denne aftale og/eller ved lov, med ethvert beløb, som du er berettiget til at modtage fra virksomheden , uanset kilde.

18.3. Du må ikke overdrage denne aftale, ved lov eller på anden måde, uden virksomhedens udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke. Med forbehold af denne begrænsning vil denne aftale være bindende for, træde i kraft til fordel for og kan håndhæves over for parterne og deres respektive efterfølgere og overdragere. Du må ikke underkontraktere eller indgå nogen ordning, hvorved en anden person skal udføre nogen eller alle dine forpligtelser i henhold til denne aftale.

18.4. Virksomhedens undladelse af at håndhæve din strenge udførelse af nogen bestemmelse i denne aftale vil ikke udgøre et afkald på dets ret til efterfølgende at håndhæve en sådan bestemmelse eller nogen anden bestemmelse i denne aftale.

18.5. Virksomheden forbeholder sig ret til at overføre, overdrage, underlicensere eller pantsætte denne aftale, helt eller delvist, uden dit samtykke: (i) til et koncernselskab eller (ii) til enhver enhed i tilfælde af en fusion, salg af aktiver eller anden lignende virksomhedstransaktion, som virksomheden kan være involveret i. Virksomheden vil underrette dig om enhver sådan overførsel, overdragelse, underlicens eller pantsætning ved at offentliggøre den nye version af denne aftale på virksomhedens hjemmeside.

18.6. Enhver klausul, bestemmelse eller del af denne aftale, der specifikt er dømt ugyldig, ugyldig, ulovlig eller på anden måde ikke kan håndhæves af en kompetent domstol, vil blive ændret i det omfang, det kræves for at gøre det gyldigt, lovligt og håndhæves, eller slettet, hvis en sådan ændring ikke er mulig, og en sådan ændring eller sletning vil ikke påvirke håndhævelsen af ​​de andre bestemmelser heri.

18.7. I denne aftale, medmindre konteksten kræver andet, omfatter ord, der importerer ental, flertal og omvendt, og ord, der importerer det maskuline køn, omfatter femininum og intetkøn og omvendt.

18.8. Enhver sætning, der introduceres af termerne, herunder, inkluderer eller lignende udtryk, skal opfattes som illustrative og skal ikke begrænse betydningen af ​​ordene, der går forud for disse udtryk.

19. LOVVALG


Denne aftale vil blive styret, fortolket og håndhævet i overensstemmelse med lovene i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, uden hensyntagen til dets lovkonfliktregler.

BILAG A VILKÅR FOR DATABEHANDLING

Udgiver og virksomhed accepterer disse databeskyttelsesvilkår (DPA). Denne DPA indgås af udgiver og firma og supplerer aftalen.

1. Introduktion

1.1. Denne databeskyttelsesmyndighed afspejler partens aftale om behandling af personoplysninger i forbindelse med databeskyttelseslovene.1.2. Enhver tvetydighed i denne DPA skal løses for at give parterne mulighed for at overholde alle databeskyttelseslove.1.3. I tilfælde af og i det omfang databeskyttelseslovene pålægger parterne strengere forpligtelser end under denne databeskyttelsesmyndighed, har databeskyttelseslovene forrang

2. Definitioner og fortolkning

2.1. I denne DPA:

Den registrerede betyder en registreret, som persondata vedrører.
Personoplysninger betyder enhver persondata, der behandles af en part i henhold til aftalen i forbindelse med dennes levering eller brug (alt efter omstændighederne) af tjenesterne.
Sikkerhedshændelse betyder enhver hændelig eller ulovlig ødelæggelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger. For at undgå tvivl, evt Brud på persondatasikkerheden vil omfatte en sikkerhedshændelse.
Begreberne dataansvarlig, behandling og databehandler som brugt i dette har de betydninger, der er givet i GDPR.
Enhver henvisning til en retlig ramme, statut eller anden lovgivningsmæssig vedtagelse er en henvisning til den som ændret eller genindført fra tid til anden.

3. Anvendelse af denne DPA

3.1. Denne databeskyttelsesmyndighed gælder kun i det omfang alle følgende betingelser er opfyldt:

3.1.1. Virksomheden behandler Personoplysninger, der stilles til rådighed af Udgiveren i forbindelse med Aftalen.

3.2. Denne DPA vil kun gælde for de tjenester, som parterne har aftalt i Aftalen, som inkorporerer DPA som reference.

3.2.1. Databeskyttelseslovene gælder for behandling af personoplysninger.

4. Roller og begrænsninger for behandling

4.1 Uafhængige controllere. Hver part er en uafhængig dataansvarlig i henhold til databeskyttelseslovene;
vil individuelt bestemme formålene og midlerne til sin behandling af personoplysninger; og
vil overholde de forpligtelser, der gælder for det i henhold til databeskyttelseslovene med hensyn til behandling af personoplysninger.

4.2. Begrænsninger for behandling. Afsnit 4.1 (Uafhængige dataansvarlige) vil ikke påvirke nogen begrænsninger på nogen af ​​parternes rettigheder til at bruge eller på anden måde behandle personoplysninger i henhold til aftalen.

4.3. Deling af personlige data. Ved udførelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen kan en part give personoplysninger til den anden part. Hver part skal kun behandle personoplysninger til (i) de formål, der er angivet i aftalen eller som (ii) på anden måde skriftligt aftalt af parterne, forudsat at en sådan behandling nøje overholder (iii) databeskyttelseslove, (ii) relevant privatliv Krav og (iii) dets forpligtelser i henhold til denne aftale (de tilladte formål). Hver part må ikke dele nogen personoplysninger med den anden part (i) som indeholder følsomme data; eller (ii) der indeholder personlige data vedrørende børn under 16 år.

4.4. Lovlig begrundelse og gennemsigtighed. Hver part skal opretholde en offentligt tilgængelig privatlivspolitik på deres mobilapps og websteder, som er tilgængelig via et fremtrædende link, der opfylder kravene til oplysning om gennemsigtighed i databeskyttelseslovene. Hver part garanterer og erklærer, at den har givet de registrerede passende gennemsigtighed vedrørende dataindsamling og brug og alle påkrævede meddelelser og indhentet alle nødvendige samtykker eller tilladelser. Det præciseres hermed, at Publisher er den første dataansvarlige for personoplysninger. Hvor udgiveren er afhængig af samtykke som sit juridiske grundlag for at behandle personoplysninger, skal det sikre, at det opnår en korrekt bekræftende samtykkehandling fra registrerede i overensstemmelse med databeskyttelsesloven, for at den selv og den anden part kan behandle sådanne personoplysninger som fastsat. herude. Ovenstående fraviger ikke virksomhedens ansvar i henhold til databeskyttelseslovene (såsom kravet om at give oplysninger til den registrerede i forbindelse med behandling af personoplysninger). Begge parter vil samarbejde i god tro for at identificere kravene til videregivelse af oplysninger, og hver part tillader hermed den anden part at identificere den i den anden parts privatlivspolitik og at give et link til den anden parts privatlivspolitik i sin privatlivspolitik.

4.5. Datasubjektets rettigheder. Det er aftalt, at hvor en af ​​parterne modtager en anmodning fra en registreret med hensyn til personoplysninger, der kontrolleres af en sådan part, så er denne part ansvarlig for at udføre anmodningen i overensstemmelse med databeskyttelseslovene.

5. Persondataoverførsler

5.1. Overførsler af personoplysninger ud af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Hver af parterne kan overføre personoplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvis de overholder bestemmelserne om overførsel af personoplysninger til tredjelande i databeskyttelseslovene (såsom gennem brugsmodelklausulerne eller overførsel af personoplysninger til jurisdiktioner, som måtte blive godkendt som at have tilstrækkelig juridisk beskyttelse af data fra Europa-Kommissionen.

6. Beskyttelse af personlige data.

Parterne vil give et beskyttelsesniveau for personoplysninger, der mindst svarer til det, der kræves i henhold til databeskyttelseslovene. Begge parter skal implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysningerne. I tilfælde af at en part udsættes for en bekræftet sikkerhedshændelse, skal hver part underrette den anden part uden unødig forsinkelse, og parterne skal samarbejde i god tro for at blive enige og træffe de foranstaltninger, som måtte være nødvendige for at afbøde eller afhjælpe virkningerne af sikkerhedshændelsen .