Podmínky affiliate partnera

Tato smlouva (dále jen „smlouva“) obsahuje úplné smluvní podmínky mezi

Payday Ventures Limited, 86-90 Paul Street, Londýn, EC2A 4NE

a ty (ty a tvoje),

týkající se: (i) vaší žádosti o účast jako přidružená společnost v programu přidružené sítě Společnosti (síť); a (ii) vaši účast v síti a poskytování marketingových služeb v souvislosti s Nabídkami. Společnost spravuje síť, která umožňuje inzerentům inzerovat své nabídky prostřednictvím sítě vydavatelům, kteří takové nabídky propagují potenciálním koncovým uživatelům. Společnost obdrží platbu provize za každou akci provedenou koncovým uživatelem, který je v souladu s podmínkami této smlouvy odkázán na inzerenta vydavatelem. Marketingem pole Přečetl jsem si a souhlasím s podmínkami (nebo podobným zněním) souhlasíte s podmínkami této smlouvy.

1. DEFINICE A VÝKLAD

1.1. V této smlouvě (kromě případů, kdy kontext vyžaduje jinak) slova a výrazy s velkým písmenem mají význam uvedený níže:

Akce znamená instalace, kliknutí, prodeje, zobrazení, stahování, registrace, předplatné atd., jak je definováno v příslušné Nabídce Inzerenta, za předpokladu, že Akce byla provedena skutečným lidským Koncovým uživatelem (který není vygenerován počítačem) v běžném průběhu používání jakéhokoli zařízení.

Inzerent znamená osobu nebo subjekt, který inzeruje své Nabídky prostřednictvím Sítě a obdrží provizi za akci Koncového uživatele;

platné zákony znamená všechny platné zákony, směrnice, nařízení, pravidla, povinné kodexy praxe a/nebo chování, rozsudky, soudní příkazy, nařízení a vyhlášky uložené zákonem nebo jakýmkoli příslušným vládním nebo regulačním úřadem nebo agenturou;

editaci videa má význam uvedený v článku 2.1;

Provize má význam uvedený v článku 5.1;

Důvěrná informace znamená veškeré informace v jakékoli formě (včetně, bez omezení, písemné, ústní, vizuální a elektronické), které byly nebo mohou být zveřejněny před a/nebo po datu této smlouvy Společností;

Zákony o ochraně dat znamená jakékoli a/nebo všechny platné domácí a zahraniční zákony, pravidla, směrnice a předpisy na jakékoli místní, provinční, státní nebo odložené nebo národní úrovni týkající se ochrany osobních údajů, zabezpečení údajů a/nebo ochrany osobních údajů, včetně údajů Směrnice o ochraně 95/46/ES a směrnice o soukromí a elektronických komunikacích 2002/58/ES (a příslušné místní prováděcí zákony) týkající se zpracování osobních údajů a ochrany soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) , včetně jejich změn či nahrazení, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu takové údaje (GDPR);

Koncový uživatel znamená jakéhokoli koncového uživatele, který není stávajícím klientem Inzerenta a který dokončí Akci v souladu s podmínkami článku 4.1;

Podvodné jednání znamená jakoukoli vaši akci za účelem vytvoření akce pomocí robotů, rámců, prvků iframe, skriptů nebo jakýchkoli jiných prostředků za účelem vytvoření nelegitimní provize;

Skupinová společnost znamená jakýkoli subjekt přímo nebo nepřímo ovládající, ovládaný nebo pod společnou kontrolou se Společností. Pro účely této definice kontrola (včetně, s korelačním významem, výrazů ovládající, ovládaná a pod společnou kontrolou s) znamená pravomoc řídit nebo řídit záležitosti dotyčného subjektu, ať už vlastnictvím cenných papírů s hlasovacím právem, smlouva nebo jinak;

Práva k duševnímu vlastnictví znamenají všechna nehmotná zákonná práva, tituly a zájmy doložené nebo ztělesněné nebo spojené nebo související s následujícím: (i) všechny vynálezy (patentovatelné nebo nepatentovatelné a bez ohledu na to, zda jsou redukovány na praxi), všechna jejich vylepšení, patenty a patentové přihlášky a jakékoli rozdělení, pokračování, pokračování zčásti, prodloužení, opětovné vydání, obnovení nebo přezkoumání patentu, který je z něj vydán (včetně jakýchkoli zahraničních protějšků), (ii) jakákoli autorská díla, díla podléhající autorským právům (včetně morálních práv); (iii) počítačový software, včetně veškerých softwarových implementací algoritmů, modelů, metodologií, uměleckých děl a návrhů, ať už ve zdrojovém kódu nebo objektovém kódu, (iv) databáze a kompilace, včetně všech dat a sbírek dat, ať už strojových čitelné nebo jinak, (v) vzory a jakékoli jejich aplikace a registrace, (vi) všechna obchodní tajemství, důvěrné informace a obchodní informace, (vii) ochranné známky, servisní značky, obchodní názvy, certifikační značky, kolektivní značky, loga, názvy značek, obchodní názvy, názvy domén, názvy společností, obchodní styly a obchodní oblečení, oblečení a další označení zdroje nebo původu a všechny a jejich aplikace a registrace, (viii) veškerá dokumentace, včetně uživatelských příruček a školicích materiálů týkajících se kterékoli z výše uvedené a popisy, vývojové diagramy a další pracovní produkty používané k návrhu, plánování, organizaci a vývoji kteréhokoli z výše uvedeného a (ix) všechna další vlastnická práva, průmyslová práva a jakákoli jiná podobná práva;

Licencované materiály má význam uvedený v článku 6.1;

Vydavatel znamená osobu nebo subjekt, který propaguje Nabídky v Síti vydavatelů;
Webová stránka/(S) vydavatele znamená jakoukoli webovou stránku (včetně jakékoli verze takové webové stránky pro konkrétní zařízení) nebo aplikaci vlastněnou a/nebo provozovanou vámi nebo vaším jménem a kterou nám identifikujete, a jakékoli další marketingové metody, mimo jiné včetně e-mailů a SMS, které Společnost schválí k použití v Síti;

Nabídky má význam uvedený v článku 3.1;

Regulátor znamená jakékoli vládní, regulační a správní úřady, agentury, komise, rady, orgány a úředníky nebo jiné regulační orgány nebo agentury, které mají jurisdikci (nebo jsou odpovědné za regulaci nebo se podílejí na regulaci) Společnosti nebo Společností skupiny čas od času.

3. PŘIHLÁŠKA A REGISTRACE VYDAVATELE

2.1. Chcete-li se stát vydavatelem v rámci sítě, budete muset vyplnit a odeslat přihlášku (k níž lze přistupovat zde: https://www.leadstackmedia.com/signup/) (přihláška). Společnost si od vás může vyžádat další informace, aby mohla vyhodnotit vaši žádost. Společnost může na základě vlastního uvážení zamítnout vaši žádost o připojení k síti kdykoli a z jakéhokoli důvodu.

2.2. Aniž by byla omezena obecnost výše uvedeného, ​​společnost může odmítnout nebo ukončit vaši žádost, pokud se společnost domnívá:

Webové stránky vydavatele zahrnují jakýkoli obsah: (a) který je společností považován za nebo který obsahuje nezákonný, škodlivý, výhružný, pomlouvačný, obscénní, obtěžující nebo rasově, etnicky či jinak nevhodný, což může pouze jako příklad znamenat že obsahuje: (i) sexuálně explicitní, pornografický nebo obscénní obsah (ať už v textu nebo grafice); (ii) řeči nebo obrázky, které jsou urážlivé, rouhavé, nenávistné, výhružné, škodlivé, pomlouvačné, urážlivé, obtěžující nebo diskriminační (ať už na základě rasy, etnického původu, vyznání, náboženství, pohlaví, sexuální orientace, tělesného postižení nebo jinak); (iii) názorné násilí; vi) politicky citlivé nebo kontroverzní otázky; nebo (v) jakékoli nezákonné chování nebo jednání, (b) které je navrženo tak, aby oslovilo osoby mladší 18 let nebo mladší než minimální zákonný věk v příslušných jurisdikcích, (c) jde o škodlivý, škodlivý nebo rušivý software včetně jakéhokoli spywaru , adware, trojské koně, viry, červy, špionážní roboty, keyloggery nebo jakákoli jiná forma malwaru, nebo (d) který porušuje soukromí nebo práva duševního vlastnictví jakékoli třetí strany, (e) který využívá známé osobnosti a/nebo klíčové názory vůdci a/nebo jméno, označení, obrázek nebo hlas jakýchkoli celebrit jakýmkoli způsobem, který narušuje jejich soukromí a/nebo porušuje jakýkoli platný zákon, mimo jiné, na stránkách před vstupními stránkami nebo weby; nebo můžete porušovat jakékoli Platné zákony.

2.3. Společnost si vyhrazuje právo zkontrolovat vaši přihlášku a vyžádat si od vás jakoukoli relevantní dokumentaci při hodnocení přihlášky z jakéhokoli důvodu, včetně (mimo jiné) ověření vaší identity, osobní historie, registračních údajů (jako je název a adresa společnosti), vašeho finanční transakce a finanční situace.2.4. Pokud Společnost na základě vlastního uvážení rozhodne, že jakýmkoli způsobem a kdykoli po dobu trvání této smlouvy porušujete odstavec 2.2, může: (i) okamžitě ukončit tuto smlouvu; a (ii) zadržet jakoukoli provizi, která by vám měla být jinak vyplacena na základě této smlouvy, a nebude nadále povinna vám takovou provizi vyplatit.2.5. Pokud budete přijati do sítě, za provizi souhlasíte s tím, že budete společnosti poskytovat marketingové služby v souvislosti s Nabídkami. Takové služby musíte vždy poskytovat v souladu s podmínkami této smlouvy.

3. VYTVOŘENÍ NABÍDEK

3.1. Po vašem přijetí do Sítě vám Společnost umožní přístup k bannerovým reklamám, tlačítkovým odkazům, textovým odkazům a dalšímu obsahu, jak určí Inzerent, který bude spojen s Inzerentem v systému Společnosti, přičemž všechny budou konkrétně souviset a odkazovat Inzerentovi (dále společně jen Nabídky). Takové nabídky můžete zobrazovat na svých webových stránkách vydavatele za předpokladu, že: (i) tak učiníte pouze v souladu s podmínkami této smlouvy; a (ii) mít zákonné právo používat webové stránky vydavatele ve vztahu k síti.

3.2. Nabídky nesmíte propagovat žádným způsobem, který není pravdivý, zavádějící nebo není v souladu s platnými zákony.

3.3. Nabídku nesmíte upravovat, pokud k tomu neobdržíte od Inzerenta předchozí písemný souhlas. Pokud společnost zjistí, že vaše používání jakýchkoli nabídek není v souladu s podmínkami této smlouvy, může přijmout opatření, aby takové nabídky byly neúčinné.

3.4. Pokud společnost požaduje jakoukoli změnu vašeho používání a umístění Nabídek a/nebo licencovaných materiálů nebo přestane používat Nabídky a/nebo licencované materiály, musíte této žádosti neprodleně vyhovět.

3.5. Okamžitě splníte všechny pokyny společnosti, které vám mohou být čas od času oznámeny, týkající se použití a umístění Nabídek, licencovaných materiálů a obecně vašeho marketingového úsilí.

3.6. Pokud jakýmkoli způsobem a kdykoli porušíte kterékoli z ustanovení tohoto článku 3, společnost může: (i) okamžitě ukončit tuto smlouvu; a (ii) ponechat si jakoukoli provizi, která by vám měla být jinak vyplacena podle této smlouvy, a již nebude povinna vám takovou provizi vyplácet.

4. KONCOVÝ UŽIVATELÉ A AKCE

4.1. potenciální Koncový uživatel se stane Koncovým uživatelem, jakmile provede Akci a: (i) je neprodleně ověřen a schválen Inzerentem; a (ii) splňuje jakákoli další kvalifikační kritéria, která může Inzerent čas od času uplatnit na území podle svého uvážení.

4.2. Vy ani žádný z vašich příbuzných (nebo pokud je osoba uzavírající tuto smlouvu právnickou osobou, ani ředitelé, vedoucí pracovníci ani zaměstnanci takové společnosti nebo příbuzní takových osob) nejste oprávněni se registrovat/podepisovat/ukládat do sítě a Nabídky. Pokud se o to vy nebo kterýkoli z vašich příbuzných pokusíte, společnost může ukončit tuto smlouvu a ponechat si všechny provize, které by vám jinak měly být vyplaceny. Pro účely tohoto článku se pojmem příbuzný rozumí kterýkoli z následujících: manžel, partner, rodič, dítě nebo sourozenec.

4.3. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že výpočet počtu akcí provedený společností bude jediným a směrodatným měřítkem a nelze jej přezkoumat ani se proti němu odvolat. Společnost vám oznámí počet Koncového uživatele a výši Provize prostřednictvím systému řízení back-office Společnosti. Přístup k takovému systému správy vám bude udělen po schválení vaší Žádosti.

4.4. Aby bylo zajištěno přesné sledování, hlášení a načítání provizí, odpovídáte za to, že nabídky propagované na vašich webových stránkách vydavatelů a že budou po dobu platnosti této smlouvy správně naformátovány.

5. KOMISE

5.1. Sazba provize, která vám má být vyplacena podle této smlouvy, bude založena na nabídkách, které propagujete, a bude vám poskytnuta prostřednictvím odkazu Můj účet, ke kterému máte přístup prostřednictvím systému řízení back-office společnosti (provize). Komise může být změněna v souladu s podmínkami této dohody. Vaše pokračující inzerování nabídek a licencovaných materiálů bude představovat váš souhlas s Komisí a jakékoli změny provedené společností.

5.2. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že na jiné vydavatele, kteří jsou již Společností vypláceni v souladu s alternativním platebním schématem nebo v jiných konkrétních případech, které společnost čas od času určí na základě vlastního uvážení, může platit jiné platební schéma.

5.3. S ohledem na vaše poskytování marketingových služeb v souladu s podmínkami této smlouvy vám společnost bude vyplácet provizi měsíčně, přibližně do 10 dnů po skončení každého kalendářního měsíce, pokud se strany v dohodě nedohodnou jinak. e-mailem. Platby provize budou provedeny přímo vám podle preferované platební metody a na účet, který jste uvedli v rámci procesu žádosti (určený účet). Je vaší odpovědností zajistit, aby vámi poskytnuté údaje byly přesné a úplné, a společnost nebude mít žádnou povinnost ověřovat přesnost a úplnost takových údajů. V případě, že společnosti poskytnete nesprávné nebo neúplné údaje nebo jste své údaje neaktualizovali a v důsledku toho bude vaše provize vyplacena na nesprávný určený účet, společnost přestane být vůči vám odpovědná za jakoukoli takovou provizi. Aniž bychom se odchýlili od výše uvedeného, ​​pokud společnost nebude schopna převést provizi na vás, společnost si vyhrazuje právo odečíst z provize přiměřenou částku, která odráží požadované vyšetřování a dodatečnou práci, mimo jiné včetně administrativní zátěže způsobené tím, že uvedl nesprávné nebo neúplné údaje. Pokud by vám společnost nebyla schopna převést jakoukoli provizi v důsledku jakýchkoli neúplných nebo nesprávných údajů o vašem určeném účtu nebo z jakéhokoli jiného důvodu, který společnost nemůže ovlivnit, vyhrazuje si právo odepřít jakoukoli takovou provizi a bude již nebudou povinni platit takovou provizi.

5.4. Společnost si vyhrazuje právo požadovat, abyste jí poskytli písemnou dokumentaci ověřující všechny vaše příjemce a váš Určený účet, a to kdykoli, a to i při registraci a při jakékoli změně vašeho Určeného účtu. Společnost není povinna provádět žádné platby, dokud nebude ověření dokončeno k její spokojenosti. Pokud se společnost na základě vlastního uvážení domnívá, že jste jí takové ověření neposkytli, společnost si vyhrazuje právo tuto smlouvu okamžitě ukončit a do té doby nebudete mít nárok na žádnou provizi, která by vám narostla ve prospěch nebo poté.

5.5. Společnost si vyhrazuje právo podniknout kroky proti vám, pokud vy nebo jakákoli vámi použitá nabídka vykazuje vzorce manipulace a/nebo zneužití sítě jakýmkoli způsobem. Pokud společnost zjistí, že k takovému jednání dochází, může zadržet a ponechat si jakékoli platby provize, které by vám jinak byly splatné podle této smlouvy, a ukončit tuto smlouvu s okamžitou platností.

5.6. Společnost si tímto vyhrazuje právo změnit provizní schéma, podle kterého jste, byli nebo budete placeni.

5.7. Společnost je oprávněna započíst z částky Provize, která vám má být vyplacena, veškeré související náklady související s převodem takové Provize.

5.8. Pokud je provize, která vám má být vyplacena v kterémkoli kalendářním měsíci, nižší než 500 USD (minimální částka), společnost nebude povinna vám platbu provést a může platbu této částky odložit a spojit ji s platbou za následující měsíce do doby, než bude celková Provize rovna nebo vyšší než Minimální částka.

5.9. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli přezkoumat vaši činnost podle této smlouvy z hlediska možného podvodného jednání, ať už je takové podvodné jednání na vaší straně nebo na straně koncového uživatele. Doba kontroly nepřesáhne 90 dní. Během tohoto kontrolního období bude mít Společnost právo zadržet jakoukoli provizi, která by vám byla jinak splatná. Jakýkoli výskyt podvodného jednání z vaší strany (nebo ze strany koncového uživatele) představuje porušení této smlouvy a společnost si vyhrazuje právo tuto smlouvu okamžitě ukončit a ponechat si veškerou provizi, která by vám byla jinak splatná, a již nebude povinna platit takovou provizi vám. Společnost si také vyhrazuje právo započítat si od budoucích provizí, které vám mají být vyplaceny, jakékoli částky, které jste již obdrželi a které lze prokázat, že byly vytvořeny podvodnou akcí.

5.10. Váš účet je pouze pro váš prospěch. Nesmíte dovolit žádné třetí straně, aby používala váš účet, heslo nebo identitu k přístupu nebo používání Sítě a nesete plnou odpovědnost za jakékoli aktivity provedené na vašem účtu třetí stranou. Uživatelské jméno ani heslo svého účtu neprozradíte žádné osobě a učiníte veškerá opatření, abyste zajistili, že tyto údaje nebudou prozrazeny žádné osobě. Pokud máte podezření, že je váš účet zneužit třetí stranou a/nebo jakákoli třetí strana má přístup k uživatelskému jménu nebo heslu vašeho účtu, musíte o tom neprodleně informovat Společnost. Aby se předešlo pochybnostem, společnost nenese odpovědnost za žádné aktivity provedené na vašem účtu třetí stranou ani za jakékoli škody, které z toho mohou vzniknout.

5.11. Společnost si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení okamžitě ukončit jakékoli nebo veškeré marketingové úsilí v určitých jurisdikcích a vy musíte okamžitě ukončit marketing osobám v těchto jurisdikcích. Společnost nebude povinna vám vyplatit žádnou provizi, která by vám jinak byla splatná podle této smlouvy s ohledem na takové jurisdikce.

5.12. Aniž by se odchýlila od odstavce 5.11, společnost si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení okamžitě přestat vyplácet vám provizi s ohledem na akce koncových uživatelů, které jste vygenerovali z konkrétní jurisdikce, a okamžitě přestanete propagovat osoby v takové jurisdikci.

6. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

6.1. Je vám udělena nepřenosná, nevýhradní, odvolatelná licence k umístění Nabídek na Webové stránky vydavatele po dobu platnosti Smlouvy a výhradně v souvislosti s Nabídkami k používání určitého obsahu a materiálu obsaženého v Nabídkách (společně , licencované materiály), výhradně za účelem generování potenciálních koncových uživatelů.

6.2. Licencované materiály nejste oprávněni jakýmkoli způsobem měnit, upravovat nebo měnit.

6.3. Žádné licencované materiály nesmíte používat k žádnému jinému účelu, než je generování potenciálu koncovými uživateli.

6.4. Společnost nebo Inzerent si vyhrazují všechna svá práva duševního vlastnictví k licencovaným materiálům. Společnost nebo Inzerent mohou kdykoli zrušit vaši licenci k používání licencovaných materiálů písemným oznámením, které vám bude zasláno, načež okamžitě zničíte nebo doručíte společnosti nebo Inzerentovi všechny takové materiály, které máte ve svém držení. Berete na vědomí, že s výjimkou licence, která vám může být udělena v souvislosti s touto dohodou, jste nezískali a nezískáte žádné právo, podíl nebo nárok na licencované materiály z důvodu této smlouvy nebo vašich činností zde uvedených. Výše uvedená licence skončí ukončením této smlouvy.

7. POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE VAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK A MARKETINGOVÝCH MATERIÁLŮ

7.1. Budete výhradně odpovědní za technický provoz svých webových stránek vydavatele a přesnost a vhodnost materiálů zveřejněných na vašich webových stránkách vydavatele.

7.2. Kromě použití Nabídek souhlasíte s tím, že žádná z vašich webových stránek vydavatele nebude obsahovat žádný obsah webových stránek žádné ze společností skupiny ani žádné materiály, které jsou majetkem společnosti nebo společností její skupiny, s výjimkou předchozí písemné povolení. Zejména není povoleno registrovat název domény, který zahrnuje, zahrnuje nebo sestává z ochranných známek společností, společností skupiny nebo jejích přidružených společností, nebo jakýkoli název domény, který je matoucím nebo věcně podobným ochranným známkám.

7.3. Nebudete používat žádné nevyžádané nebo spamové zprávy k propagaci Nabídek, licencovaných materiálů nebo jakýchkoli webových stránek vlastněných nebo provozovaných některou ze společností skupiny.

7.4. Pokud Společnost obdrží stížnost, že jste se zapojili do jakýchkoli praktik, které jsou v rozporu s platnými zákony, včetně, bez omezení, zasílání spamových zpráv nebo nevyžádaných zpráv (zakázané praktiky), souhlasíte s tím, že může poskytnout straně, která stížnost veškeré údaje potřebné k tomu, aby vás stěžující strana mohla přímo kontaktovat za účelem vyřešení stížnosti. Údaje, které může společnost poskytnout straně podávající stížnost, mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu a telefonní číslo. Tímto zaručujete a zavazujete se, že okamžitě přestanete používat zakázané postupy a vynaložíte veškeré úsilí k vyřešení stížnosti. Kromě toho si Společnost vyhrazuje všechna svá práva v této záležitosti, včetně, bez omezení, práva okamžitě ukončit tuto Smlouvu a vaši účast v Síti a započítat nebo vám účtovat veškeré nároky, škody, výdaje, náklady nebo pokuty, které vznikly nebo utrpěné společností nebo kteroukoli společností skupiny v souvislosti s touto záležitostí. Nic, co je zde uvedeno nebo vynecháno, žádným způsobem nepoškodí žádná taková práva.

7.5. Zavazujete se okamžitě dodržovat všechny pokyny a pokyny poskytnuté Společností nebo Inzerentem v souvislosti s vašimi aktivitami v oblasti marketingu a propagace Nabídek, včetně, bez omezení, jakýchkoli pokynů obdržených od Společnosti nebo Inzerenta, které vás požadují zveřejnit na Webech vydavatele. informace o nových funkcích a akcích v Nabídkách. Pokud porušíte výše uvedené, může Společnost okamžitě ukončit tuto Smlouvu a vaši účast v Síti a/nebo odepřít jakoukoli provizi, kterou vám jinak dluží, a již nebude povinna vám takovou provizi vyplatit.

7.6. Společnosti poskytnete takové informace (a budete spolupracovat při všech žádostech a vyšetřováních), které může společnost přiměřeně požadovat, aby splnila jakékoli povinnosti týkající se oznamování informací, zveřejňování a další související povinnosti vůči jakémukoli Regulátoru čas od času, a budete spolupracovat pracovat se všemi takovými regulátory přímo nebo prostřednictvím Společnosti, jak to Společnost vyžaduje.

7.7. Nebudete porušovat podmínky použití a žádné platné zásady jakýchkoli vyhledávačů.

7.8. V případě, že porušíte kterýkoli z odstavců 7.1 až 7.8 (včetně), jakýmkoli způsobem a kdykoli Společnost může: (i) okamžitě ukončit tuto smlouvu; a (ii) ponechat si jakoukoli provizi, která by vám měla být jinak vyplacena podle této smlouvy, a již nebude povinna vám takovou provizi vyplácet.

8. DOBA

8.1. Doba platnosti této smlouvy začíná vaším přijetím podmínek této smlouvy, jak je uvedeno výše, a zůstane v platnosti, dokud nebude vypovězena kteroukoli stranou v souladu s jejími podmínkami.

8.2. Kterákoli strana může kdykoli okamžitě ukončit tuto smlouvu, s uvedením důvodu nebo bez něj, zasláním písemného oznámení o ukončení (prostřednictvím e-mailu) druhé straně.

8.3. V případě, že se nepřihlásíte ke svému účtu po dobu 60 po sobě jdoucích dnů, můžeme tuto smlouvu ukončit bez upozornění.

8.4. Po ukončení této smlouvy může společnost po přiměřenou dobu zadržet konečnou platbu jakékoli provize, která by vám byla jinak splatná, aby se zajistilo, že bude vyplacena správná částka provize.

8.5. Po ukončení této smlouvy z jakéhokoli důvodu okamžitě přestanete používat a odstraníte ze svých webových stránek všechny nabídky a licencované materiály a jakékoli další názvy, značky, symboly, autorská práva, loga, vzory nebo jiná vlastnická označení. nebo vlastnosti vlastněné, vyvinuté, licencované nebo vytvořené Společností a/nebo poskytnuté společností nebo jejím jménem na základě této smlouvy nebo v souvislosti se sítí. Po ukončení této smlouvy a po vyplacení všech provizí splatných v tomto okamžiku ukončení vám Společnost nebude mít žádnou povinnost vyplácet vám žádné další platby.

8.6. Ustanovení článků 6, 8, 10, 12, 14, 15, jakož i jakékoli další ustanovení této smlouvy, které předpokládá plnění nebo dodržování po ukončení nebo vypršení platnosti této smlouvy, přetrvají i po vypršení nebo ukončení této smlouvy a budou pokračovat v plném rozsahu platnost a účinnost po dobu v něm uvedenou, nebo není-li v ní žádná lhůta stanovena, neomezeně dlouho.

9. MODIFIKACE

9.1. Společnost může kdykoli podle vlastního uvážení upravit kteroukoli z podmínek obsažených v této smlouvě. Souhlasíte s tím, že zveřejnění oznámení o změně podmínek nebo nové smlouvy na webových stránkách Společnosti je považováno za dostatečné upozornění a takové úpravy nabývají účinnosti dnem zveřejnění.

9.2. Pokud je pro vás jakákoliv úprava nepřijatelná, je vaším jediným prostředkem ukončení této smlouvy a vaše pokračující účast v síti po zveřejnění oznámení o změně nebo nové dohodě na webových stránkách společnosti bude představovat závazný souhlas se změnou. Vzhledem k výše uvedenému byste měli často navštěvovat webové stránky společnosti a prohlížet si podmínky této smlouvy.

10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

10.1. Nic v tomto článku nevylučuje ani neomezuje odpovědnost žádné ze stran za smrt nebo zranění osob v důsledku hrubé nedbalosti takové strany nebo za podvod, podvodné zkreslení nebo podvodné zkreslení.

10.2. Společnost nenese odpovědnost (ve smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti) nebo za porušení zákonné povinnosti či jakýmkoli jiným způsobem) za jakoukoli: skutečnou nebo očekávanou nepřímou, zvláštní nebo následnou ztrátu nebo škodu;
ztráta příležitosti nebo ztráta předpokládaných úspor;
ztráta smluv, obchodu, zisků nebo výnosů;
ztráta dobrého jména nebo pověsti; nebo
ztrátě dat.

10.3. Celková odpovědnost společnosti ve vztahu k jakékoli ztrátě nebo škodě, kterou utrpíte a která vyplývá z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, ať už se jedná o smlouvu, delikt (včetně nedbalosti) nebo porušení zákonné povinnosti či jakýmkoli jiným způsobem, nepřesáhne celková provize vyplacená nebo splatná vám podle této smlouvy během šesti (6) měsíců předcházejících okolnostem, které vedly ke vzniku nároku.

10.4. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že omezení obsažená v tomto odstavci 10 jsou za daných okolností přiměřená a že jste v této věci využili nezávislé právní poradenství.

11. VZTAH STRAN

Vy a společnost jste nezávislí dodavatelé a nic v této smlouvě nevytvoří mezi stranami žádné partnerství, společný podnik, zastoupení, franšízu, obchodní zástupce nebo zaměstnanecký vztah.

12. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PROHLÁŠENÍ S OHLEDEM NA SÍŤ (VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ZÁRUK VHODNOSTI, PRODEJNOSTI, NEPORUŠENÍ NEBO JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, VZNIKAJÍCÍCH ZÁRUK VZNIKAJÍCÍCH Z USADE, VZNIKAJÍCÍCH ODPOVĚDNÝCH ZÁRUK). NAVÍC SPOLEČNOST NEPROHLÁŠÍ, ŽE PROVOZ NABÍDEK NEBO SÍTĚ BUDE NEPŘERUŠENÝ NEBO BEZCHYBNÝ A NENESE ODPOVĚDNOST ZA NÁSLEDKY JAKÝCHKOLI PŘERUŠENÍ NEBO CHYB.

13. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY

Tímto prohlašujete a zaručujete společnosti, že:

přijali jste podmínky této smlouvy, která pro vás vytváří právní, platné a závazné závazky, které jsou vůči vám vymahatelné v souladu s jejich podmínkami;
všechny údaje, které jste uvedli ve své žádosti, jsou pravdivé a přesné;
vaše uzavření a plnění vašich závazků podle této smlouvy nebude v rozporu s ustanoveními jakékoli smlouvy, jejíž jste stranou, ani nebude porušovat ustanovení příslušných zákonů;
máte a budete mít po celou dobu platnosti této smlouvy všechna schválení, povolení a licence (což zahrnuje, ale není omezeno na všechna schválení, povolení a licence nezbytné od jakéhokoli příslušného regulátora), které jsou nutné k uzavření této smlouvy, účasti v síti nebo přijímat platby podle této smlouvy;
pokud jste fyzická osoba, nikoli právnická osoba, jste zletilá osoba starší 18 let; a
vyhodnotili jste zákony týkající se vašich činností a závazků podle této smlouvy a nezávisle jste došli k závěru, že můžete uzavřít tuto smlouvu a plnit své povinnosti podle této smlouvy, aniž byste porušili jakékoli platné zákony. Budete dodržovat platné zákony o ochraně údajů a v rozsahu, v jakém shromažďujete a/nebo sdílíte jakékoli osobní údaje (jak je tento pojem definován v zákonech o ochraně údajů) se společností, tímto souhlasíte s podmínkami zpracování údajů, které jsou připojeny jako příloha A a jsou zde zahrnuty odkazem.

14. DŮVĚRNOST

14.1. Společnost vám může sdělit důvěrné informace v důsledku vaší účasti jako vydavatele v síti.

14.2. Žádné důvěrné informace nesmíte sdělit žádné jiné osobě. Bez ohledu na výše uvedené můžete sdělit Důvěrné informace v rozsahu: (i) vyžadovaném zákonem; nebo (ii) informace se stala veřejnou doménou bez vaší vlastní viny.

14.3. Bez předchozího písemného souhlasu Společnosti neučiníte žádné veřejné oznámení týkající se jakéhokoli aspektu této Smlouvy nebo vašeho vztahu se Společností.

15. ODŠKODNĚNÍ

15.1. Tímto souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit společnost, její akcionáře, vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, zástupce, společnosti skupiny, nástupce a nabyvatele (odškodňované strany) před a proti všem nárokům a všem přímým, nepřímým nebo následným závazky (včetně ušlého zisku, ztráty podnikání, vyčerpání goodwillu a podobných ztrát), náklady, řízení, škody a výdaje (včetně právních a jiných odborných poplatků a výdajů) přiznané vůči kterékoli z Odškodňovaných stran, vzniklé či placené kteroukoli z Odškodňovaných stran , v důsledku nebo v souvislosti s vaším porušením vašich povinností, záruk a prohlášení obsažených v této smlouvě.

15.2. Ustanovení tohoto článku 15 zůstanou v platnosti i po ukončení této smlouvy, ať nastane jakkoli.

16. CELÁ SMLOUVA

16.1. Ustanovení obsažená v této smlouvě a ve vaší přihlášce představují úplnou dohodu mezi stranami s ohledem na předmět této smlouvy a žádné prohlášení nebo pobídky s ohledem na takový předmět ze strany kterékoli strany, které nejsou obsaženy v této smlouvě, nebo Přihláška je mezi stranami platná nebo závazná.

16.2. Ustanovení tohoto článku 15 zůstanou v platnosti i po ukončení této smlouvy, ať nastane jakkoli.

17. NEZÁVISLÉ ŠETŘENÍ

Potvrzujete, že jste si tuto Smlouvu přečetli, měli jste příležitost poradit se se svými právními poradci, pokud jste si to přáli, a souhlasíte se všemi jejími podmínkami. Nezávisle jste vyhodnotili vhodnost účasti v síti a nespoléháte na žádné jiné prohlášení, záruku nebo prohlášení, než jak je uvedeno v této smlouvě.

18. RŮZNÉ

18.1. tato smlouva a jakékoli záležitosti s ní související se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Anglie. Anglické soudy budou mít výhradní jurisdikci nad jakýmkoli sporem vyplývajícím nebo souvisejícím s touto smlouvou a transakcemi v ní zamýšlenými.

18.2. Aniž by se odchýlila od práv Společnosti podle této smlouvy a/nebo zákona, může Společnost započíst jakoukoli částku, kterou jí dlužíte na základě této smlouvy a/nebo zákona, z jakékoli částky, kterou máte nárok od Společnosti obdržet. , z jakéhokoli zdroje.

18.3. Tuto smlouvu nesmíte postoupit ze zákona ani jinak bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti. S výhradou tohoto omezení bude tato smlouva závazná pro strany a jejich příslušné nástupce a postupníky, bude pro ně platná a vymahatelná. Nesmíte uzavřít subdodavatelskou smlouvu nebo uzavřít jakékoli ujednání, na základě kterého má jiná osoba plnit některé nebo všechny vaše závazky podle této smlouvy.

18.4. Neschopnost společnosti prosadit vaše přísné plnění jakéhokoli ustanovení této smlouvy nebude představovat zřeknutí se jejího práva následně vymáhat takové ustanovení nebo jakékoli jiné ustanovení této smlouvy.

18.5. Společnost si vyhrazuje právo převést, postoupit, udělit sublicenci nebo zastavit tuto smlouvu, zcela nebo částečně, bez vašeho souhlasu: (i) na jakoukoli společnost skupiny nebo (ii) na jakýkoli subjekt v případě fúze, prodeje aktiva nebo jiné podobné podnikové transakce, do které může být zapojena společnost. Společnost vás o každém takovém převodu, postoupení, sublicenci nebo zástavě informuje zveřejněním nové verze této smlouvy na webových stránkách společnosti.

18.6. Jakákoli klauzule, ustanovení nebo část této smlouvy, kterou příslušný soud výslovně prohlásí za neplatnou, neplatnou, nezákonnou nebo jinak nevynutitelnou, bude upravena v rozsahu požadovaném k tomu, aby byla platná, zákonná a vymahatelná, nebo vymazána, pokud žádná taková změna nebude proveditelná, a taková změna nebo vypuštění nebude mít vliv na vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy.

18.7. V této dohodě, pokud kontext nevyžaduje jinak, slova importující jednotné číslo zahrnují množné číslo a naopak a slova importující mužský rod zahrnují ženský a střední rod a naopak.

18.8. Jakákoli fráze uvedená v termínech, včetně, včetně nebo jakéhokoli podobného výrazu, bude vykládána jako ilustrativní a nebude omezovat význam slov předcházejících těmto výrazům.

19. PRÁVNÍ PŘEDPISY


Tato smlouva se bude řídit, vykládat a vymáhat v souladu se zákony Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, bez ohledu na kolizní normy.

PŘÍLOHA A PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Vydavatel a společnost souhlasí s těmito podmínkami ochrany údajů (DPA). Tato DPA je uzavřena vydavatelem a společností a doplňuje smlouvu.

1. Úvod

1.1. Tato DPA odráží dohodu smluvní strany o zpracování osobních údajů v souvislosti se zákony na ochranu údajů.1.2. Jakákoli nejednoznačnost v tomto DPA bude vyřešena tak, aby strany mohly dodržovat všechny zákony na ochranu údajů.1.3. V případě a v rozsahu, kdy zákony o ochraně údajů ukládají stranám přísnější povinnosti než podle této DPA, mají přednost zákony o ochraně údajů

2. Definice a výklad

2.1. V tomto DPA:

Subjekt údajů znamená subjekt údajů, kterého se Osobní údaje týkají.
Osobní údaje znamená jakékoli osobní údaje, které strana zpracovává na základě Smlouvy v souvislosti s jejím poskytováním nebo používáním (podle okolností) služeb.
Bezpečnostní incident se rozumí jakékoli náhodné nebo nezákonné zničení, ztráta, změna, neoprávněné zveřejnění nebo přístup k osobním údajům. Aby se předešlo pochybnostem, jakákoliv Porušení osobních údajů bude zahrnovat bezpečnostní incident.
Pojmy správce, zpracovatel a zpracovatel zde použité mají významy uvedené v GDPR.
Jakýkoli odkaz na právní rámec, zákon nebo jiný právní předpis je odkazem na něj, jak je čas od času pozměněn nebo znovu přijat.

3. Použití tohoto DPA

3.1. Tato DPA se použije pouze v rozsahu, v jakém jsou splněny všechny následující podmínky:

3.1.1. Společnost zpracovává Osobní údaje, které zpřístupňuje Vydavatel v souvislosti se Smlouvou.

3.2. Tato DPA se bude vztahovat pouze na služby, na kterých se strany dohodly ve smlouvě, která zahrnuje DPA formou odkazu.

3.2.1. Na zpracování osobních údajů se vztahují zákony o ochraně osobních údajů.

4. Role a omezení zpracování

4.1 Nezávislí správci. Každá strana je nezávislým správcem osobních údajů podle zákonů o ochraně osobních údajů;
individuálně určí účely a prostředky svého zpracování Osobních údajů; a
bude dodržovat povinnosti, které se na něj vztahují podle zákonů o ochraně osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

4.2. Omezení zpracování. Oddíl 4.1 (Nezávislí správci) neovlivní žádná omezení práv kterékoli strany používat nebo jinak zpracovávat Osobní údaje podle Smlouvy.

4.3. Sdílení osobních údajů. Při plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy může strana poskytnout Osobní údaje druhé straně. Každá strana bude zpracovávat osobní údaje pouze pro (i) účely stanovené ve Smlouvě nebo jak (ii) jinak písemně dohodnuté stranami, za předpokladu, že takové zpracování bude přísně v souladu s (iii) zákony o ochraně údajů, (ii) příslušnými soukromími Požadavky a (iii) její povinnosti vyplývající z této Smlouvy (Povolené účely). Žádná Strana nebude sdílet žádné Osobní údaje s druhou Stranou (i), které obsahují citlivá data; nebo (ii) která obsahuje Osobní údaje týkající se dětí mladších 16 let.

4.4. Zákonné důvody a transparentnost. Každá strana bude udržovat veřejně přístupné zásady ochrany osobních údajů ve svých mobilních aplikacích a webových stránkách, které jsou dostupné prostřednictvím nápadného odkazu, který splňuje požadavky zákonů na ochranu osobních údajů na zveřejnění transparentnosti. Každá Strana zaručuje a prohlašuje, že poskytla Subjektům údajů náležitou transparentnost, pokud jde o shromažďování a používání údajů, a všechna požadovaná upozornění a získala veškeré potřebné souhlasy nebo povolení. Tímto se objasňuje, že vydavatel je původním správcem osobních údajů. Pokud se vydavatel spoléhá na souhlas jako na svůj právní základ se zpracováním osobních údajů, zajistí, aby získal řádný souhlasný akt od subjektů údajů v souladu se zákonem o ochraně údajů, aby pro něj a druhou stranu mohl zpracovávat takové osobní údaje, jak je stanoveno zde. Výše uvedené se neodchyluje od povinností společnosti podle zákonů o ochraně osobních údajů (jako je požadavek na poskytování informací subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů). Obě strany budou v dobré víře spolupracovat, aby určily požadavky na zveřejnění informací, a každá strana tímto povoluje druhé straně, aby to identifikovala v zásadách ochrany osobních údajů druhé strany a aby ve svých zásadách ochrany osobních údajů uvedla odkaz na zásady ochrany osobních údajů druhé strany.

4.5. Práva subjektu údajů. Je dohodnuto, že pokud kterákoli strana obdrží od Subjektu údajů žádost týkající se Osobních údajů kontrolovaných touto Stranou, bude tato Strana odpovědná za uplatnění žádosti v souladu se zákony o ochraně údajů.

5. Přenosy osobních údajů

5.1. Přenosy osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor. Každá ze stran může přenášet osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor, pokud dodržuje ustanovení o předávání osobních údajů do třetích zemí v zákonech o ochraně údajů (například prostřednictvím doložek o použití nebo předávání osobních údajů jurisdikcím, které mohou být schváleny jako mající odpovídající právní ochranu údajů ze strany Evropské komise.

6. Ochrana osobních údajů.

Strany poskytnou úroveň ochrany osobních údajů, která je přinejmenším rovnocenná té, kterou vyžadují zákony na ochranu údajů. Obě strany zavedou vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů. V případě, že strana utrpí potvrzený bezpečnostní incident, každá strana to bez zbytečného odkladu oznámí druhé straně a strany budou v dobré víře spolupracovat, aby se dohodly a podnikly taková opatření, která mohou být nezbytná ke zmírnění nebo nápravě následků bezpečnostního incidentu. .